Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 11 45-59
PL W pracy pokazano poszerzoną klasę rozkładów fi-normalnych, które były dotąd stosowane, celem umożliwienia znacznie lepszej aproksymacji rozkładów dyspersyjnych w obserwowanych populacjach glonów. Najbardziej uniwersalny jest rozkład generowany przez funkcję "1", a następnie przez funkcję "2".
2
88%
Czysta Energia
2009 Nr 9 25-27
3
88%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
1998 Nr 9 107-119
EN Results of laboratory investigation of attenuation of light with wavelength in the range 260-900 nm in destilled water with onespiecies flourishment of Scendesmus obliquus algas. Variability of light attenuation coefficient spectra is shown. Measurement of concentration and of sizes of above mantion[...]
4
75%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 10 407-409
PL W artykule dokonano przeglądu literatury naukowej na temat zastosowania słomy jęczmiennej do ograniczania zakwitów glonów w zbiornikach wodnych. Jest to jedna z niewielu metod rekultywacji zbiorników wodnych spełniających jednocześnie następujące warunki: łatwe w zastosowaniu, bezpieczne dla środowi[...]
EN The article reviews scientific literature on the use of the barley straw in reducing algae blooms in water reservoirs. It is one of the few methods of water reservoirs reclamation fulfilling the following conditions: easy to use, safe for the environment and relatively low-cost. The article presents[...]
5
75%
Technologia Wody
2013 Nr 2 (22) 10-13
PL Glony są organizmami samożywnymi, fotosyntetyzującymi. Wykorzystują związki biogenne do produkcji swojej biomasy, z tego względu mogą być z powodzeniem wykorzystywane do oczyszczania różnego typu ścieków, bogatych w związki azotu i fosforu. Procesy usuwania zanieczyszczeń i związków biogennych przy [...]
EN Algae are fotoautotrophic organisms, which are able to use nutrients like phosphorus and nitrogen compounds to build their biomass. It is the reason why they are successfully used to treat different types of wastewaters. Processes of removing nutrition compounds and other contaminations with algae b[...]
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 1105-1117
PL Testy toksykologiczne są szeroko stosowane do oceny oddziaływania związków chemicznych na organizmy żywe. Najczęściej w testach biologicznych związanych z badaniem środowiska wodnego, jako organizmów testowych używa się mikroorganizmów: bakterii, glonów i cyjanobakterii, ze względu na to, że w więks[...]
EN Toxicological tests are widely applied for assessment of impact of chemical compounds on living organisms. Most often microorganisms such as bacteria, algae and cyanoabcteria are used as test organisms. They are used because of in most of the ecosystems they pay vary important ecological role and th[...]
7
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 130-131
8
75%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 3 99-102
PL Omówiono problem zakwitów powierzchniowych zbiorników wodnych. Obok konwencjonalnych metod zwalczania zakwitów przedstawiono nową metodę kontroli wzrostu fitoplanktonu za pomocą rozkładających się słomy jęczmiennej.
EN The problem of algal blooms in surface water reservoirs has been discussed. Besides the conventional methods for combatting the algal blooms there is presented in the paper a new method for control of the growth of algae by means of the rotting barley straw.
9
75%
Ochrona Środowiska
PL Sinice (Cyanophyta) z rodzaju Microcystis, Oscillatoria, Anabaena, Aphanizomenon czy też Phormidium są zdolne są zdolne do wytwarzania hepatotoksyn (mikrocystyn), jak również licznej grupy neurotoksyn (anatoksyna-a, -a(s), -b, -c, -d, saksytoksyna, neosaksytoksyna, itp.) o bardzo zróżnicowanym mecha[...]
EN Cyanobacteria (Cyanophyta) of the genus Microcystis, Oscillatoria, Anabaena, Alphanizomenon or Phormidium have the ability to produce hepatotoxins (microcystins) and a large group of neurotoxins (anatoxin-a, -a(s), -b, -c, -d, saxitoxin, neosaxitoxin, etc.) highly diverse in the mechanism of toxicit[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 1061--1066
11
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 771-774
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ekstraktu glonowego wytworzonego przez hydrolizę chemiczną z użyciem wodorotlenku potasu na długość roślin i skład pierwiastkowy rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum). Surowiec do wytwarzania ekstraktów stanowiły makroalgi bałtyckie Enteromorpha sp. Zbadan[...]
EN Baltic seaweeds (Enteromorpha sp.) were extd. with aq. soln. of KOH (1 M) at room temp. for 30 min. The exts. Were dild. down to concn. 2.5-10% and used for cultivation of Lepidium sativum. Natural biomass of algae, algal exts. And the germinated plants was studied for elemental compn. Addnl., the a[...]
