Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glycerol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN Erythritol is a compound widely distributed in nature. It found application in medicine, cosmetics, chemical and food industry. It has 60–80% sweetness in comparison to sucrose, very low energy value (~0.2 kcal/g), is non-cariogenic and free of gastric side-eff ects. This sugar alcohol is commercial[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 613-615
3
100%
Chemik
PL Przedstawiono charakterystykę frakcji glicerynowych pozyskiwanych w procesie metanolizy oleju rzepakowego rafinowanego i tłoczonego surowego oraz po częściowej jego rafinacji. Wykazano zależność między zawartością glicerolu i części nieorganicznych (popici) we frakcjach glicerynowych, a stopniem raf[...]
EN Characteristic of glycerol fraction from metanolysis of pure and purified rapeseed oil, as well as its characteristic after partial purification were presented. The dependency between content of glycerol and inorganic salts (ash) within glycerol fractions and degree of rapeseed oil purification was [...]
4
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 157--164
EN The article presents results of tests performed in a combustion research unit (CRU) with the two following fuels: light fuel oil (LFO) and glycerol. The CRU is a constant volume combustion chamber machine equipped with an injection system based on that used in common-rail diesel engines with electro[...]
5
100%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 7 1379-1387
EN The catalytic properties of supported copper silica prepared by ion-exchange method (denoted as Cu/SiO2-IE) were investigated for the hydrogenolysis of glycerol in a fixed-bed tubular reactor. Compared with the Cu/SiO2 catalyst prepared by wet impregnation and sol-gel methods, Cu/SiO2-IE shows very [...]
6
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN 1,3-propanediol is a promising monomer with many applications and can be produced by bioconversion of renewable resources. The separation of this product from fermentation broth is a difficult task. In this work, the application of cation exchange resin for the separation of 1,3-propanediol from mod[...]
7
75%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem badań była ocena doraźnego wpływu surowej, nieoczyszczonej fazy glicerynowej, powstałej w wyniku transestryfikacji oleju posmażalniczego, na wegetację roślin. Badania podstawowe wykonano na poletkach doświadczalnych, założonych na trwałych użytkach zielonych oraz w donicach z kukurydzą. Na sz[...]
EN The study aimed at evaluating the influence of raw, unrefined glycerol phase, resulted from transesterification process of waste cooking oil, on plant vegetation. Basic investigations were conducted on experimental plots, established on the permanent grassland and in the pots with maize plants. On s[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 283-285
PL Przedstawiono wstępne wyniki prób elektrodowego grzania gliceryny przy wykorzystaniu prototypowego podgrzewacza przepływowego o cylindrycznej geometrii elektrod (rura w rurze) o konstrukcji wzorowanej na elemencie Fielda. Podczas próby grzania elektrodowego gliceryny w przepływie do elektrod pogrzew[...]
EN The preliminary results are presented of laboratory tests that have been carried out on the ohmic (or Joule) heating of glycerol with flow of a liquid in a proposed heater prototype. The heater has been called a cylindrical electrode heater its construction was to model on a Field element. The resu[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano wpływ temperatury i zawartości wody, w wodnym roztworze glicerolu, na wartość przewodności elektrycznej. Zakres temperatury rozciągał się od temperatury pokojowej do 380 K. Na podstawie wyników badań zasugerowano podobne zależności przewodności elektrycznej od temperatury jak dla materiałów [...]
EN The effect of temperature and water content in glycerol water solutions upon the electrical characteristics was studied in some details. The temperature was extended from room temperature up to about 380 K. It was suggested that the dependence between conductivity and temperature can be described by[...]
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 101-102
PL Badano wpływ ilości wymienianego podłoża, od 30 do 50%, na dynamikę produkcji i wydajność kwasu cytrynowego przez szczep Y. lipolytica Wratislavia AWG7 w hodowli periodycznej powtórzeniowej. Wymiana 30% podłoża umożliwiała otrzymanie średnio 190 g dm-3 kwasu cytrynowego z wydajnością 0,68[...]
EN The effect of replaced medium amount from 30 to 50% on the produc tion of citric acid by Y. lipolytica Wratislavia AWG7 in repeated-batcl cultures was investigated. As a result of experiments, the highest ave rage amount of citric acid (190 g dm-3) and citric acid yield of 0.68 g g were determined w[...]
