Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleba mineralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Environmental Protection
PL Praca przedstawia jakościowy, bayesowski model niektórych współzależności między cechami sorpcyjnymi mineralnych gleb opróbowanych w południowej Polsce. Właściwości sorpcyjne są ważnymi cechami, współdecydującymi o poziomie nawożenia, zasobności w składniki pokarmowe oraz zdolności do ochrony wód gr[...]
EN The paper presents a qualitative, Bayesian model used to determine some interdependencies between sorption features for mineral soils in southern Poland. Sorption properties are very important, crucial for measure of fertility, nutrient retention capacity, and the capacity to protect groundwater fro[...]
2
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego użytkowania łąki na glebie mineralnej na zawartość potasu w glebie, roślinności łąkowej oraz w płytkich wodach gruntowych. Badania prowadzono na długoletnim doświadczeniu łąkowym założonym w 1981 r. na czarnej ziemi zdegradowanej w Laszczkach, w województ[...]
EN The aim of this study was to assess the effect of diversified use of a meadow on potassium content in the soil, meadow vegetation and in shallow ground waters. The studies were carried out in a long-term grassland experiment initiated in 1981 in Laszczki in the Masovian Province. Samples of soil and[...]
3
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Badania prowadzono w latach 1998-2000 na trwałych użytkach zielonych, położonych na glebach mineralnych i organicznych na Pojezierzu Olsztyńskim. Przeanalizowano 57 fitocenoz ze znaczącym udziałem śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), z czego 36 zbiorowisk występowało na glebac[...]
EN Studies were carried out in the years 1998-2000 in Olsztyn Lakeland grasslands. Fifty seven phytocoenoses with a significant share of the tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) in the sward were studied. Thirty six of them were situated on organic and 21 on mineral soils chich differe[...]
4
84%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 1 359--365
PL Celem pracy była ocena zawartości sodu i potasu w wybranych glebach woj. świętokrzyskiego. W związku z narastającym problemem zasolenia gleby, w kontekście uprawy roślin, został wyznaczony przyrodniczy wskaźnik zasolenia. Zasolenie gleby negatywnie wpływa na wszystkie procesy życiowe organizmów rośl[...]
EN The aim of the study was to evaluate sodium and potassium content in selected soils of Swietokrzyskie province. Due to the growing problem of soil salinity in the context of growing plants, the natural indicator of salinity has been determined. The soil salinity adversely affects all life processes [...]
5
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Praca obejmuje badanie nad zawartością glinu wymiennego i parametrów, takich jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87–7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09–6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87–7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09–6.3 mg/100 g a[...]
6
84%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 413--420
PL Praca obejmuje badania nad zawartością glinu wymiennego i takich parametrów, jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87-7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09-6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87-7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09-6.3 mg/100 g a[...]
7
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań oceniających wpływ dodatków różnych dawek wielkocząsteczkowych polisacharydów (skrobia - S i agar - A) oraz efektywnych mikroorganizmów (EM) na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomu orno-próchnicznego gleby mineralnej (czarna ziemia właściwa). Próbki o st[...]
EN The paper concerns the results of the research which examined the influence of different doses of high-molecular polysaccharides (starch - S and agar - A) as well as effective microorganisms (EM) on the basic physical and aqueous properties of the mineral soil's (specific black earth) arable-humus h[...]
8
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań testujących wpływ zróżnicowanych dawek mikrobiologicznej szczepionki efektywnych mikroorganizmów (EM) na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych o odmiennym składzie granulometrycznym, przy różnej zawartości w nich substancji or[...]
EN The paper presents results of investigations testing the influence of different doses of the microbiological inoculum of effective microorganisms (EM) on basic physical and aqueous properties of arable-humus horizons of mineral soils of varying texture and at varying content of organic matter in the[...]
9
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem przeprowadzonego doświadczenia była odpowiedź na pytanie jak wprowadzenie dodatkowej ilości wyselekcjonowanych mikroorganizmów (tzw. efektywnych mikroorganizmów) wpłynie na kształtowanie się parametrów strukturotwórczych poziomów orno-próchnicznych dwu gleb uprawnych przy zróżnicowanej zawarto[...]
EN The objective of the performed experiment was to find the answer to the question concerning how the introduction of selected microorganisms (EM-A preparation) would affect structure-forming parameters of arable-humus horizons of two arable soils at different content of organic matter found in them. [...]
10
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzone badania miały na celu poznanie wpływu efektywnych mikroorganizmów (EM) na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych. Materiał glebowy pozyskano z gleb uprawnych: płowej i czarnej ziemi. Próbki, na których przeprowadzono badania laboratoryjne,[...]
EN The objective of the performed investigations was to recognise the influence of effective microorganisms (EM) on the basic physical and water properties of the arable-humus levels of mineral soils. The experimental soil material was obtained from arable lands: grey-brown podsolic soils and black ear[...]
11
67%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2001 T. 1, z. 1 137--145
PL Badania prowadzono na wieloletnim doświadczeniu łąkowym założonym w 1987 roku w Falentach na czarnej ziemi zdegradowanej, uprzednio głęboko zdrenowanej, co ograniczało podsiąk wody z głębszych warstw gleby. Niedobory wody uzupełniano przez deszczowanie. Celem niniejszej pracy było rozpoznanie dynami[...]
EN Studies were carried out in a long-term meadow experiment set up in 1987 at Falenty on black, degraded earth, formerly deeply drained, which limited water rising from the deeper soil layers. Water deficits were supplemented by sprinkling. This study was aimed to analyze potassium dynamics in mineral[...]
12
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań testujących wpływ zróżnicowanych dawek efektywnych mikroorganizmów (EM) na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych o odmiennym składzie granulometrycznym. Materiał glebowy pobrano z 2 gleb uprawnych (podtyp: czarna zi[...]
EN The paper presents results of investigations which aimed to test the effect of varying doses of effective microorganisms (EM) on basic physical and water properties of arable-humus horizons of mineral soils of different texture composition. The soil material for experiments was collected from two ar[...]
13
59%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 1 241-265
PL W ocenie efektywności działania czynnika nawozowego oraz jego dynamiki należałoby brać pod uwagę nie tylko ilość uzyskiwanych plonów, lecz również jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Celem pracy była ocena plonowania użytków zielonych w wieloleciu na glebach mineralnych o zróżnicowanych w[...]
EN Estimation of the efficiency of fertilisation and its dynamic should involve both the yield and environmental effects. The aim of this paper was to estimate long-term yield in grasslands on mineral soils of different physical and water properties fertilised with ammonium nitrate (AN) and calcium nit[...]
14
59%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The research was conducted in 2003 - 2005 as a pot experiment on mineral soil to which ash doses of between 13.33 g and 800.0 g ź pot^-1 were supplied in proportions corresponding to the amounts of between 10 and 600 t ź ha ^-1. The investigations aimed at learning the effect of diversified ash do[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last