Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 5 92-93
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 29-40
PL Badano proces samoorganizacji w celu zastąpienia obecnych procesów chromatowania metali reaktywnych, jak glin, i poprawy adhezji lakierów oraz inhibitowania korozji. Zostanie wykazane, że samoorganizujące się warstwy wywierają wpływ na adhezję lakierów i inhibicję korozji glinu i jego stopów. Dla sa[...]
EN The self-assembly process has been investigated for replacement of the present chromating procedure on reactive metals like aluminium and to improve the lacquer adhesion and corrosion inhibition. It will be shown, that self-assembled layers can affect adhesion and corrosion inhibition on aluminium a[...]
3
88%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 74-75
4
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 245-251
PL Metodą turbidymetryczną, polegającą na otrzymywaniu rozpuszczalnego koloidalnego krzemianu glinu, badano układy zawierające szkło wodne sodowe produkcji szwedzkiej oraz wybrane sole glinu. Z przebiegu krzywych zmętnienia wynika, że w wielu przypadkach krzemian glinu powstaje natychmiast w czasie t =[...]
5
75%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 35 95--105
PL W artykule przestawiono wyniki badań zawartości glinu w wodach największych jezior w zlewni rzeki Tywy. Badano ogólną zawartość glinu oraz jego formy: rozpuszczonej i nierozpuszczonej. Zawartość glinu ogólnego w tych wodach zmieniała się od 5,3 do 98,9 μg/l, glinu rozpuszczonego od 3,0 do 57,0 oraz [...]
EN The article presents the research results of the content of aluminium in the waters of the largest lakes situated in the reception basin of the Tywa river. The general content of aluminium and its form: dissolved and non-dissolved was examined. The general content of aluminium in those waters varied[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 452-455
7
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano wstrzykowo-przepływową metodę oznaczania glinu w płynach dializacyjnych i surowicy, opartą na reakcji kompleksowania glinu z kwasem 8-hydroksychino lino-5-sulfonowym (HQS) w obecności bromku heksadecylo-trimetylo amoniowego (CTAB). Fluorymetryczny odczynnik składał się z HQS (0,003 mol l([...]
EN A flow injection analysis and ion chromatography - fluorimetric method is described for the determination of aluminum in dialysates and body fluids, based on its complexation with 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid (HQS) in the presence of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB). In the flow injec[...]
8
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano prostą i czułą spektrofotometryczną metodę oznaczania glinu w roztworach wodnych. Jon ten tworzy rozpuszczalny żółty kompleks z izonikotynoilohydrazonem 2,4-dihydroksybenzaldehydu wykazujący maksimum absorpcji przy 395 nm (przy pH = 5.5). Widmo pochodne pierwszego rzędu wykazuje maksimum [...]
EN A simple and sensitive spectrophotometric method for the determination of aluminium in aqueous solutions has been developed. Al(III) forms a soluble yellow coloured complex with 2,4-dihydroxybenzaldehyde isonicotinoyl hydrazone (2,4-DHBINH), which maximally absorbs at the wavelength of 395 nm and at[...]
9
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Oznaczono formy specjacyjne glinu w osadach dennych z użyciem ekstrakcji sekwencyjnej Tessiera. Stwierdzono zależność stężeń frakcji glinu w osadzie od pH oraz obliczono współczynniki korelacji dla równań opisujących stężenie frakcji glinu w wodzie i frakcji w osadzie.
EN The speciation of aluminium in sediment using Tessier's sequential extraction was carried out. It was found that, the concentrations of aluminium fractions in sediment depend on pH value. The correlation coefficient for equations describing the concentration of aluminium fraction in water and in sed[...]
10
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowano i wytworzono dwunasto- członową serię litych (40 mm x 40mm) wzorców stali oraz odpowiadające im serie wzorców wiórowych. Składy chemiczne dobrano w oparciu o aktualne zapotrzebowanie hutnictwa żelaza na wzorce spektrometryczne stali, stan zapasów własnych oraz ofertę wzorców na rynku świa[...]
EN A series of 12 reference materials in the form of 40 mm diam. x 40 mm cylinders and chips were developed and manufactured. Chemical compositions of the materials were selected on the basis of current demand in the steel industry for spectrometric reference materials, existing stocks in the Institute[...]
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 12 439-442
EN Research post scheme. Sewage treatment results. Physical-chemical characteristics of active sludge. Working parameters of a sewage treatment system.
12
75%
Chemia Analityczna
PL Reakcja między glinem (Al (3)+) i nowym odczynnikiem chromoforowym: dibromo-o-nitrofenylofluororonem (DBNPF) przy pH = 8,5 jest czuła i selektywna w obecności cyjanku sodu. Ze względu na wpływ nadmiaru odczynnika, do oznaczania śladowych ilości glinu zastosowano metodę spektrofotometrii przy dwóch d[...]
