Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 854
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleba
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 206--207
PL W celu określenia zdolności celulolitycznych prowadzono hodowle wyizolowanych bakterii w wysokim słupie pożywki mineralnej z dodatkiem bibuły filtracyjnej jako jedynego źródła węgla w temp. 28 °C. Warunki beztlenowe uzyskano przez płukanie pożywki azotem cząsteczkowym. Do pożywki dodawano rezazurynę[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 227--228
PL Celem badań było określenie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnej substancji mineralno-organicznej Rekulter do obniżenia akumulacji metali ciężkich w roślinach uprawianych na glebach zanieczyszczonych tymi metalami, poprawy ich plonowania oraz weryfikacja liczb granicznych zawartości metali ci[...]
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 225--226
4
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2001 Tom 3 191-206
PL Gleba jako twór przyrody ciekawie ilustruje fenomenalne przejście fazowe: od lito-, hydro-, atmosfery - do biosfery i dlatego może być trafnie opisana również przez fizykę systemów otwartych, nie równoważonych. Od lat 50-tych nauka udowodniła możliwość takich ocen różnych procesów i zjawisk przyrodn[...]
EN The article aims to describe the process of soil's structure rise using the thermodynamic language and explain in it how the special soil's structures areas are influencing ring geotectonic structures. Soil as a nature creation illustrates in an interesting way phenomenal phase transition: from lith[...]
5
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 695--707
EN Soil structure is widely accepted as one of the most important attributes affecting its physical properties and soil humus is commonly considered as one of the most important structure-forming factors. Chemical composition of brown coal similar to that of soil humus was a premise which prompted the [...]
6
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 14-15
7
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 148
8
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 150
9
80%
Recykling
2008 nr 5 26-27
PL Jednym z procesów odzysku odpadów jest rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Proces ten oznaczony jest symbolem R10. Warunki odzysku i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego postępowania określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. [...]
10
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 19-21
11
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 130-131
12
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 253-254
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 207-209
14
80%
Chemia Analityczna
PL Współczesną, instrumentalną chromatografię cienkowarstwową zastosowano do oznaczania pozostałości wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych w glebie i wodzie. Chromatogramy rozwijano w odwróconym układzie faz z wykorzystaniem automatycznej, wielokrokowej elucji gradientowej. Anality wydobywano z m[...]
EN Modern TLC equipment was used for quantitative determination of high explosives residues in soil and water. Chromatograms were developed in reversed-phase system by automated multiple development gradient elution. Analytes were extracted from matrix using liquid-liquid extraction (LLE) and solid pha[...]
15
80%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 1021-1026
PL Kobalt(II) tworzy potrójny kompleks jonowo-asocjacyjny z jonami tiocyjanianowymi i bromkiem metylotiazolylodifenylotetrazoliowym (MTT), który jest ekstrahowany do 1,2-dichloroetanu. Molowy współczynnik absorbcji kompleksu wynosi 6.7 x lO(3) 1 mol(-l) przy 625 nm, a prawo Beera jest spełnione w zakre[...]
EN Cobalt(II) forms ternary ion-association complex with thiocyanate ions and thiazolylblue tetrazolium bromide (methylthiazolyldiphenyltetrazolium bromide, MTT) which is extracted into 1,2-dichloroethane. The molar absorptivity of the complex is 6.7 x 10(3)1 mol(-1) cm (-1) at 625 nm and the system ob[...]
16
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 24-25
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 251-255
PL Celem niniejszych badań była ocena wpływu osadu ściekowego i wermikompostu wytworzonego z tego osadu na aktywność enzymatyczną gleby piaszczystej. W doświadczeniu polowym do gleby bielicowej wytworzonej z piasku słabo gliniastego zastosowano ziemisty, przefermentowany osad ściekowy z mechaniczno-[...]
EN The addition of sewage sludge and with vermicompost from this sludge into the accumulation horizon of sandy soil stimulated the activity of dehydrogenases and protease, as well as inhibition of the activity of phosphatases in the year 1995. The increase of the activity of dehydrogenases, protease an[...]
18
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przeprowadzono badania terenowe i laboratoryjne nad zmianami składu mineralogicznego, właściwościami fizycznymi, chemicznymi i fizykochemicznymi w tworzących się glebach na zwałowisku odpadów kopalni węgla kamiennego i zwałowisku odpadów pohutniczych pod wpływem roślinności trawiastej. Stwierdzono, [...]
EN Field and laboratory studies were carried out to examine the changes in mineralogical, physical, chemical and physico-chemical properties of soils developed on the surface of coal-mining and metallurgical waste dumps. It was found that graminaeous plants play an important role in increasing water re[...]
19
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 7 623-628
PL W 1977 r. przeprowadzono w ponad 300 punktach (polach) poszczególnych gmin województwa opolskiego wstępne badania monitoringowe nad zawartością azotu mineralnego w glebach. Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie zawartości sumy azotu azotanowego i amonowego w glebach pomiędzy gminami, bo od [...]
EN Initial monitoring research of nitrogen content in soil was carried out in 1997 at more than 300 points (fields) of the Opole District communes. Obtained results show considerable diversification of nitrate nitrogen and ammonia nitrogen content in different areas, from 50 to over 200 kg N/ha. The ai[...]
20
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 6 6-9
PL W artykule scharakteryzowano badania przeprowadzone w INiG, pozwalające na opracowanie etapowej technologii oczyszczania gleby z substancji ropopochodnych. Do badań wytypowano glebę pochodzącą ze starych dołów urobkowych, które są pozostałością po poszukiwaniach i wydobywaniu ropy naftowej. Charakt[...]
EN In the article characterised are the research works, conducted by the INiG/Oil & Gas Institutel, which have allowed for developing, stage-wise technological process of soil purification of oil-dervided substances. Chosen for the research work to be done has been the soil from old exploratory extra[...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last