Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalne ocieplenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 11 657-660
PL Perspektywa niebezpiecznego ocieplenia klimatu nakłania liczne środowiska naukowe i międzynarodowe gremia (ONZ, UE) do zorganizowania wspólnych działań globalnej społeczności na rzecz ograniczenia ocieplenia. W artykule przedstawiono siedmioetapowy plan działania, obejmujący m.in. wprowadzenie powsz[...]
EN Prospects of dangerous global warming induce numerous scientific bodies as well as international institutions (United Nations; European Union) to undertake at a global level, activities of tackling the problem. The paper describes a set of seven steps. Among them: a global regime that puts an effect[...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
3
80%
Czysta Energia
2008 Nr 12 18-18
4
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 11 99-103
PL Ogłoszony w 2007 r. Czwarty Raport Międzyrządowej Komisji ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie pozostawia wątpliwości. W świetle narastającego świadectwa globalne ocieplenie klimatu jest już nie tylko hipotezą, ale coraz lepiej udokumentowanym faktem, a większa część wzrostu globalnej temperatury, zaobserwo[...]
5
80%
Rynek Instalacyjny
2009 Nr 7-8 28-32
PL W artykule uwagi do obserwowanych zmian klimatycznych na świecie w kontekście do szczytu energetycznego w Rio de Janeiro (1992 r.) i uchwalonego Protokołu z Kioto (1997 r.), który głosi ex cathedra, że jeśli nie zmniejszy się znacznie emisji CO2, m.in. poprzez wydatne ograniczenie produkcji i zużyci[...]
6
70%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 5 277-281
7
70%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2019 R. 64, nr 8 15--19
PL Artykuł jest głosem w toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych w skali globalnej. Czy w ogóle są to zmiany? Czy człowiek i jego działalność może być przyczyną tych zmian. Opisano rolę atmosfery w kształtowaniu klimatu ziemskiego oraz przytoczono wyniki badań naukowych świadczącyc[...]
8
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 9 359--363
PL Ciągły wzrost temperatury na Ziemi oraz wzrost stężenia gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka to kwestie, które wymagają szczególnej uwagi. Artykuł odnosi się do przyczyn globalnego ocieplenia i substancji sklasyfikowane jako gazy cieplarniane (GHG). Zwrócono także uwagę na wzrost[...]
EN The continuous increase in global temperatures, and the increased concentrations of greenhouse gases in the atmosphere caused by human activity, are issues which require urgent attention. In the introduction to the article the probable causes of global warming are examined and the substances classif[...]
9
61%
Ekologia i Technika
2010 R. 18, nr 3 120-127
PL Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązani[...]
EN Carbon dioxide is a well-known gas, which participates in the photosynthesis process. In recent years however, CO2 became considered the factor which mainly contributes to the global warming effect. The fight against CO2 emission has become, perhaps, the most important element of EU policy. Introduc[...]
10
61%
Czysta Energia
2008 Nr 10 20-23
11
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiana praca, zaprezentowana w czasie 22. Międzynarodowego Kongresu Chłodnictwa w Pekinie w sierpniu 2007 r. (włączona do Proceedings jako artykuł ICR 07-B2-534), dokonuje przeglądu i analizy postępu w sferze rozwoju czynników chłodniczych, od wczesnych ich wykorzystań do chwili obecnej, aby [...]
12
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015 Vol. 6, no. 3 119--130
PL Efekt cieplarniany stał się w ostatnich latach jednym z głównych problemów świata. Globalne ocieplenie wpływa negatywnie na środowisko. Wiele gatunków roślin i zwierząt, które nie mogą przystosować się do zmian klimatycznych może wyginąć. Wpływa ono także niekorzystnie na ekonomię i infrastrukturę p[...]
EN The greenhouse effect has become one of the major problems of the world in recent years. Global warming has a negative effect on the environment. Many species of plants and animal that cannot adapt to climate change could become extinct. It also affect negatively on the economy and infrastructure of[...]
13
61%
Problemy Klimatologii Polarnej
2006 nr 16 23-45
PL W sprawie wzrostu temperatury powietrza (ocieplenia) w rejonie Półwyspu Antarktycznego Najbardziej wyraźne przejawy tak zwanego "globalnego ocieplenia" na Półkuli Południowej zarejestrowano w rejonie Półwyspu Antarktycznego; dotyczy to zarówno ocieplenia przypowierzchniowej warstwy jak i swobodnej [...]
