Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby zanieczyszczone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 149 (29) 42--50
PL Celem pracy jest określenie zawartości wybranych metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ZM „Silesia” S.A. Oddział Huta Oława. Przeprowadzone analizy wykazały, że wieloletnia działalność huty istotnie wpływa na poziom zanieczyszczenia gleb w Oławi[...]
EN The aim of the study is analysis of heavy metals in surface levels of soils located in ZM “Silesia” S.A., Zinc Smelter Oława vicinity. Research showed that long-term smelter activity has a significant impact on the contaminated level of soils in Oława. It was ascertained excessive soil icrease in zi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 16--22
PL Artykuł porusza zagadnienia związane z oddziaływaniem Zakładów Chemicznych „Złotniki” S.A. we Wrocławiu na środowisko glebowe obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Z przeprowadzonych analiz wynik, iż działalność obiektu wpływa istotnie na poziom wzbogacania gleb w pierwiastki metalic[...]
EN The article discusses issues related to the impact of the Chemical Works "Złotniki" SA in Wrocław on soil conditions of areas in the immediate vicinity. Analyses show that the activity of the object significantly affect of the level of enrichment metallic elements in adjacent areas. It was over-enri[...]
3
84%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 6 276-280
PL Zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest problemem o charakterze globalnym. Ze względu na swoje właściwości, metale ciężkie stanowią bardzo specyficzną klasę zanieczyszczeń. W wyniku działalności człowieka i rozwoju przemysłu stężenie metali w glebach wzrasta drastycznie, a ich nawet jednorazowa depo[...]
EN Heavy metal pollution is worldwide problem. Due to their immutable nature, heavy metals are unique class of toxicants. As a result of human activities and onset of industrial revolution, concentration of heavy metals has increased drastically, causing acute and diffuse contamination of soil. Once th[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ro[...]
EN Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforesed, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and [...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 155 (35) 25--32
PL Przedstawiono wyniki zastosowania metody ultradźwiękowego czyszczenia materiału korzeniowego pobranego z doświadczenia wazonowego. W doświadczeniu wykorzystano różnie zanieczyszczone gleby z dodatkami organicznymi a następnie wysiano kostrzewę czerwoną. Oznaczono całkowite zawartości Cu i Zn w wybra[...]
EN The paper focuses on ultrasonic method used for cleaning of root material collected from a pot experiment. In the experiment, red fescue was grown on differently contaminated soils amended with organic additions. Determined were total concentrations of Cu and Zn in root material pre-pared for analys[...]
6
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości wybranych metali ciężkich w glebach poboczy dróg i przestrzennego rozmieszczenia metalofitów - gatunków roślin tolerujących obecność tych pierwiastków w glebie. Badaniami objęto strefy pobocza o łącznej szerokości 8 m, wzdłuż dróg o nawierzchni utwardz[...]
EN Research on soil pollution with heavy metals and roadside metallophyte plant species spatial distribution along public roads within forest and agricultural areas in Szczecin Lowland was carried out. The roadside zones of about 8 m total width were surveyed. The total content of Mn, Pb and Cu in fiel[...]
7
84%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 4 652--656
PL Badano mobilność metali w glebach w różnym stopniu zanieczyszczonych metalami. Gleby pochodziły z terenu przemysłowego i charakteryzowały się odczynem zasadowym oraz wysokim stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego wymiennymi kationami zasadowymi. Metodą ekstrakcji (z dodatkiem roztworu HCl) potwier[...]
EN Five soil samples from industrial regions were studied for mobility of heavy metal ions by extn. with aq. HCl solns. (concn. 0.01-1 M). The solubility decreased in series: Zn > Pb > Cu > Cr > Ni > Cd. The Pb concn. was higher than allowable in all studied soil samples, the Zn, Cu and Cd concs. were [...]
8
67%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2018 z. 77 1--126
PL Celem niniejszej pracy była ocena możliwości zastosowania jednostopniowej ekstrakcji z użyciem EDTA jako ekstrahenta do szacowania mobilności i biodostępności miedzi, ołowiu i cynku w trzech zróżnicowanych pod względem stopnia zanieczyszczenia ekosystemach trawiastych. Próbki gleb poddano analizie w[...]
EN The aim of this study was to evaluate the possibility of using single stage extraction with EDTA as an extractant for the estimation of mobility and bioavailability of copper, lead and zinc in three, distinctly different grassland ecosystems in terms of pollution. Soil samples were subjected to phys[...]
9
59%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W doświadczeniu wazonowym badano wpływ niklu pobranego z formy nieorganicznej ([wzór]) i chelatowej (Ni(II)-EDTA) przez rośliny jęczmienia odmiany Poldek na sprawność aparatu fotosyntetycznego liścia flagowego. Nikiel pobrany z obu form chemicznych zmniejszał sprawność aparatu fotosyntetycznego liśc[...]
EN The influence of nickel absorbed [rom inorganic form ([formula]) and chelatic form (Ni(II)-EDTA) by barley plants Poldek cultivar on the photosynthetic apparatus of flag leaf was examined in a pot experiment. Nickel absorbed from both chemical forms decreased the capacity of flag leaf photosynthetic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last