Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 321
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geothermal energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Rozwój gospodarki światowej odbywał się. dotąd kosztem szybkiego zużywania nieodnawialnych źródeł energii. Wśród źródeł odnawialnych, na trzecim miejscu wyróżnia się. energie, geotermalną. Zasoby energii geotcrmalnej nic są dokładnie znane. Strumień ciepła wypromicniowywany przez Ziemie w ciągu roku[...]
EN The world economic development has taken place up to now at the cost of the rapid consumption of the conventional sources of energy. Among the renewable sources the third place is occupied by the geothermal energy. Its resources are not known exactly. The heat flux emission from the earth averages 1[...]
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper presented is a calculation model of a Deep Geothermal Heat Exchanger (DGHE) together with its characteristics, which enable determination of geothermal energy rate in function of the depth of geothermal heat exchanger, temperature of water pumped into the heat exchanger, volumetric flow[...]
3
80%
Instal
2013 nr 12 35--38
PL W artykule przeanalizowano wpływ istotnych parametrów pracy geotermicznego wymiennika ciepła GWC, właściwości fizykochemiczne gruntu oraz czas ciągłej eksploatacji złoża na pracę Pionowego Geotermicznego Wymiennika Ciepła (PGWC). Powodem podjęcia tej tematyki jest fakt występowania na terenie Polski[...]
EN In this paper is presented a work analysis of the Vertical Geothermal Heat Exchanger (VGHE): influence of the physical properties of ground, geometry of VGHE, temperature of injected water and time of exploitation of the ground.
4
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2006 R. 45, nr 2 109-111
5
80%
Instal
2012 nr 2 14-16
PL Jednym ze sposobów realizacji zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce jest pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów energii odnawialnej. Wymuszają je stosowne dyrektywy unijne oraz krajowe ustawy implementacyjne i przepisy wykonawcze. Przy zagospodarowywaniu odnawialnych zasobów energii odnawialnyc[...]
6
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 2 151-153
7
80%
Przegląd Geologiczny
EN A general layout and principle of operation of the power plants based on the Organic Rankine Cycle (ORC) are presented together with an overall analysis of the effectiveness of such type of installations. This is followed by a more detailed description of the ORC research installation that has been [...]
8
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Deklaracja z Bali - energia geotermalna może zmienić świat
EN Bali declaration - geothermal - the energy to change the world
9
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Kiril Popovski, jeden z najwybitniejszych naukowców i praktyków z zakresu energii geotermalnej - zmarł 22 października 2010 r.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 179-186
PL Wykorzystanie energii geotermalnej jest bardzo korzystne ze względów środowiskowych i ekonomicznych, a także istotne dla rekreacji. W artykule dokonano waloryzacji potencjału źródeł geotermalnych w północnej części miasta Koszyce. Jest to obecnie strefa rekreacyjna Anićka, służąca miastu Koszyce. Pr[...]
EN The utilization of geothermal energy brings important benefits in the fields of environment, recreation and economics. This paper describe about evaluation of geothermal potential for resource utilization of geothermal potential in the northern part of Kośice town that presently serves as an urban r[...]
11
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2007 R. 46, nr 2 111-111
PL Badania podstawowe, prace badawczo-rozwojowe, prace dotyczące oceny zasobów wód i energii geotermalnej oraz możliwości i projektów ich praktycznego zagospodarowania są prowadzone przez kilka ośrodków w kraju. Ich liczba wzrasta, w miarę wzrostu zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów oraz[...]
12
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Geotermia niskotemperaturowa, zwana też powszechnie geotermią niskiej entalpii (GNE), dotyczy wykorzystania ciepła ziemi ograniczonego temperaturą 20°C. Jest to umowna, przyjęta w Polsce wartość, która wynika z relacji do temperatury ciała ludzkiego i możliwości wykorzystania wód podziemnych o tej t[...]
13
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule autor powołując się na publikację M. Nowickiego i L. Ribbe przeprowadza analizę polskiego rolnictwa odbiegającego zdecydowanie od rolnictwa zachodnioeuropejskiego tym, że jest dużo bardziej rozdrobnione (2 mln gospodarstw powyżej 1 ha) i że w Polsce przypada na jednego obywatela ponad dwu[...]
EN Basing on the paper by M. Nowicki and L. Ribbe, the author analyses Polish agricullure which is very different from its West European counterpart. Poland abounds in very small farms (2 mln farms over 1 ha). Besides, twice as much land statistically can be ascribed one Pole as compared to the German [...]
14
80%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2003 T. 6, nr 3/4 425-439
PL W zależności od temperatury wydobywanej wody geotermalnej oraz temperatury wody sieciowej powrotnej w dwuotworowych systemach geotermalnych są stosowane dwa podstawowe rozwiązania instalacji, a mianowicie: z użyciem wyłącznie wymienników ciepła współpracujących z kotłami szczytowymi lub z zastosowan[...]
EN Depending on the temperature of extracted geothermal-water as well as return water of the heat distribution network, two basic heating plants are used on the geothermal-water side and for two bore-hole systems, namely: plants with heat exchangers solely which act simultaneously with the peak-demand [...]
15
80%
Energetyka
2007 nr 6-7 490-494
PL Zasoby prognostyczne energii geotermalnej nagromadzonej we wnętrzu ziemi wynoszą około 600 000 EJ; są więc 1400 razy większe od globalnego zapotrzebowania na energię. Przy użyciu obecnych technologii można wykorzystać około 5000 EJ, co stanowiłoby ponad 10-krotne zaspokojenie światowego zapotrzebowa[...]
EN Prognostic reserves of geothermal energy accumulated inside our planet amount to about 600 000 EJ so they are 1400 times bigger than the global energy demand. With the aid of present technologies about 5000 EJ can be utilized what enables to exceed the primary energy world demand by ten times. Basic[...]
16
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2007 R. 46, nr 1 111-112
17
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
18
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Sprawozdznie z konferencji zorganizowanej w roku jubileuszu 25-lecia programu Szkolenia Geotermlnego Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych.
EN Conference held to celebrate the 25th anniversary of the united National University's Geothermal Training programme.
19
80%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 5 242--247
EN Geothermal energy belongs to renewable energy sources. The promotion and the increase of the application ej geothermal energy allow to comply with the requirements of European Union policy as well as lower the pressuri on the natural environment. The paper presents problems associated with geotherma[...]
20
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 1 141--156
EN Using borehole heat exchangers for heating and cooling in different climate conditions were analysed and compared in this paper, considering the heating and cooling modes of the heat pump. Economic analysis were made according to the energy demand for heating, cooling and hot tap water with borehole[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last