EN Sign of the so-called "global warming" in the Southern Hemisphere is most clearly revealed in the vicinity of the Antarctic Peninsula in the surface layer as well as in the free atmosphere. A quantitative study of the mechanisms of the climatic variability formation in the Antarctic requires an evid[...]
14
61%
Ekonomia i Środowisko
2011 nr 1 25--33
PL Zarówno globalne ocieplenie, jak i zmiany klimatyczne są ważnym elementem badań w ramach paradygmatu, który nazywa się zrównoważonym rozwojem. Badania nad zrównoważonym rozwojem mogą być prowadzone z rozmaitych punktów widzenia. W tym opracowaniu podjęto próbę analizy związków nauki z polityką, ideo[...]
EN Science is related to policy, ideology and business which may have negative infl uence on it by tampering with its results. It happens that the connection between these spheres leads to the embezzlement of sublime slogans, i.e. to striving for truth. Such unclear situation happens with climate resea[...]
15
61%
Energetyka
2016 nr 1 48--52
PL Zaprezentowano poglądy klimatologów na problemy tzw. globalnego ocieplenia i możliwości złagodzenia jego skutków poprzez budowę elektrowni jądrowych. Większość klimatologów podziela pogląd, iż globalne ocieplenie przybiera groźne rozmiary. Na podstawie wyników badań, z prawie stuprocentowym prawdopo[...]
EN Presented are views of climatologists on problems concerning the so-called global warming and possibilities to cushion its impact by building nuclear power stations. Most climate experts share the view that global warming reaches worrying dimensions and, on the basis of research results, they claim [...]
16
61%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Omówiono rolę antropogenicznego CO₂ w zmianach temperatury Ziemi na podstawie raportów IPCC oraz NIPCC. Wskazano, że pomylono skutek z przyczyną – to wzrost temperatury wyprzedza wzrost CO₂ w atmosferze. Analizowano mechanizm globalnego ocieplania lub ochładzania Ziemi wskazując parę wodną i promien[...]
EN The role of anthropogenic CO₂ in the Earth's temperature changes on the basis of IPCC and NIPCC reports is discussed. It was pointed out that the consequence is mistook with reason - the temperature rise precedes the increase CO₂ in the atmosphere. There was analyzed the mechanism of global warming [...]
17
61%
Instal
2004 nr 6 52--53
PL Celem artykułu jest przedstawienie w dużym skrócie wiedzy związanej z Protokółem z Kioto oraz wpływu jego ratyfikacji na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.
EN The purpose of this article is to examine briefly the science behind the Kyoto Protocol and the effect on U. S. economy.
18
61%
Ekonomia i Środowisko
2008 nr 2 96--115
PL Emisja antropogeniczna, a w szczególności emisja dwutlenku węgla, może spowodować nieuchronne i nieodwracalne zachwianie równowagi klimatycznej na całym globie. Wysiłki społeczności międzynarodowej zmierzają w kierunku stabilizowania emisji, a szczególności przeciwdziałania wzrostowi dwutlenku węgla[...]
EN An attempt is made in the paper to assess international projects carried out to prevent global warming. This assessment includes effectiveness of the European emission trade system, prognosis for changes in directions of using world energy sources, an increase in the share of renewable energy in the[...]
19
61%
Problemy Ekorozwoju
PL „Globalne ocieplenie” jest obecnie postrzegane jako zjawisko zarówno realne, jak i niebezpieczne. Zarazem wiele aspektów przygotowywanego katastroficznego scenariusza zostało w znacznym stopniu podważonych przez społeczność naukowców. W tej pracy dokonuję krótkiego przeglądu zagadnień naukowych zwią[...]
EN “Global warming” is perceived in the literate word as both real and dangerous. However many aspects of the catastrophic scenario have already been largely discounted by the scientific community. In this paper I shall review the science associated with global change, including lack of conformance of [...]
20
61%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 25 14--15
PL Wraz z pierwszą rewolucją przemysłową rozpoczął się w atmosferze wzrost zawartości gazów szklarniowych, będący główną przyczyną globalnego ocieplenia. Proces ten wzmagał się w okresie drugiej rewolucji przemysłowej – wieku elektryczności i silnika spalinowego. Trzecia rewolucja – epoka komputerów – [...]
EN With the first industrial revolution, the level of greenhouse gases in the atmosphere began to increase, which has been the main cause of global warming. This process intensified during the second industrial revolution – the age of electricity and the internal combustion engine. The third revolution[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last