Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby leśne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 175-180
PL W pracy podjęto próbę określenia strefy oddziaływania niekontrolowanego wysypiska odpadów na właściwości biochemiczne gleb leśnych. Badaniami objęto wieloletnie dzikie wysypisko odpadów zlokalizowane na obrzeżach lasu w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Świdnik. Na badanym terenie występują g[...]
EN The aim of this dissertation was to determine the zone of influence of an uncontrolled waste dump on the biochemical properties of forest soils. The studies were carried out at an illegal waste dump of many years' standing located at the edge of the forest inside the administrative boundaries of the[...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
PL Celem pracy była ewaluacja odporności gleb leśnych miasta na degradację związaną z intensywną antropopresją poprzez oznaczenie ich buforowości. Badaniami objęto sześć profili glebowych zlokalizowanych w dwóch kompleksach leśnych położonych w obrębie miasta Lublina, w nawiązaniu do profili reperowych[...]
EN The aim of this work was the evaluation of the resistance of urban forest soils on degradation connected with intensive anthropopressure, through the assessment of their buffering properties. The investigation embraced six soil profiles located in two forest complexes within the borders of the city [...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 148-149
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 258-259
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Obszary europejskie są w znacznym stopniu zantropogenizowane, nawet na obszarach użytkowanych przyrodniczo. Jednym z wszechobecnych elementów są w tym zakresie sieci przesyłowe. Jednymi z groźniejszych są rurociqgi przesyłające ciecze nieobojętne dla środowiska przyrodniczego. Do takich należą linie[...]
EN European areas are in high level antropogenic transformed, even on covered with green areas. The nets are in this range one of ubiquitous elements. One from more dangerous pipelines are these sending not indifferent for natural environment liquids. To such pipelines belong these transported salted m[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Zbadano aktywność enzymatyczną gleb w strefie oddziaływania Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na terenie poleśnym, przyległym do Zakładów oraz na obszarach leśnych usytuowanych w Nadleśnictwie Puławy. Przeprowadzono jednoczesne badania aktywności dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy. Aktywność d[...]
EN The enzymatic activity of soils was tested in the zone of influence of Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. [Nitric Works], in a deforested area adjacent to the Works and in forest areas of the Puławy Forest Inspectorate. At the same time, tests of the activity of dehydrogenases, phosphatases, urease and p[...]
7
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W celu oceny stopnia w jakim ekosystemy leśne na terenie Nadleśnictwa Puławy są w stanie włączyć do obiegu biologicznego lub zatrzymać w glebie związki azotu emitowane przez Zakłady Azotowe "Puławy" SA zbadano aktywność ureazy i proteazy oraz zawartość różnych form azotu (N, NH4+-N-NO3-) w glebach. [...]
EN Activities of dehydrogenases, urease, protease, and concentrations of various forms of nitrogen (Ntot., NH4+-N, N03--N) in soils were investigated in order to assess a degree to which forest ecosystems in the area of Puławy Forest District are able to introduce to biological circulation or to bind i[...]
8
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Gleba kumuluje wiele zanieczyszczeń chemicznych w tym również metale ciężkie. Dla oceny zanieczyszczenia środowiska pobierano próbki glebowe na czterech stanowiskach leśnych – w Lesie Mogilskim, w Puszczy Niepołomickiej, w ok. 40-letnim zagajniku sosnowym w Parku Skalki Twardowskiego i w zagajniku w[...]
EN The soil accumulates many chemical pollutants including heavy metals. In order to evaluate pollution of the environment the soil samples were taken on four forest stands in the Mogilski forest, in the Niepo³omicka primeval forest, in Skalki Twardowskiego Landscape Park and in the grove in Zawada. At[...]
9
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad zdolnościami buforowymi gleb wybranych obszarów chronionych. Analizie poddano 7 profili gleb leśnych reprezentujących następujące podtypy gleb: mady rzeczne brunatne, mady rzeczne próchnicze, gleby płowe zaciekowe, gleby rdzawe brunatne, gleby rdzawe właściwe o[...]
EN The paper presents the results of research on forest soil buffer capacity in selected protected areas. The soil buffer capacity was determined for each soil horizon using modified Arrhenius method. Buffer curves were sketched and soil buffer areas were measured with computer techniques. The date obt[...]
10
75%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 2 213--222
PL Szybkie i tanie metody analityczne mogą być przydatne w wielkoobszarowym monitoringu jakości gleb. Celem pracy była ocena przydatności spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania całkowitych stężeń C, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Cd i Pb w poziomach organicznych gleb leś[...]
EN Fast and cost-effective analytical methods may be required in land-scape-scaled soil research. The objective of this study was to assess the usefulness of near infrared spectroscopy (NIRS) to measure total contents of C, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Cd and Pb in organic layers of fore[...]
11
75%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 547--552
PL Gleba kumuluje wiele zanieczyszczeń chemicznych, w tym również metale ciężkie. W celu oceny zanieczyszczenia środowiska pobierano próbki glebowe na czterech stanowiskach leśnych - w Lesie Mogilskim, w Puszczy Niepołomickiej, w ok. 40-letnim zagajniku sosnowym w Parku Skałki Twardowskiego i w zagajni[...]
EN The soil accumulates many chemical pollutants including heavy metals. In order to evaluate pollution of the environment the soil samples were taken on four forest stands in the Mogilski forest, in the Niepolomicka primeval forest, in Skalki Twardowskiego Landscape Park and in the grove in Zawada. At[...]
