Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gliding arc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 170-173
PL Przedstawione w pracy badania pokazują, że rodzaj, skład i prędkość przepływu gazu istotnie wpływają na charakterystyki pracy oraz przebiegi napięć i mocy reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym. Wyniki badań posłużą do projektowania i budowy przemysłowych instalacji wieloelektro[...]
EN Investigations presented in the paper show that the kind of plasma gas, its composition and flow rate strongly influence operational characteristics of the power supply system and courses of voltage and instantaneous power. On the basis of researches presented in the paper the direction how to desig[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono badania charakterystyk prądowo-napięciowych ślizgającego się wyładowania łukowego w konfiguracji 6 elektrodowej. Jako układ zasilania wykorzystano dwa transformatory trójfazowe. Mierzono moc i energię wyładowania w układzie dwu-, trzy- i sześcioelektrodowym oraz rejestrowano rozwój wył[...]
EN Experimental results of the I-V characteristics of the 6 electrode gliding arc discharge are presented. As a power system two 3-phase transformers were used instead of sixth-phase transformer. Power and energy in the two-, three- and six electrodes reactor were measured and photographs of the discha[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 144--147
PL W artykule przedstawiono zmodyfikowane warianty modelu Woronina łuku elektrycznego. Uwzględnia on swobodne zmiany średnicy kolumny łuku wywołane zmianami natężenia prądu. Z kolei zmiany prądu są spowodowane działającym zmiennym wymuszeniem napięciowym i rozbieżnością elektrod, po których ślizgając s[...]
EN The paper presents modified variants of the Voronin model of electric arc. In these modified variants, free changes in the arc diameter caused by current alternations are taken into account. Current alternations, in turn, are due to variable forcing voltage and diverging electrodes, on which the var[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 117--119
PL W artykule opisano sposób modelowania wyładowania łukowego, generującego plazmę nietermiczną w reaktorze typu gliding arc. W tym celu wykorzystano model matematyczny łuku elektrycznego Pentegowa, w którym zmodyfikowano charakterystykę statyczną Ayrtony. Przeprowadzono badania symulacyjne procesów za[...]
EN The paper describes a method of modeling the electric arc discharge generating non-thermal plasma in a GA reactor. For this purpose the Pentegov mathematical model of the electric arc with a modified Ayrton static characteristics has been used. Simulations of processes occurring in the GA reactor wi[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 164-166
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z emisją przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc. Zaprezentowano wstępne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora oraz dokonano analizy możliwego wpływu zaburze[...]
EN The paper presents issues related to the emission conducted electromagnetic disturbances on the supply lines of a plasma reactor type GlidArc. Presented measurements of electromagnetic disturbances on the supply lines of this reactor and an analysis of the possible effects of interference to other e[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 3 212-215
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną reaktora plazmowego. Zaprezentowano budowę kolumny reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym oraz jego układy zasilania. Przedstawiono układ pomiarowy oraz wyniki pomiaru napięcia przewodzonych zaburzeń [...]
EN The paper presents issues related to the electromagnetic compatibility of a plasma reactor. A diagram of a gliding arc discharge plasma reactor's column and its power system are presented, as are the measuring system and the preliminary voltage measurement results of conducted electromagnetic distu[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 193--196
PL Opisano modele różniczkowe łuku elektrycznego o zmiennej długości kolumny plazmowej. Dokonano ich modyfikacji w celu odwzorowania procesów elektrycznych w plazmotronach z wyładowaniem ślizgowym powtarzającym się (gliding arc). Przekształcono te modele do postaci całkowej. Utworzono makromodele łuków[...]
EN Differential arc models with various length of plasma column have been described. They were modified to obtain electrical processes in plasmatrons with periodic gliding arc discharge. The models were also transformed into integral forms. Macromodels of arcs have been created and simulations of elect[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 12b 198--200
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pomiarami emisji przewodzonych napięć zaburzeń. Zaprezentowano wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych, wpływ rodzaju gazu roboczego oraz jego przepływności i prądu układu zasilania elektrod roboczych na wartości napięć zaburzeń.
EN The paper presents issues related to measurements of conducted voltage emission disturbances. presents the results of measurements conducted disturbances the influence the type of working gas and its throughput and power supply system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last