Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glicerol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 2 214--218
PL Przedmiotem pracy jest plastyczny materiał wybuchowy (PMW) będący mieszaniną heksogenu oraz poliglicerolu z glicerolu technicznego. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów użytkowych i detonacyjnych PMW (wrażliwość na tarcie i uderzenie, prędkość detonacji). Zdolność do wykonania pracy ok[...]
EN Two plastic – bonded explosives were made by mixing hexogen with polyglycerol or white oil and studied for friction and impact sensitivity, detonation velocity and blasting properties. The relative ability to perform work by the blast wave impulse was detd. by Held method and simultaneous measuremen[...]
2
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 135-137
PL Bioreaktor membranowy z ciągłą recyrkulacją komórek Yarrowia lipolytica wykorzystano do ciągłej biosyntezy erytrytolu z glicerolu. Proces prowadzono przy stałej szybkości rozcieńczenia D = 0,012 h'1. Oceniano wpływ składu pożywki zasilającej na produktywność i wydajność erytrytolu. Obecność w pożywc[...]
EN A membrane reactor with continuous recycling of Yarrowia lipolytica cells was used for the continuous biosynthesis of erythritol on glycerol media. The process was carried out under dilution rate of D= 0.012 hr-1. The effect of feed culture broth composition on the productivity and yield [...]
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 133-134
PL Proces produkcji erytrytolu z glicerolu przez różne szczepy Yarrowia lipolytica przeprowadzono w hodowlach wgłębnych w bioreaktorze, w podłożu zawierającym 150 g/L substratu. Spośród 14 użytych szczepów drożdży, najlepszym producentem erytrytolu z glicerolu był szczep Wratislavia K1, który produkowa[...]
EN The process of erythritol production from glycerol by various strains of Yarrowia lipolytica was carried out in a bioreactor on media containing 150 g of substrate. Among 14 strains used, the strain Wratislavia K1 was selected as the best producer of erythritol from glycerol. This strain produced 80[...]
4
84%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 10 1012-1018
5
71%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem badań była ocena doraźnego wpływu surowej, nieoczyszczonej fazy glicerynowej, powstałej w wyniku transestryfikacji oleju posmażalniczego, na wegetację roślin. Badania podstawowe wykonano na poletkach doświadczalnych, założonych na trwałych użytkach zielonych oraz w donicach z kukurydzą. Na sz[...]
EN The study aimed at evaluating the influence of raw, unrefined glycerol phase, resulted from transesterification process of waste cooking oil, on plant vegetation. Basic investigations were conducted on experimental plots, established on the permanent grassland and in the pots with maize plants. On s[...]
6
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 184-186
PL Celem pracy była ocena wpływu różnych źródeł witamin - ekstraktu drożdżowego, namoku kukurydzianego oraz tiaminy, na wydajność i dynamikę produkcji erytrytolu z glicerolu przez szczep Y. lipolytica Wratislavia K1. Najlepsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 1 g•dm-3 ekstraktu drożdżo[...]
EN The aim of this study was to examine the impact of different vitamins sources, such as yeast extract, corn steep liquor and thiamine, on yield and dynamics of erythritol production from glycerol by strain Y. lipolytica Wratislavia K1. The best results were achieved using 1 g•dm-3 [...]
7
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano wpływ temperatury i zawartości wody, w wodnym roztworze glicerolu, na wartość przewodności elektrycznej. Zakres temperatury rozciągał się od temperatury pokojowej do 380 K. Na podstawie wyników badań zasugerowano podobne zależności przewodności elektrycznej od temperatury jak dla materiałów [...]
EN The effect of temperature and water content in glycerol water solutions upon the electrical characteristics was studied in some details. The temperature was extended from room temperature up to about 380 K. It was suggested that the dependence between conductivity and temperature can be described by[...]
8
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 101-102
PL Badano wpływ ilości wymienianego podłoża, od 30 do 50%, na dynamikę produkcji i wydajność kwasu cytrynowego przez szczep Y. lipolytica Wratislavia AWG7 w hodowli periodycznej powtórzeniowej. Wymiana 30% podłoża umożliwiała otrzymanie średnio 190 g dm-3 kwasu cytrynowego z wydajnością 0,68[...]
EN The effect of replaced medium amount from 30 to 50% on the produc tion of citric acid by Y. lipolytica Wratislavia AWG7 in repeated-batcl cultures was investigated. As a result of experiments, the highest ave rage amount of citric acid (190 g dm-3) and citric acid yield of 0.68 g g were determined w[...]
9
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 73-74
PL Badano wpływ wybranych składników podłoża na produkcję kwasu itakonowego przez szczep Aspergillus terreus FIN z glicerolu w hodowlach wstrząsanych i w bioreaktorze. Najwyższe stężenie kwasu itakonowego (19,8 g dm3) z wydajnością 20%, uzyskano w hodowli wgłębnej w bioreaktorze w podłożu o [...]
