Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleba płowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 299-300
2
88%
Ekologia i Technika
2005 R. 13, nr 6 233-239
PL Doświadczenie, zostało założone w 1948 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Mochełku w woj. Kujawsko-Pomorskim na glebie płowej typowej. Analizowana gleba zakwalifikowana została do klasy bonitacyjnej IVa. Celem pracy było oznaczenie w glebie aktywności arylosulfatazy oraz zawartości siarki ogółem[...]
EN A long- term static fertilization experiment was settled in 1948 at the Mochelek Experimental Station in the Cuiavia- Pomerania Region on a lessive soil. The soil was classified as good for rye (class IVa). Soil samples were collected from the 5- 25 cm layer of the Ap horizon in year after changes o[...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy było zbadanie wpływu wieloletniego zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego na aktywność dehydrogenaz glebowych oraz na zawartość cynku, w zależności od terminu i głębokości pobierania próbek glebowych. Badania przeprowadzono dla doświadczeń założonych w 1948 r. w RZD w Mochełku, [...]
EN Zinc atoms occurring in coordination bonds with enzymatic proteins are very important for their functioning in metabolic transformations. This element plays an important role in enzymatic reactions because of its influence on enzymatic protein conformation and its binding with the substrate. Among o[...]
4
63%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy omówiono wpływ kompostu przygotowanego z odpadów tytoniowych oraz kory i słomy na aktywność enzymatyczną oraz niektóre właściwości chemiczne gleby płowej wzbogaconej tym kompostem. Doświadczenie prowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego, w którym materiał glebowy pobrany był z wierzchn[...]
EN The paper addresses the effect of a compost prepared from tobacco wastes with an admixture of bark and straw on the enzymatic activity and certain chemical properties of a grey-brown podzolic soil amended with that compost. The study was conducted under the conditions of a pot experiment in which t[...]
5
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Obiektem badań były gleby Gospodarstwa Rolnego Karolew, które od ponad 10 lat uprawiane są w płodozmianie w systemie uprawy uproszczonej oraz przyległe do nich gleby gospodarstw indywidualnych, na których jest również stosowany płodozmian ale system uprawy tradycyjnej. Zasadniczym celem prowadz[...]
EN The object of the research were soils in the Karolew Farm, which have been cultivated in crop rotation and tillage simplification system for over 10 years, as well as the neighbouring soils in individual farms, also cultivated in crop rotation, yet traditional tillage system. The main aim of the re[...]
6
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzone badania miały na celu poznanie właściwości fizycznych i wodnych gleb płowych będących w intensywnej uprawie rolniczej, położonych na terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Istotnym elementem przeprowadzonych prac było również porównanie poszczegól[...]
EN The conducted research aimed at study of physical and water properties of luvisols having been put under intensive cultivation, situated in the area of the Dezydery Chtapowski Agro-ecological Landscape Park. An important element of conducted works was also a comparison of individual characteristics [...]
7
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Badania realizowano dla standardowych agregatów glebowych o objętości 1 cm3 w stanie powietrznie suchym, o modelowanej strukturze, w ściśle kontrolowanych warunkach wilgotności i zagęszczenia. Na agregatach tych oznaczono takie właściwości, jak: dynamiczną i statyczną wodoodporność, stan agregacji p[...]
EN The research was conducted on standard soil aggregates of 1 cm3 density and moulded structure in air-dry state, in rigorously controlled moisture and compaction conditions. On these aggregates such properties as dynamic and static -water resistance, the state of aggregation after dynamic and static [...]
8
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy było zbadanie wpływu wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego na zawartość manganu w glebie oraz jej aktywność enzymatyczną. Mangan, podobnie jak Zn2+ i Mg2+, łączy się z substratem, przez co doprowadza go do związania z białkiem enzymatycznym. Nawożenie jest jednym z najczęściej s[...]
EN The objective of the study was to determine effects of long-term differentiated organic-mineral fertilization on the manganese content and enzymatic activity (alkaline and acid phosphatase, proteases and amylases). Manganese, like zinc and magnesium, causes a change in spatial structure of enzymatic[...]
9
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
10
51%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
11
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badano wpływ warunków glebowych oraz przebiegu pogody w trzech sezonach wegetacyjnych (2001, 2003 i 2004) na plony lawendy wąskolistnej, a także zawartość i skład olejków eterycznych w kwiatach tego gatunku. Badania polowe prowadzono na trzech, czteroletnich plantacjach lawendy, w trzecim roku użytk[...]
EN The objective of this study was to determine the effect of soil and weather conditions during three vegetation seasons (2001, 2003 and 2004) on the yield of the narrow-leaved lavender herb as well as on the content and composition of volatile oils in the flowers of this plant. Field experiments were[...]
12
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2017 Vol. 62, nr 4 124--132
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości form potasu w glebie płowej. Badania prowadzono na próbkach glebowych pobranych z długoletniego doświadczenia polowego (dwunastoletniego) założonego na glebie płowej. Czynnikami doświadczenia były: zróżnicowane nawożenie azotowe oraz reżim wodny (p[...]
EN The present study shows the content of different potassium forms found in lessive soil and was based on a 12-year long field experiment. In this work the following conditions were used: differential N fertilization and differential irrigation (fields were either left with no water or irrigated). The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last