Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass fiber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
EN This paper presents the method of obtaining biodegradable glass fibers and the results of strength tests of polylactide based composites reinforced with obtained fibers. Polylactide (PLA) is a biodegradable plastic used in both industry and medicine. In medical applications its use is limited due to[...]
2
88%
Advances in Materials Science
EN The effect of the fiber orientation in a laminate is investigated experimentally when subjected repeated quasistatic indentation. All the laminates with different fiber orientation are subjected to indentation with a stainless steel spherical indenter of diameter 8.0mm on a universal testing machine[...]
3
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 283--288
PL W pracy oceniono wpływ obciążeń zmiennych w czasie na występowanie odmian polimorficznych w kompozycie na osnowie poliamidu 6. Dwa rodzaje kompozytów poliamidowych, zawierających 25 i 50% włókna szklanego poddano obciążeniom zmiennym w czasie. Następnie przeprowadzono badania rentgenograficzne, na p[...]
EN In this work, the influence of load variable in time on occurrence of polymorphic modification in polyamide 6 matrix composites was presented. Two types of composites with 25 and 50% of glass fibres were tested under load variable in time. Then on the surface and in the core of each specimen X-ray r[...]
4
75%
Instal
2011 nr 3 33-35
PL W artykule omówiono odmiany włókien szklanych stosowanych przy produkcji rur poliestrowych. Przedstawiono genezę włókien szklanych, rodzaje i skład chemiczny oraz zastosowania. Szczególną uwagę zwrócono na rodzinę włókien "E" i właściwości poszczególnych grup oraz ich charakterystyki zawarte w nowyc[...]
EN In the article the variation of glass fibers applied in production polyester pipes are presented. At the beginning the genesis, types, chemical properties and applications glass fibers are done. Particular properties of "E" family glass fibers and theirs technical data presented in the polish and in[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badano wpływ dodatku blokowego kopolimeru styren/etylen-butylen/styren szczepionego bezwodnikiem maleinowym na właściwości mechaniczne i reologiczne kompozycji polipropylenu z napełniaczem proszkowym - pięciowodnym zasadowym węglanem magnezu lub włóknistym - ciętym włóknemk szklanym. Stwierdzono, że[...]
EN The effect addition of maleic anhydride grafted styrene/ethylene-butylene/styrene block copolymer on mechanical and rheological properties of polypropylene compositions with powder filler - hydratic basic mmagnesium carbonate and fiber filler - short glass fiber was iinvestigated. The investigations[...]
6
75%
Engineering Transactions
EN In this paper, delamination of Mode II in a stratified glass fiber-epoxy resin under static loading is investigated. From the results obtained by the finite element method, using the criteria of Irwin-Kies and other theories of elasticity, the strain energy release rate is evaluated. The obtained nu[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 75-81
EN It is described how technological and formulation factors influence the structure, rheology and chanical properties of glass-fiber filled PET and products of its recycling. Information is given ways of producing composites in which matrix polyester undergoes accelerated and decelerated stallization.[...]
8
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 3 213-219
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów cementowo-lateksowych z mikrocementem, do których dodawano 0,2% włókien polipropylenowych oraz 3% włókien szklanych. Określono ich wpływ na poprawę parametrów mechanicznych kamienia cementowego: wytrzymałość na ściskanie, zginanie i przyczepność do rur.[...]
EN This article presents the results of cement slurry testing. The slurries contained latex, microcement, 0.2% polypropylene fibers and 3% glass fibers. The effect of fibers on improvenment of cement stone mechanical parameters such as: compressive strength, bending strength, pipe bonding was determine[...]
9
63%
Polimery
PL Zbadano odporność na powolny wzrost pęknięć próbek wyprasek wtryskowych z polipropylenu "Malen P J-400" oraz tego samego rodzaju PP wzmocnionego dodatkiem 10 procent włókna szklanego - kompozytu "Xenopren PPGF10-CC. Stwierdzono, że dodatek włókna szklanego do PP osłabia odporność na powolny wzrost p[...]
EN Slow crack growth was studied in molded pieces of virgin Malen P J-400 and of glass fiber-reinforced (10%) Malen P J-400 polypropylene (PP) (Xenopren PPGF10-CC composite). The Xenopren PPGF10-CC composite samples were examined for 264-1104 h and showed a reduced resistance (Table 2, Fig. 8). The vir[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 1 103-107
PL Stosowanie napełniaczy w produkcji wytworów z tworzyw polimerowych ma na celu poprawę ich właściwości, szersze zastosowanie oraz obniżenie ceny. Starzenie polimerów powoduje pogorszenie cech wytrzymałościowych materiału. Prognozowanie zmian wywołanych na skutek starzenia pozwala na określenie możliw[...]
EN Polyamide 6 was filled with glass fibers or/and quartz sand, processed by injection moulding, electrochem. aged in NaCl solution at pH 7 and 20°C for 720 h (current 0.3 A) and studied for hardness, color, gloss, tensile strength and thermal properties. The ageing resulted in decreasing the hardness,[...]