EN Effect of principal nutrients of production medium on itaconic acid production from glycerol by Aspergillus terreus FIN was investigated. The highest concentration of itaconic acid (19.8 g dm-3), with yield of 20% was achieved in submerged culture in production medium containing: (g dm3):[...]
10
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 113-114
PL Wykorzystano hodowlę ciągłą beztlenowego osadu dla uzyskania populacji drobnoustrojów zdolnych do prowadzenia fermentacji wodorowej glicerolu. Drobnoustroje wykorzystano w fermentacji prowadzonej w reaktorze kolumnowym typu UASB. Uzyskano 22% redukcję ChZT oraz wydajność wytwarzania wodoru względem [...]
EN Continuous culture has been used to select microorganisms which are capable to produce hydrogen from glycerol. Selected microorganisms have been used in the UASB reactor. The COD removal of 22% was obtained. The hydrogen yield with respect to glycerol was equal to 0.49 g/g.
11
71%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1184-1186
12
71%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 3 (37) 125--148
PL Glicerol należy do alkoholi wielowodorotlenowych. W temperaturze pokojowej jest przezroczystą, bezbarwną i prawie bezwonną, oleistą cieczą o słodkim smaku. Charakteryzuje się bardzo małą prężnością par: w temperaturze 25 °C stężenie pary nasyconej jest mniejsze niż 1 mg/m'’, a w temperaturze 50 °C w[...]
EN Glycerol is a clear, colorless and almost odourless, slight volatile oily liquid with sweet taste. Glycerol is widely used as a solvent and as a component of paints, varnishes, printing inks and adhesives. It is also used as an intermediate in the farmaceutical and chemical industry and as a plastif[...]
13
71%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 995-1005
14
71%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 4 628-632
PL Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 1,3-propanodiolu z glicerolu metodą fermentacji z użyciem bakterii Citrobacter freundii. Proces fermentacji prowadzono w bioreaktorze membranowym, w którym zastosowano trójstopniową separację. W pierwszym stopniu stosując mikrofiltrację, uzyskano klarowny filt[...]
EN Glycerol was converted to 1,3-propanediol by fermentation with use of Citrobacter freundii bacteria in a membranę bioreactor with a 3-stage sepn. A clean microfiltrate was sepd. by nanofiltration. The aq. soln. of 1,3-propanediol was concd. by membrane distn. Both the distillate and the retentate fr[...]
15
71%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 6 572--579
PL Porównano przebieg hydrogenolizy w środowisku rozpuszczalnika protonowego, będącego źródłem wodoru in situ z hydrogenolizą w obecności wodoru cząsteczkowego. Jako źródło wodoru in situ zastosowano 1- i 2-propanol. Hydrogenolizy wodorem in situ wykonywano dwiema metodami: ciśnieniowo – stosując atmos[...]
EN The comparison of the course of hydrogenolysis performed in protic solvent as a source of hydrogen in situ with hydrogenolysis carried out in the presence of molecular hydrogen was made. As a donor of hydrogen molecule 1- and 2-propanol were used. Hydrogenolyses with hydrogen generated in situ were [...]
16
71%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 10 1808-1812
EN Oligomerization of glycerol over Zr modified Mg-Al hydrotalcites
17
71%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 2 211--213
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości plastycznych materiałów wybuchowych, w których jako materiał wybuchowy kruszący zastosowano heksogen, a jako lepiszcze produkty polikondensacji glicerolu technicznego oraz farmaceutycznego. Oznaczono gęstość, prędkość detonacji oraz wrażliwość na tarcie i uderz[...]
EN Tech. and pharmaceutical grade glycerols were converted to polyglycerols on NaOH and used as binders for hexogen-based plastic – bonded explosives studied then for d., detonation velocity and friction and impact sensitivities. The properties of explosives did not depend on the glicerol quality. The [...]
18
71%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1276--1282
PL Wykorzystano centralny rotatabilny plan czynnikowy II stopnia do ustalenia optymalnego składu podłoża hodowlanego do biosyntezy kwasu cytrynowego z użyciem glicerolu bezwodnego jako źródła węgla oraz identyfikowano model matematyczny opisujący wpływ stężenia glicerolu (X1) oraz stężenia makroelement[...]
EN Anhyd. glycerol was bioconverted to citric acid by using Aspergillus niger PD-66 on NH4NO3, KH2PO4, and MgSO4 – contg. substrates at 30°C and 200 rpm for 15 days. The results were evaluated statistically to det. the optimal final concns. of citric acid and biosynthesis efficiency coeff. from the res[...]
19
71%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 1994-1999
20
71%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2003 Nr 4 (38) 71--76
PL Metodę stosuje się do oznaczania aerozolu glicerolu w powietrzu na stanowiskach pracy, podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Metoda polega na osadzaniu aerozolu glicerolu na filtrze polipropylenowym FIPRO, wymyciu metanolem i analizie aiomatograficznej otrzymanego roztwo[...]
EN The method is based on the adsorption of glycerol on propylene filters, extraction with methanol and gas chromatographic (GC-FID) analysis of the resulting solution. The determination limit of the method is 2 mg/m3.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last