11
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 73-74
PL Badano wpływ wybranych składników podłoża na produkcję kwasu itakonowego przez szczep Aspergillus terreus FIN z glicerolu w hodowlach wstrząsanych i w bioreaktorze. Najwyższe stężenie kwasu itakonowego (19,8 g dm3) z wydajnością 20%, uzyskano w hodowli wgłębnej w bioreaktorze w podłożu o [...]
EN Effect of principal nutrients of production medium on itaconic acid production from glycerol by Aspergillus terreus FIN was investigated. The highest concentration of itaconic acid (19.8 g dm-3), with yield of 20% was achieved in submerged culture in production medium containing: (g dm3):[...]
12
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 113-114
PL Wykorzystano hodowlę ciągłą beztlenowego osadu dla uzyskania populacji drobnoustrojów zdolnych do prowadzenia fermentacji wodorowej glicerolu. Drobnoustroje wykorzystano w fermentacji prowadzonej w reaktorze kolumnowym typu UASB. Uzyskano 22% redukcję ChZT oraz wydajność wytwarzania wodoru względem [...]
EN Continuous culture has been used to select microorganisms which are capable to produce hydrogen from glycerol. Selected microorganisms have been used in the UASB reactor. The COD removal of 22% was obtained. The hydrogen yield with respect to glycerol was equal to 0.49 g/g.
13
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 4 273-277
14
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1184-1186
15
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 3 (37) 125--148
PL Glicerol należy do alkoholi wielowodorotlenowych. W temperaturze pokojowej jest przezroczystą, bezbarwną i prawie bezwonną, oleistą cieczą o słodkim smaku. Charakteryzuje się bardzo małą prężnością par: w temperaturze 25 °C stężenie pary nasyconej jest mniejsze niż 1 mg/m'’, a w temperaturze 50 °C w[...]
EN Glycerol is a clear, colorless and almost odourless, slight volatile oily liquid with sweet taste. Glycerol is widely used as a solvent and as a component of paints, varnishes, printing inks and adhesives. It is also used as an intermediate in the farmaceutical and chemical industry and as a plastif[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 995-1005
17
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 178--179
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu znalezienia optymalnych warunków fotokatalitycznej produkcji wodoru w układzie gliceryna-woda. Badania miały na celu wybranie fotokatalizatora, który wykazuje wysoką wydajność i selektywność. W analizie stosowano katalizator TiO2 domieszkowany złote[...]
EN The paper presents the results of study that was performed in order to find the optimal conditions of hydrogen photocatalytic production in the glycerol-water system. The research aimed at the selection of photocatalyst, with the high yield and selectivity. Ti02 doped by gold or palladium (0.1, 0.5%[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 4 628-632
PL Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 1,3-propanodiolu z glicerolu metodą fermentacji z użyciem bakterii Citrobacter freundii. Proces fermentacji prowadzono w bioreaktorze membranowym, w którym zastosowano trójstopniową separację. W pierwszym stopniu stosując mikrofiltrację, uzyskano klarowny filt[...]
EN Glycerol was converted to 1,3-propanediol by fermentation with use of Citrobacter freundii bacteria in a membranę bioreactor with a 3-stage sepn. A clean microfiltrate was sepd. by nanofiltration. The aq. soln. of 1,3-propanediol was concd. by membrane distn. Both the distillate and the retentate fr[...]
19
75%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 6 572--579
PL Porównano przebieg hydrogenolizy w środowisku rozpuszczalnika protonowego, będącego źródłem wodoru in situ z hydrogenolizą w obecności wodoru cząsteczkowego. Jako źródło wodoru in situ zastosowano 1- i 2-propanol. Hydrogenolizy wodorem in situ wykonywano dwiema metodami: ciśnieniowo – stosując atmos[...]
EN The comparison of the course of hydrogenolysis performed in protic solvent as a source of hydrogen in situ with hydrogenolysis carried out in the presence of molecular hydrogen was made. As a donor of hydrogen molecule 1- and 2-propanol were used. Hydrogenolyses with hydrogen generated in situ were [...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 10 1808-1812
EN Oligomerization of glycerol over Zr modified Mg-Al hydrotalcites
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last