12
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W artykule omówiono metodę podczyszczania ścieków w fotobiorektorach przy użyciu glonów, która polega na wykorzystaniu tych organizmów do poboru związków azotu (głównie jonów amonowych, ale także azotanów) oraz związków fosforu (ortofosforanów) z dopływających ścieków. W badanym układzie wykorzystan[...]
EN This study presents the wastewater treatment methods applied in those photobioreactors which use algae to absorb various nitrogen compounds (mainly ammonium ions, but also nitrates) and phosphorus (orthophosphates) from the inflowing sewage. The photobioreactor described in the following paper uses [...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1797--1801
PL Rosnąca tendencja do poszukiwania coraz nowszych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celów zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych spowodowała zwrócenie uwagi na materiał biologiczny, jakim jest biomasa glonowa. Glony, jako jedne z najprostszych organizmów roślinnych, zamieszkują wodne i glebow[...]
EN A review, with 41 refs., of methods for algae biomass prodn., and their uses in food prodn. (functional food, diet supplements), in agriculture (fodder, fertilizers) and in fish farming.
14
75%
Acta Innovations
2015 no. 14 17--25
PL Światowy popyt na energię nieustannie wzrasta, a dostępne złoża paliw kopalnych stopniowo się wyczerpują, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Produkcja energii może być oparta na wielu alternatywnych paliwach, ale gospodarka materiałowa jest w głównej mierze o[...]
EN The global energy demand keeps rising and easy accessible fossil fuel reserves are gradually decreasing which leads to increasing interest in renewable energy sources. The energy production can be based on various sources alternative to petroleum, but the material economy mainly depends on biomass, [...]
15
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2012 R. 5, nr 10 423-443
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania glonów, zalegających na plażach Morza Bałtyckiego, w procesie kompostowania. Opisano proces kompostowania dwuetapowego dla wsadu będącego mieszaniną glonów oraz odchodów zwierzęcych (obornik koński). Dla wsadu o ustalonych proporcjach poszczegól[...]
DE In der Schrift wird eine Analyse der Nutzungsmöglichkeiten im Kompostierungsprozess von Algen, die an den Stränden der Ostsee vorkommen dargestellt. Das Verfahren der 2-Etapenkompostierung wird für ein Materialeinsatz beschrieben, der aus einer Mischung von Algen und Pferdemist besteht. Für den Eins[...]
16
63%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 6 269--272
PL W artykule przedstawiono i omówiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które powodują korozję biologiczną elewacji. Błędy projektowe i wykonawcze powodują także zmianę podstawowych właściwości materiałów i właściwości użytkowych mieszkań.
EN The paper presents key design and workmanship errors made during the thermal insulation of buildings, which lead to the biological corrosion of facades. Design and workmanship errors also change the key properties of the construction materials used, as well as the functional properties of the flats [...]
17
63%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Publikacja jest syntetycznym zbiorem informacji dotyczących właściwości sorpcyjnych glonów morskich i słodkowodnych. Omówiono kinetykę i równowagi sorpcji metali ciężkich w układzie glony - roztwór, wpływ czynników abiotycznych na proces sorpcji i desorpcji analitów z biomasy. Przedstawiono wyniki b[...]
EN The publication is a synthetic collection of information on the sorption properties of marine and freshwater algae. Kinetics and sorption equilibrium of heavy metals in algae-solution system, influence of abiotic factors on the process of sorption and desorption of analytes from biomass are discusse[...]
18
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 1 323-336
PL Podstawowym indykatorem potencjalnej eutrofizacji wód powierzchniowych jest duża zawartość związków fosforu i azotu. Korzystając z danych monitoringu WIOŚ przeprowadzono analizę jakości wód rzecznych na obszarze RZGW Warszawa pod kątem oceny ich potencjalnej eutrofizacji. Przyjęto, że wody są potenc[...]
EN Elevated concentrations of phosphorus and nitrogen are the main causes of surface water eutrophication. Data from the Voivodship Inspectorate of Environmental Protection monitoring network on surface water quality in the area controlled by the Warsaw Regional Water Management Board have been interpr[...]
19
63%
Instal
2014 nr 1 7--9
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu zgazowania glonów oraz osadów ściekowych w reaktorze ze złożem stałym. Określono właściwości palne glonów i osadów ściekowych. Określono wpływ parametrów procesowych (m.in. ilość czynnika zgazowującego, własności paliwa) na skład otrzymane[...]
EN In the work results of the algae and sewage sludge gasification process in fixed bed gasifier were presented. Combustible properties of algae and sewage sludge were determined. Influence of the gasification process parameters (e.g. amount of gasification agent and fuel properties) on gasification ga[...]
20
63%
Polish Journal of Ecology
EN Psammon habitats like freshwater sandy shores are the peculiar sites due to high fluctuation of physico-chemical conditions and due to the specific composition of the organisms communities distributed along the horizontal pattern related to the wave action. Taxonomic composition, numbers and biomass[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last