11
63%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
EN In this work authors presented distribution of circumferential stress in wound composite structures made from different layers. The cylindrical shape specimens were made from layers which have different elastic moduli. Manufactured specimens underwent strength test to obtain distribution of circumfe[...]
12
63%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Prezentowana praca dotyczy zagadnień związanych w wytwarzaniem oraz analizą mikrostruktury kompozytów, wykonanych na bazie ciągłych włókien szklanych i węglowych na osnowie polimerowej. Na potrzeby pracy wykonano pięć pierścieni z włókna węglowego oraz trzy z włókna szklanego, przy czym każda próbka[...]
EN In this paper, we have presented the problem of composites manufacture and microstructure analysis. The specimens were made of continuous glass and carbon fibers on a polymer matrix (epoxy resin). Eight special rings were designed for project needs. They were made of carbon (five of them) and glass [...]
13
63%
Journal of KONBiN
2016 No. 1 (37) 133--152
PL Tematem tej pracy jest badanie wytrzymałości i niezawodności kompozytu drewnianego wzmocnionego włóknem szklanym na potrzeby produkcji deskorolek. Zastosowano 3 różne metody zbrojenia włóknem szklanym oraz przygotowano próbę kontrolną, bez zbrojenia. Wykorzystano dwie metody przygotowania kompozytu:[...]
EN This paper investigates the strength and reliability of the wooden composites reinforced with glass fiber for the skateboard application. Three different methods of glass-fiber reinforcement have been used to prepare totally 94 samples, including control trial. Two lamination methods have been utili[...]
14
63%
Composites Theory and Practice
2015 R. 15, nr 4 228--232
PL W artykule omówiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz badań struktury kompozytu poliamidu 6 z piaskiem kwarcowym i włóknem szklanym. Celem badań materiałoznawczych było określenie wpływu rodzaju i zawartości zastosowanych napełniaczy ceramicznych na strukturę i właściwości wytworzonego tró[...]
EN The results of examinations of polyamide 6 with quartz sand and glass fiber composites are presented. A composite was made using an extrusion machine collaborating with a granulator. The samples for the examinations were made using a Krauss Maffei KM65-160C1 screw injection moulding machine. Samples[...]
15
63%
Autex Research Journal
2017 Vol. 17, no. 4 313--318
EN An experiment was carried out using glass fiber (GF) as reinforcing materials with unsaturated polyester matrix to fabricate composite by hand layup technique. Four layers of GF were impregnated by polyester resin and pressed under a load of 5 kg for 20 hours. The prepared composite samples were tre[...]
16
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 3 (123) 112--120
PL W pracy przygotowano skrobię kukurydzianą modyfikowaną chitozanem, a następnie zastosowano ją jako środek klejący włókien szklanych. Określono lepkość, napięcie powierzchniowe i potencjał zeta środka klejącego. Zmierzono wytrzymałość na rozciąganie i sztywność zmodyfikowanego włókna szklanego. Stwie[...]
EN Chitosan-modified corn starch was prepared and then applied as a glass fiber sizing agent. The effect of the chitosan on starch-based emulsion, film and sized glass fiber was studied. When 5 % of the chitosan was added, the overall performance of the modified film-forming agent was optimal. The visc[...]
17
63%
Izolacje
PL W publikacji przedstawione są wnioski z badań nad materiałami włóknistymi prowadzonymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Włókien Ceramicznych oraz proponowany przez firmę Thermal Ceramics kierunek rozwoju produkcji i zastosowań włókien ogniotrwałych.
18
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 8 1574-1577
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zapraw z dodatkiem włókien szklanych i polipropylenowych. Przeprowadzono badania cech mechanicznych oraz obserwacje powierzchniowe zapraw. Obecnie, jako tzw. zbrojenie przeciwskurczowe, stosowane są nąjczęściej włókna polipropylenowe. Badania wykazały, ze włókna sz[...]
EN In this paper the results of mortars with glass and polypropylene fibers investigations are presented. The main objective of this work was to evaluate the influence of shrinkage reinforcement on mechanical properties of mortars. Obtained results showed, that kind of fibers have significant influence[...]
20
63%
Polimery
2019 T. 64, nr 4 290--293
PL Na osnowie z proszkowej żywicy epoksydowej otrzymywano kompozyty wzmocnione tkaniną szklaną, charakteryzujące się zwiększoną odpornością na płomień oraz zmniejszoną emisją dymów. Przygotowano dwie grupy kompozycji epoksydowych: (1) polifosforanu melaminy (MPP) idietylofosfinianu glinu (AlDPi); (2) p[...]
EN In this article a preparation method of epoxy resin/glass fabric composites with reduced flammability and smoke emission was presented. For this purpose the two groups of powder-epoxy compositions containing: (1) melamine polyphosphate (MPP) and aluminum diethyl phosphinate (AlDPi); (2) ammonium pol[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last