Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  giełda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca związana jest z planowaniem dużych inwestycji finansowych ustawionych na długi horyzont czasowy i w których konieczne jest zastosowanie możliwie precyzyjnych kryteriów efektywnościowych. Założono, zgodnie z powszechnie obowiązującą na rynku kapitałowym zasadą CAPM, że rynek finansowy określa i[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 167-179
PL W pracy poruszono problem zastosowania gry, w której strategią optymalną jest rozkład czasu wyboru momentów działania do zarządzania portfelem akcji. W celu modelowania sytuacji, w których gracz giełdowy kieruje się pewnymi priorytetami podczas podejmowania decyzji, wprowadzono do gry współczynnik r[...]
EN In the work the problem of the application on securities exchange the game where the distribution of time of choice the moment of acting is the best strategy for player is considered. For the purpose of submitting the situation when the investor follows some preferences during gambling on the market[...]
3
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 94-98
4
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 18 33-42
PL W pracy poruszono problem zastosowania teorii gier na giełdzie instrumentów finansowych. W celu znalezienia optymalnej strategii dla inwestora giełdowego sformułowano i opisano pewną grę, w której strategią optymalną jest rozkład czasu wyboru momentów działania.
EN In the work the problem of the application of the theory of a games on securities exchange is considered. For the purpose of finding the optimum strategy one game was formulated and described. The distribution of time of choice the moment of acting is the best strategy for player in this game.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 157-166
PL W pracy rozważana jest możliwość zastosowania teorii gier do znalezienia optymalnych strategii dla inwestorów giełdowych. W celu przedstawienia pewnych metod ich szukania sformułowano i opisano pewien model gry giełdowej i na jego przykładzie omówiono możliwe strategie działania.
EN In the work the probKatedra informatyki i Ekonometrii Politechniki Śląskiej, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26, lem of the application of the theory of games to find the optimum strategy for the investor dusring gambling on the market is considered. For the purpose of submitting some methods of findi[...]
6
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 11 569--571
PL W artykule opisano metodę szacowania kosztu własnego oraz przykład obliczeniowy dla polskiego górnictwa przy użyciu modelu IMCAPM. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy dany podmiot nie jest notowany na giełdzie. Metodę tę można wykorzystać dla spółek, które prowadzą działalność za granicą, jako m[...]
EN The article describes a method of estimating of the prime cost and calculation example for Polish mining with the use of a IMCAPM model. This method applies in the case when a given entity is not quoted on the stock exchange. This method can be used for companies that operate abroad, as a supporting[...]
7
75%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 4 508--519
EN The paper describes an experiment consisting of the application of artificial intelligence algorithms in the processes of predicting the stock market. A special tool was developed to evaluate whether artificial neural networks can predict stock market behavior. The aim of this paper was also to test[...]
8
75%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2014 nr 13 15-23
PL W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym skłonność do ryzyka, oraz stosowane strategie inwestowania. Następnie zdefiniow[...]
EN The paper presents model of stock market players’ preferences in investing process, based on different conditions like the method for valuation financial instruments, player’s character traits including tendency to risk and investing strategies. Author also defined multi-criteria optimization amongs[...]
9
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper considers the forecasting of the Warsaw Stock Exchange price index WIG20 by applying a state space wavelet network model of the index price. The approach can be applied to the development of tools for predicting changes of other economic indicators, especially stock exchange indices. The p[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem opracowania jest analiza spółek giełdowych z branży budowlanej ze względu na wybrane wskaźniki finansowe. Przedmiotem badań jest 15 spółek z branży przemysłu materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Źródłem informacji jest firma Notoria. Badania obejmuj[...]
EN The object of the study is analysis of listed companies from the building line in terms of selected financial ratios. Subject of research is 15 companies from the industry of building materials of listed Warsaw Stock Exchange. Source of information is a company Notoria. Research covers the period 20[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 345-357
PL W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne.[...]
EN The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences [...]