12
75%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 42 87--94
PL Celem pracy było określenie wpływu siedliska leśnego na zróżnicowanie jakościowe substancji humusowych w poziomach próchnic nadkładowych gleb leśnych tworzących się w pobliżu starodrzewu Quercus robur (200 – 600 lat). Analizowane gleby były zlokalizowane na terenie obszaru chronionego krajobrazu – w[...]
EN The aim of this work was to determine the diversity of qualitative humic substances in the ectohumus horizon of the forest soil profiles. The analyzed soils were located in protected landscape areas and nature parks – Bory Niemodlińskie and Lasy Stobrawsko-Turawskie, and occurred under the tree stan[...]
13
63%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 269--279
PL Celem pracy było określenie zawartości związków fenolowych w ekstraktach kwasów fulwowych i hydrolizatach kwasów huminowych w zależności od właściwości opadu roślinnego. Do badań pobrano próbki z poziomów organicznych i mineralnych gleb leśnych zlokalizowanych na terenie Arboretum w Mlynianach naSło[...]
EN The aim of the present paper was to determine the content of phenolic compounds in the extracts of fulvic acids and hydrolysates of humic acids depending on the properties of plant litter. The research involved sampling from organic and mineral horizons of forest soils located in the area of the Arb[...]
14
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2007 T. 7, z. 2a 245-256
PL Myksobakterie są jedną z grup drobnoustrojów, które powszechnie występują w glebie, na rozkładającym się materiale roślinnym, korze oraz odchodach dzikich zwierząt roślinożernych. Mają one szczególnie interesujące cechy, m.in. zdolność do ruchu ślizgowego, wykazują pewną formę życia społecznego opar[...]
EN The aim of the present paper was to establish the size of myxobacterial population and species composition of myxobacteria in selected forest soils (pseudogley and gley-podzol) of Puszcza Biała. The number of myxobacteria was determined by the plate method using appropriate microbiological media. Is[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W rezultacie niekontrolowanego wypływu słonych wód kopalnianych z rurociągów je transportujących następuje degradacja, a nawet dewastacja gleb. Tym samym, z mocy prawa, podlegają one rekultywacji - szeregowi działań przywracających im funkcjonalność. Działania rekultywacyjne są zróżnicowane przy ró[...]
EN In result of uncontrolled outflow of salty mine waters from pipelines it transporting follows the degradation, and even the devastation of soils. These situations are subject, with power of law, of the soils reclamation - the row of workings restoring them the functionality. The granulometric compou[...]
16
63%
Environment Protection Engineering
EN Ionic liquids (ILs) attract growing attention and the range of their potential application is constantly expanding. To meet not only the technological but also environmental requirements for their implementation to wide-scale use, we undertook an extensive literature study into ILs interaction and s[...]
17
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem badań była ocena zawartości miedzi, niklu i cynku w glebach 12 leśnych uroczysk należących do miasta Krakowa. Średnie zawartości metali śladowych w poziomach powierzchniowych wynosiły: 25.56 mg Cu o kg-' (zakres 2.30-261.53 mg o kg-'), 13.31 mg Ni o kg-' (zakres 1.32-36.93 mg o kg-') i 122.03 [...]
EN The aim of the paper was to evaluate content of copper, nickel and zinc in the soils of the 12 communal forests of Krakow city. Average content of Cu, Ni and Zn in studied soils amounted to: 25.56 mg o kg-1 (range 2.30-261.53 mg o kg-1), 13.31 mg o kg-1 (range 1.32-36.93 mg o kg-1) and 122.03 mg o k[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 439-445
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości Cu, Zn, Ni, Pb, Mn i Co w glebach rdzawych. Próbki gleby pobrano z poziomów genetycznych profili gleb leśnych, z obszaru Wału Zielonogórskiego. Stwierdzono, że badane gleby można zaliczyć do gleb o naturalnej zawartości metali ciężkich, o nieznacznie wzb[...]
EN The paper presents results of studies on content of Cu, Zn, Ni, Pb, Mn and Co in rusty soils. Soil samples were collected from the genetic levels of soils located within the Zielona Góra Moraine Bar. It has been concluded that the soils can be classified to ones of normal content of heavy metals wit[...]
19
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2007 Vol. 14, nr 10 1065-1072
PL Badano zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) oraz 14 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs [WWA]) w glebie leśnej podlegającej wpływom dwóch zakładów przemysłowych (fermentowania tytoniu, zakłady ceramiczne) oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. . Metale ciężkie ozn[...]
EN The contents of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) and 14 polycyclic aromatic hydrocarbons were analyzed in forest soils near two industrial plants and municipal sewage treatment plant. An analysis for the content of heavy metals was carried out using emission spectrometry (AES-ICP) with argo[...]
20
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań była próba określenia wpływu zawartości ogólnej ołowiu na liczebność wybranych grup drobnoustrojów w glebach lekkich położonych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Badania przeprowadzono w okresie wiosennym na terenie lasu sosnowego Leśnictwa Senderki. Ogółem w terenie wykonano [...]
EN The aim of the study was to determine the influence of the contents of total forms of lead on the number of selected microorganisms in the light soils situated in the protected zone in the Roztocze National Park. The experiment was carried out in spring in pine forest that belongs to Senderki Forest[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last