Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 28-30
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali i związków metali w procesach produkcji wyrobów szklanych. Przybliżono historię wytwarzania szkła. Opisano etapy procesu produkcyjnego, klasyfikację szkła opartą na składzie chemicznym oraz rodzaje produktów wytwarzanych przez przemy[...]
EN The paper presents issues related to metals and metal compounds in the glass industry. The history of glass manufacturing, stages of the assortment of products are covered. Raw materials containing metal and metal compounds added m order to improve the properties of glass products and possible healt[...]
2
100%
Szkło i Ceramika
3
75%
Szkło i Ceramika
PL W referacie zaprezentowano grupę wyrobów: zasadowych, krzemionkowych i glinokrzemianowych, oferowanych przez grupę kapitałową "Ropczyce", przeznaczonych do zabudowy w urządzeniach cieplnych przemysłu szklarskiego. Omówiono zasady doboru materiałów ogniotrwałych na strefowe ceramiczne wyłożenie wanie[...]
4
75%
Szkło i Ceramika
EN Air Products has completed development of a new Cleanfire(R® HRi Burners - third generation of oxy-fuel burners. This new state-of-the-art burner was designed and developed making use of the company's in-house glass team resources: combustion labs, Combustion Centre of Excellence, cross-industry kno[...]
5
75%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Omówiono stan i perspektywy rozwoju przemysłu szklarskiego w Polsce. W artykule znalazła się ogólna charakterystyka przemysłu szklarskiego z podziałem na cztery grupy produkowanych wyrobów: szkło budowlane, opakowania szklane, szkło gospodarcze i szkło techniczne. Przewidywany rozwój przemysłu szkla[...]
EN The present state and future prospects of the Polish glass industry have been presented. The article contains a general characteristic of the glass industry with division into four groups of products: architectural glass, packaging glass, domestic glassware and technical glass. The expected developm[...]
6
75%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2019 no. 4 37--48
PL W artykule zaprezentowano koncepcję wizyjnej metody monitorowania lustra szkła w piecu. Przedstawiono podstawowe możliwości i ograniczenia metody. Zaprezentowano strukturę wizyjnego systemu monitorowania z opracowaną przez autorów dedykowaną głowicą wizyjną i stanowiskiem operatora. Elementy systemu[...]
EN This article describes a method for vision monitoring of the glass surface inside a glass furnace with its main advantages and limitations. It presents the structure of a vision monitoring system developed by the authors with a dedicated vision head and the operator’s stand. The elements of this mon[...]
7
63%
Szkło i Ceramika
8
63%
Szkło i Ceramika
9
63%
Szkło i Ceramika
10
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Opisano główne cele rozwoju konstrukcji pieców do wytopu szkła oraz wiodące kierunki w nowoczesnych konstrukcjach topliwych wanien szklarskich. Opisano tendencję w stosowaniu materiałów ogniotrwałych w piecach opalanych palnikami tlenowo-paliwowymi oraz scharakteryzowano czynniki decydujące o doborz[...]
EN The main objectives of the melting glass construction furnaces development and main directions of the glass melting baths evolution have been presented. The tendencies in the usage of refractory materials in melting furnaces heated with oxygen- fuel burners were described. Decisive factors influenci[...]
11
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 2 105-117
PL Omówiono zagadnienia związane z rolą stanu redox w procesie topienia szkieł przemysłowych oraz z oznaczaniem i kontrolą potencjału utleniająco-redukującego (potencjału redox) - jednego z najbardziej istotnych parametrów tego procesu. Szczególną uwagę zwrócono na metody określania potencjału redox s[...]
EN There have been described problems connected with function of the redox-state in the melting process of the commercial glasses and with determination and control of redox potential - one of the most important parameters of this process. Especially, attention has been devoted to the methods of determ[...]
12
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 2 145-153
PL Chromatografia jest znana od początku XX wieku. Przez wiele lat niedoceniana, bowiem nie znano możliwości i zakresu jej stosowania. Obecnie chromatografia jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod instrumentalnych w chemii analitycznej. Stosowana jest z ogromnym powodzeniem w różnorodnych la[...]
EN The chromatography is known since the beginning of 20th century. For many years the method was underestimated because its abilities and range of possible use were unknown. Currently it is one of most popular method in analytical chemistry. It is being used with great success in varied industrial lab[...]
13
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL W artykule omówiono badania i sposób wytwarzania emalii do dekorowania płytek i listew z tafli szklanej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy bezołowiowej bazy topnikowej. Określone zostały warunki syntezy oraz parametry fizykochemiczne produktu finalnego wraz z metodami ich oznaczania.
EN Tests and way of enamel manufacturing for decoration of tiles and slats of glass panels, with particular regarding synthesis of leadless flux basis were discussed. Conditions of the synthesis and physical and chemical parameters of the final product with their determination methods were defined.
14
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2009 R. 2, nr 4 137-153
PL Przedstawienie praktycznych aspektów wejścia w życie regulacji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – rozporządzenia E-PRTR (European-Pollution Release and Transfer Register) w odniesieniu do pr[...]
EN The goal of this paper is to show the practical aspect of the Regulation of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register (The European PRTR) entered into force on 24 February 2006 in all member states[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2009 nr 76 17-29
PL Artykuł jest próbą spojrzenia na zagadnienia związane z produkcją szkła w Polsce, zwłaszcza w kontekście obecnej i perspektywicznej bazy zasobowej piasków szklarskich jako podstawowego surowca omawianej branży. Przedstawiono sytuację polskiego przemysłu szklarskiego, z uwzględnieniem rysu historyczn[...]
EN The paper is the trial of outlook for the issues connected with the production of glass in Poland, especially in the context of proven reserves and perspective resources of the glass sand as a main raw material for discussed industry. It presents the situation of the Polish glass industry with regar[...]
16
63%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Termografia jest metodą rejestracji temperatury w każdym punkcie powierzchni ciała. Polega na detekcji promieniowania podczerwonego i zamianie tego promieniowania na obraz widzialny. Nazwą stosowaną potocznie jest termowizja. Badania termowizyjne, prowadzone specjalnymi kamerami termowizyjnymi, pole[...]
EN The thermography is a method depending on registration of temperature in every point of surface by detection of infra-red radiation and exchange this radiation in to a visible picture. Common name of this method is thermovision. Thermovision investigation depends on measurement of electromagnetic wa[...]
17
63%
Szkło i Ceramika
2013 R. 64, nr 6 34--35
18
63%
Szkło i Ceramika
19
63%
Szkło i Ceramika
20
63%
Szkło i Ceramika
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last