12
63%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2014 nr 14 19-24
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania teorii gier z continuum graczy w modelowaniu zachowań graczy na giełdzie. Dokonano pierwszej próby opracowania modelu giełdy w oparciu o teorie gier z continuum graczy. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem matematycznego modelu pozwalającego ba[...]
EN The paper presents specifics and assumptions included in games theory. Author made first attempt to create stock exchange model based on games theory, specific games with continuum of players. The article is the result of efforts to create an adequate mathematic model in order to investigate the spe[...]
13
63%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 8 7--15
PL Rynki finansowe odgrywają istotną rolę w gospodarce Jordanii, organizują swoje działania w ciągle zmieniającym się środowisku, i pracują nad przeniesieniem zasobów lokalnych, poprzez kanały wytwórcze do znajdujących inwestycji zagranicznych. Celem niniejszego artykułu pracy jest analiza relacji międ[...]
EN Financial markets plays a vital role in the Jordanian economy organizes its operations in a changing environment, which is working on the transfer of local resources through productive channels next to foreign investment. The goal of this study is to analysis the relationship between economic variab[...]
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 7 11--17
PL Głównym celem publikacji była charakterystyka giełdy transportowej Trans, czyli narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji procesów transportowych. W pracy skupiono się na omówieniu podstawowych zasad funkcjonowania giełdy transportowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wbudowanego w program[...]
EN The main aim of the publication was to characterize the transport exchanges Trans, that is a tool used to optimize transport processes. The paper focuses on discussing the fundamental principles of the freight exchange with particular reference to the built-in instant messaging program. Moreover, pr[...]
15
63%
Budownictwo i Prawo
1998 R. 2, nr 4 21--26
16
51%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2011 nr 8 53-58
PL W artykule przedstawiono różne metody modelowania zachowań giełdowych inwestorów masowych. Dokonano analizy możliwości wykorzystania podejść związanych z teorią oczekiwanej użyteczności, teorią perspektyw, z teorią gier oraz inne badania dotyczące tego tematu. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowa[...]
EN The paper presents various methods of modeling an individual stock market investors' behavior. The author analyzed the possibility of using approaches related to the theory of expected utility, prospect theory, game theory and other studies on this subject. The article is the result of efforts to cr[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 389-398
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych, zdobywających coraz większą popularność usług na rynku finansowy, oferowanych za pośrednictwem Internetu. Podjęto próbę określenia charakterystycznych różnic pomiędzy inwestowaniem a hazardem na wybranych rynkach w Internecie.
EN The article presents an analysis of chosen more and more popular services of the financial market offered through the Internet. An attempt was made to determine the characteristic differences between investing and gambling on chosen markets on the Internet.
18
51%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 3 89-105
PL 30 sierpnia 2007 r. rozpoczął działalność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nowy rynek New Connect, czyli rynek alternatywnego systemu obrotu. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla niezbyt dużych spółek młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale po[...]
EN The new stock market called New Connect began on Warsaw Stock Exchange on 30 August 2007. It is a kind of Polish alternative stock investment market. It was designed first of all for not very large companies, young, innovative, being in preliminary phase of their economic development, but which have[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 229-238
PL W pracy poruszono problem zastosowania teorii gier na giełdzie papierów wartościowych. W celu znalezienia najlepszego portfela dla gracza giełdowego, satysfakcjonującego go zarówno pod względem poziomu zysku, jak i ryzyka, sformułowano i opisano pewną grę, której rozwiązanie znaleziono na bazie teor[...]
EN In the work the problem of the application of the theory of games on securities exchange is considered. For the purpose of finding the best portfolio for market player one game was formulated and described. The degree of both profit and risk must accord to his satisfaction. The solution of this prob[...]
20
51%
Acta Energetica
2018 nr 1 23--28
EN In 2015 the Polish Power Exchange (Polish: Towarowa Giełda Energii) launched a financial instrument market (Polish: RIF), introducing derivatives – futures contracts which are a basic instrument to protect against volatility on the spot market. The emergence of financial instruments was meant to att[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last