Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka magazynowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 12 8-15
PL Jednym z kluczowych czynników decydujących o lokalizacji obiektów logistycznych są potrzeby przedsiębiorstw korzystających z powierzchni magazynowej wynikające głównie ze struktury systemów logistycznych tych firm. O wyborze przez przedsiębiorstwo lokalizacji decyduje także szereg czynników zewnętrz[...]
EN The choice of storage facility location mostly depends on customers' needs and company logistics system structure. Amongst external determinants having a significant impact on location decisions key factors are quantity and volume of space storage rental offers - a derivative of unrented speculative[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 6 22-8
PL Artykuł stanowi pierwszą część cyklu dotyczącego szeroko pojętej gospodarki magazynowej w sklepach internetowych. Przeanalizowano w nim różne modele logistyczne występujące w e-sklepach. Określono wady i zalety outsourcingu logistycznego, w tym dropshippingu jako metody przeniesienia obsługi logisty[...]
EN This article is the first one in the series concerning inventory control in internet shops. It analyzes different logistic models in internet shops and shows advantages and disadvantages of logistic outsourcing, especially the dropshipping model as a way of shifting logistic support to the supplier.[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 4 91-94
PL Dwie poprzednie części atrykułu ukazały się w numerach 2 i 3/2000 "Gospodarki Materiałowej i Logistyki".
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 6 146-147
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 3 65-67
6
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 5 120-121
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 2 39-42
8
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 4 23-25
9
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 1 19-22
PL Programy gospodarki magazynowej (GM) służą do ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z obrotem towarów oraz do generowania zestawień dotyczących tego obrotu. Można więc stwierdzić, że najważniejszym elementem programu GM jest schemat baz danych oraz ich obsługa. Nie należy oczywiście pomijać tak[...]
10
100%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu było przedstawienie charakterystyki gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji transportu wewnętrznego, roli magazynów oraz identyfikacji wszystkich procesów magazynowych. Zakres badań obejmuje rok 2010 z podział[...]
EN The main aim of the article was to present the storage in the chosen industrial enterprise with especially including of the function of internal transport, function of magazine and identification all warehousing processes. The researches studies include the year 2010 divided into months. In the arti[...]
11
100%
Logistyka
2006 nr 3 50-53
12
100%
Logistyka
2006 nr 5 42-44
PL W artykule przedstawiono przykład rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki magazynowej W przedsiębiorstwie w postaci autorskiego systemu informatycznego „Storage System", uwzględniającego takie kryteria jak: elastyczność, efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo dokonywanych operacji logisty[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 193-201
PL W artykule przedstawiono wstępne koncepcje struktur rozproszonej bazy danych dla strategii magazynowej w przedsiębiorstwach o "federacyjnym" schemacie organizacyjnym. Przedstawione propozycje obejmują niejednorodne, jednorodne oraz klient-serwer układy rozproszonej bazy danych o uszkodzeniach maszyn[...]
EN In the paper the initial conceptions of the dispersed database structures for inventory strategy in the enterprises, which use an organizational structure of concern has been presented. This conceptions includes heterogenous, homogenous and client - server systems of dispersed database. The method[...]
14
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 2 12-17
PL Artykuł nawiązuje do obecnej sytuacji na rynku polskim i innych rynkach europejskich, gdzie powstaje coraz więcej podmiotów o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej, tworzących złożone sieci dystrybucji, posiadających rozbudowaną sieć kontrahentów. Podmioty takie stają przed wieloma problemami decyzyj[...]
EN The article refers to current situation on the polish market, as well as other European markets, where more and more companies with differentiated structure are rising up. They have complex distribution networks and extensive network of contractors. Such companies are faced with many decision-making[...]
15
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 12 43-45
PL Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu klimatu społecznego na funkcjonowanie procesu magazynowania przedsiębiorstwa usługowego z branży telekomunikacyjnej.
EN The aim of this article is examining the influence of the social climate on functioning warehouse in a chosen corporation from the telecommunication branch. In this fact that in warehouse has been noticed a large number of mistakes committed by the employees cyclically, authors of this article decid[...]
16
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 7 27-32
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące polityki zapasów w kontekście utrzymania ruchu w elektrociepłowni. Analizie poddano poszczególne kategorie zapasów, zapewniające ciągłość produkcji i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej. Na przykładzie stanu zapasów z dwóch elektrociep[...]
EN The article presents the importance of maintenance process ensures the energy production in power station. The particular stores were presented and characterized in analysis ABC/XYZ. Two electric power stations are a case study here. Results of analysis permit to answer the question: which stores ha[...]
17
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 9 197-200
PL W artykule przedstawiono zadania logistyki w gospodarce magazynowej oraz przyczyny niskiej funkcjonalności magazynów surowców i wyrobów gotowych przedsiębiorstw przemysłowych w obszarze przyjęć, składowania i wydawania towarów, co ma istotne znaczenie dla obsłygi dostawców i odbiorców.
18
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 7-8 183-186
PL Artykuł ten kończy cykl poświęcony warunkom magazynowania zapasów (patrz: "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" z. 2, 3, 4, 5, 6/2000)
19
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 4 12-18
PL W dobie wzrostu wymagań klientów istotnymi problemami stają się skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz obniżka cen. W tym celu dokonuje się analizy procesu magazynowania, a racjonalne zarządzanie gospodarką magazynową ułatwia kompletowanie zamówień, a także wpływa na obniżenie kosztów. W artykule [...]
20
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 5 24-25
PL Naukowcy z Uniwersytetu Arkansas podali niedawno, iż koncernowi Wal-Mart udało się osiągnąć za pomocą technologii RFID większą niż zakładana na poziomie 16% redukcję braków magazynowych. Badania naukowe dowodzą, iż nieefektywne zarządzanie stanem magazynowym jest odpowiedzialne za 25% wszystkich prz[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last