Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 366
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 6 283-288
PL Przedstawiono zagadnienia funkcjonowania zaopatrzenia w wodę miasta Bremy. Jest to przykład nowoczesnego rozwiązania systemowego, eksploatowanego kompleksowo w dość trudnych warunkach.
EN The problems of water sypply of Brema are presented. It is an example of a modern system solution working in rather difficult conditions.
2
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 6 208-210
PL W artykule przedstawiono podstawowe determinanty przemian gospodarki wodnej występujące w okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki narodowej. Określono też główne kierunki przemian, jakie w związku z tym winny dokonywać się w gospodarce wodnej.
EN The paper presents the basic determinants of changes in the water management occurring in the period of system transformation of the Polish national economy. It defines also the main directions of changes which in this connection should be made in the water management.
3
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 9 320-325
PL Autor krytycznie ocenia podział kompetencji w poszczególnych resortach w kwestiach gospodarki wodnej i proponuje powołanie odrębnego resortu zajmującego się tą problematyką na bazie struktur organizacyjnych obecnego MOŚNiL, MRiGŻiA, MG i Urzędu ds.Usuwania Skutków Powodzi.
EN The Author critically estimates the present distribution of competences in the field of water management among particular departments and proposes to create a separate department to deal with those problems on the basis of organizational structures of the present Ministry of Environmental Protection[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 2 49-49
PL Wydaje się, że już wszystko powiedziano, również na tych łamach, o organizacji polskiej gospodarki wodnej. Zachodzą jednak ciągle nowe okoliczności, wymuszające potrzebę stworzenia nowych stwierdzeń i sformułowań, których realizacja powinna przynieść najkorzystniejsze rozwiązania dla tej tak ważne[...]
5
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 5 190-192
PL Autor przedstawia problemy związane z produkcją, dostawami i zużyciem wody w Niemczech, akcentując bardzo racjonalne użytkowanie wody.
EN The Author presents problems connected with production, supply and consumption of water in Germany paying special attention to the rational use of water.
6
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 3 92-95
PL Artykuł uzasadnia potrzebę stosowania silnego interwencjonizmu państwowego w gospodarowaniu zasobami wodnymi w trudnym okresie transformacji polskiej gospodarki narodowej. Przedstawiono też zasadnicze kierunki, sposoby i narzędzia interwencjonizmu, jakie można wykorzystać w gospodarce wodnej w wa[...]
EN The pater gives reasons for the need for strong state intervesionism in water management in the difficult period of transformation of Polish national economy. The principal directions, ways and instru- ments of interventionism ehich can be used in water management in conditions of developing fre[...]
7
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 12 453-454
PL W numerze 9 'Gospodarki Wodnej' z września 1998 roku ukazał się artykuł p. dr. Mariana Miłkowskiego pt. 'O pilnej potrzebie powołania resortu gospodarki wodnej'. Artykuł ten wywołał wyjątkowo szeroki oddźwięk w kręgach osób związanych z gospodarka wodną w Polsce. Ponieważ Redakcja uznała za stosowne[...]
8
100%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 3 96-100
9
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 3 3-4
10
63%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 6 243-250
PL W artykule omówiono główne zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi i realizacją projektów hydrotechnicznych w stolicy Chin w ostatnim 1000-leciu. Wskazano ponadto na główne problemy wodnogospodarcze, z którymi obecnie boryka się Pekin, jak również na środki podejmowane w celu ogranic[...]
EN The article discusses main issues related to water resources management and hydrotechnical projects realisation in the capital of China in the last millennium. It also indicates main water and economic problems faced currently by Beijing, as well as measures taken in order to reduce increasing water[...]
11
63%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 4 (37) 59-61
PL Celowość wykonania monitoringu stanów wód [1] w Śródmiejskim Węźle Wodnym Wrocławia wynikała z analizy dotychczasowych opracowań dotyczących oceny obecnych stosunków wodnych, po utrwalonym od niemal 50 lat poziomie piętrzenia na jazach elektrowni wodnych. Wyniki monitoringu mają umożliwić ocenę hydr[...]
12
63%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 3 101-105
PL Jednym z najbardziej newralgicznych problemów współczesnego świata jest problem wody - wody w ujęciu kompleksowym, od źródła do oczyszczalni ścieków. Wody jako środka transportu, jako problemu naukowego i gospodarczego we wszystkich możliwych zastosowaniach. Wody czystej, koniecznej do życia - które[...]
EN One of the most neuralgic problems of the contemporary world is the problem of water in its complex approach - from the source to the treatment of wastewaters. Water as means of transport, as scientific and economic problem in all the possible applications. Clean water indispensable for life the ava[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN The paper presents a simulation model that makes it possible to control outflows from a water storage reservoir. Despite disturbances in inflows to a reservoir the model determines the outflows that are the best from the viewpoint of keeping with the model-optimal path of a reservoir state. The Pont[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 37-44
PL Uniwersalny charakter zastosowań grodzic, ich odporność na korozję chemiczną w agresywnym środowisku oraz na promieniowanie słoneczne, jak również łatwość w montażu - to cechy sprawiające, że ściany oporowe wykonane z grodzic winylowych C-LOC stanowią tanie i skuteczne technologicznie zabezpieczenie[...]
EN C-LOC is tough, attractive engineered vinyl sheet piling that forms the basic construction component of the C-LOC erosion control system. The C-LOC system offers high-technology, cost effective erosion control whit thick exterior-grade vinyl panels that interlock fo form sheet piling walls that will[...]
15
63%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 5 181-186
PL Autor przedstawia te problemy gospodarki wodnej, które bezpośrednio w terenie są trochę inaczej widziane. Stara się patrzeć globalnie na problemy gospodarki wodnej i przekonać zarówno do sprawdzonych, aczkolwiek zarzuconych wzorców działania, jak i proponuje pewne rozwiązania wynikające z analizy st[...]
EN The Author presents problems of water management which directly from outside of the circles of central authorities are seen in a somewhat different manner. He seeks to look on problems of water management as a whole and to argue for the abandoned models of activity as well as presents some proposals[...]
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 7-8 262-265
EN Vital tasks of water economics. Water resources in Poland. Water consumption. Rules of rational water economics.
17
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 10 369-370
18
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 10 360-365
PL Autorzy przedstawiają założenia programu Odra 2006, którego celem jest zbudowanie systemu racjonalnej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrony czystości wód i środowiska przyrodniczego, transportowe, ogólnogospodarcze oraz konsumpcyjne.
EN The Authors present assumptions of the programme Oder 2006 which aims at creation of a rational water management system taking into account the needs of flood protection, water pollution control and protection of nature, requirements of transport, economy and consumption.
19
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 1 23-26
EN The paper presents the conception and works being carried on at preparation of the map of hydrographic division of Poland as basis for informatic subsystem in the framework of the Integrated Informatic System ENVIRONMENT.
20
63%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 5 172-174
EN The paper presents the origin of the creation of that act and discusses the main purposes of the document and connected with them tasks. The international cooperation is of crucial importance for creation and implementation of the ..Programme...". The paper discusses also matters connected with the [...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last