EN The reaction between aluminum (Al3 + ) and new chromogenic reagent, dibromo-o-nitrophenylfluorone (DBNPF) is sensitive at pH 8.5 and selective in the presence of sodium cyanide. Because of the effect of excess of DBNPF, the new procedure named as primary-secondary wavelengths spectrophotometry (PSWS[...]
13
75%
Chemia Analityczna
14
75%
Ochrona Środowiska
PL Jednym ze sposobów charakterystyki produktów hydrolizy koagulantów glinowych jest ferronometria - metoda kolorymetryczna oparta na reakcji hydrokompleksów glinu z ferronem. Metoda ta wykorzystuje różnice w kinetyce reakcji pomiędzy ferronem i glinem występującym w postaci monomerów, polimerów oraz w[...]
EN Ferronometry is one of the methods used in engineering for the characterization of the products obtained from the hydrolysis of alum coagulants. Based on the reaction of aluminum hydrocomplexes with ferron, the colorimetric method makes use of the differences in the kinetics of the reactions between[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2011 Vol. 56, iss. 4 1177-1183
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące zastosowania zsyntezowanej wodorozcieńczalnej żywicy poliestrowej w metodzie formowania elementów ceramicznych z zastosowaniem procesu fotopolimeryzacji. Z otrzymanych z tlenku glinu (30%obj) i ulegającej polimeryzacji żywicy poliestrowej past [...]
EN The article presents the preliminary research on application of synthesized water-thinnable polyester resin for shaping of ceramic element by photopolymerization. The ceramic pastes made of alumina (30 vol%) and photocurable resins were used to prepare thin layers (tapes) and then were exposed to UV[...]
16
75%
Chemik
PL Występowanie na obszarach Polski kwaśnych deszczy doprowadziło do zmian składu i obniżenia odczynu pH gleby. Między innymi obserwuje się wzrost stężenia bioprzyswajalnych form jednego z podstawowych składników gleby - glinu. Przez lata uważany za nieszkodliwy glin okazał się być w pewnych wypadkach [...]
EN An occurrence of acid rains on the terrains of Poland caused composition changes and decreasing of soil pH. Between other, aluminum bioavailable forms concentration increase is observed. Aluminum, supposed to be harm-less, happened to be a toxic element in some cases, especially dangerous for conife[...]
17
63%
Archives of Environmental Protection
PL Badaniom poddano próbki wody i osadu dennego pobrane z kilku stawów rybnych. Oznaczono całkowitą zawartość oraz frakcje glinu w badanych próbkach. Glin monomeryczny nieorganiczny wyznaczono metodą wymiany jonowej i ekstrakcyjno-kolorymetryczną z zastosowaniem oksychinoliny według procedury Barnes'a-[...]
EN Water and bottom sediment samples collected from a few fish-breeding ponds/reservoirs were subjected to tests. The aim of this paper was to determine the total content of aluminium and its fractions in the samples tested to estimate the potential risk to fish caused by the toxic forms of aluminium. [...]
18
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 1 (67) 115--121
PL Metoda polega na pobraniu glinu i jego związków na filtr membranowy, mineralizacji filtra za pomocą stężonego kwasu azotowego, a w przypadku obecności w badanym powietrzu tri tlenku glinu stopieniu próbki z węglanem sodu oraz heptaoksotetraboranem sodu i oznaczeniu glinu w roztworze przygotowanym do[...]
EN This method is based on stopping aluminium and its selected compounds on a membrane filter, mineralizing the sample with concentrated nitric acid or fusing with sodium heptaoxotetraborate and preparing the solution for analysis in diluted nitric acid. Aluminium and its compounds in the solution are [...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 336-337
PL Zbadano wpływ pH surówki, stężenia kolektora oraz prędkości przepływu powietrza na przebieg flotacji jonowej i precypitacyjnej Al(III). Stwierdzono, że pH surówki ma istotny wpływ na szybkość flotacji. Stwierdzono, że dla tych samych stężeń kolektora i prędkości przepływu powietrza stałe szybkości f[...]
EN An influence of the initial solution pH, collector concentration and air flow velocity on a course of Al(III) ion and precipitate flotation was investigated. It was found that the flotation course distinctly depended on the initial solution pH. It was also found that flotation rate constant values w[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 338-339
PL Zbadano wpływ pH surówki oraz stężenia kolektora na efektywność półpe riodycznych flotacji jonowej i precypitacyjnej, zachodzących w roztworach zawierających mieszaniny jonów Zn(II) i Al(III). Stwierdzono, iż w warunkach flotacji jonowej zachodzącej w roztworach kwaśnych występuje konkurencja pomięd[...]
EN An influence of the initial solution pH and collector concentration on the effectiveness of semi-batch ion and precipitate flotations occurring in solutions containing mixtures of Zn(II) and Al(III) ions was investigated. It was found that a competition between Zn(II) and Al(III) ions in creation of[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last