Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnical design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2006 nr 6 350-357
PL Obowiązująca dotąd w zakresie projektowania geotechnicznego norma polska PN-81/B-03020. Norma europejska, czyli EUROKOD 7. Różnice w ujęciu stanów granicznych w obu normach. Istotniejsze różnice między obu normami.
EN Present Polish code PN-81/B-03020 for geotechnical design. European code EUROCODE 7. Differences in the approach to ultimate states and to other geotechnical problems.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 3 163-169
PL Zastosowanie analizy Bayesowskiej w projektowaniu geotechnicznym do oceny i określenia wartości charakterystycznych właściwości podłoża projektowanej budowli. Przykłady zastosowań analizy Bayesowskiej. Podejmowanie decyzji metodą statystyczną Bayesa w geotechnice.
EN Application of Bayesian approach in the geotechnical design related to the evaluation and determination of characteristic values of soil properties for the designed structure. Examples. Decision making process in geotechnics using Bayes statistical theorem.
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 3 159-163
PL Zastosowanie programu PLAXIS. Kryteria wytrzymałościowe. Rodzaje proponowanych tematów projektów. Wnioski.
EN Implementation of PLAXIS software. Strength criteria. Types of project problems proposed. Conclusions.
4
100%
Geologos
2007 Vol. 11 557--564
PL Problem zapewnienia jakości dokumentacji geologicznych lub geotechnicznych wykonywanych dla potrzeb projektowania budowlanego rzadko podnoszony jest w dyskusjach na temat bezpieczeństwa i jakości projektowania. Wadliwie wykonana dokumentacja geotechniczna może owocować wieloma problemami natury orga[...]
EN The quality assurance for geological and geotechnical surveys undertaken for the sake of the building industry rarely plays an important rule in discussions about safety and quality. The deficiently prepared geotechnical survey may result in many problems from the point of view of organization; seco[...]
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 124-127
PL Przedstawiono postanowienia Eurokodu 7, jego niedostatki i trudności stosowania oraz różnice w stosunku do norm polskich. Podano oceny tej normy w ankietach oraz plany zmian w Eurokodzie 7.
EN The paper presents main provisions of Eurocode 7, its shortages and difficulties in applying, as well as differences in comparison to Polish Standards. The opinions in questionnaires and plans of future developments are given.
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 54 215-222
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę, zakres badań terenowych oraz zasady i wyniki cechowania dwóch sond dynamicznych: średniej i ciężkiej. Omówiono metodykę określania parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych o różnej genezie, na podstawie liczby uderzeń młota sondy. Przedstawiono liczne zal[...]
EN General description and calibration of medium and heavy weight dynamic penetrometers together with a scope of field investigations are presented. The methodology of determination of geotechnical parameters for non-cohesive soils based on the number of hammer blows is discussed. Several empirical co-[...]
7
75%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents the methods of determining values of characteristic parameter. Geotechnical design is based largely on decision making under uncertainty. Currently, the biggest problem is the correct choice a save value of the parameter. In many cases, the EC7 does not specify strict form of calc[...]
8
75%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 6 311--314
PL Norma EN 1997-1:2004 wprowadzona w 2010 r. w krajach CEN była oceniana podczas warsztatów i ankiet. Zebrane doświadczenia są podstawą programu nowelizacji eurokodów w perspektywie 2020 r. Opisano propozycje zmian w nowej edycji Eurokodu 7 oraz ustalenia przyjęte przez Komitet SC7.
EN The Standard EN 1997-1:2004 established since 2010 in CEN countries has been evaluated during Workshops and questionnaires. The experience gathered is a basis of the program of renewing of the Eurocodes in perspective of 2020. Conclusions and proposals for new edition of Eurocode 7 and decisions of [...]
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 7 396--397
PL Opisano kierunki i stan prac nad II generacją eurokodów, ze szczególnym uwzględnieniem norm projektowania geotechnicznego.
EN The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described works on “2nd generation” of Eurocodes.
10
75%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 10 13--17
PL Przedstawiono rozwiązanie projektowe wzmocnienia podtorza suwnicy bramowej posadowionej na słabonośnym podłożu z gruntów antropogenicznych. Do opracowania rozwiązania projektowego wykorzystano wyniki rozpoznania geotechnicznego warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji na podstawi[...]
EN Modern storage halls are characterized by lightweight construction misfit for carrying heavy loads, so often installed in them gantry cranes for quick unloading of materials and their transport of the warehouse. The presented paper is an example of geotechnical design of the track the gantry crane w[...]
11
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 3 10--13
PL W roku 2012 wprowadzono nowe przepisy dotyczące ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych, zmieniające m.in. zasady dokumentowania badań podłoża gruntowego oraz projektowania i rozwiązywania problemów geotechnicznych. Zmiany te związane są z dostosowaniem krajowych przepisów stosowanych w[...]
EN New national regulations were introduced in 2012 for determining the conditions of the foundation of buildings, which have changed the rules for drawing up the geotechnical documentation, the design rules and solving rules of geotechnical problems. These changes are related to the adaptation of nati[...]
12
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
2008 R. 32, z. 2 197-204
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę Eurokodu 7. Podano ogólne zasady analizy stateczności skarp i zboczy według tej normy. W przykładzie liczbowym rozważano wpływ różnych podejść obliczeniowych na współczynnik ogólnej stateczności i współczynnik pomocniczy. Obliczenia numeryczne wykonano za[...]
EN The short characteristic of Eurocode 7 have been presented in the paper. General rules of the stability slopes analysis according to European Standard are presented. A influence different design approaches on the overall factor safety and an auxiliary factor ware considered in the numerical examples[...]
13
75%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono analizę rozpoznania i rozwiązań projektowych posadowienia wiaduktu drogowego w warunkach występowania zwartej pokrywy lessów Płaskowyżu Nałęczowskiego. Analizy dokonano w odniesieniu do ustaleń i wymogów zapisów Eurokodu 7: Projektowanie geotechniczne. Wskaźnikowo wykonano b[...]
EN An analysis of the diagnosis and design solutions of road viaduct foundation in the presence of dense loess cover of the Nałęczów Plateau. The analysis was conducted with regard to the provisions and the requirements of Eurocode 7 regulations: Geotechnical design. Studies on selected physical and me[...]
14
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2019 nr 3 24--29
PL Upłynęły już ponad trzy miesiące od warsztatów Eurokod: Nowa Generacja, które odbyły się w Warszawie 6 czerwca br. Ponieważ warsztaty te odbiły się dość głośnym echem w naszym środowisku geotechnicznym, chcielibyśmy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców, na jakim etapie znajduję się prace nad opracow[...]
EN Over three months have passed since the Eurocode workshops, concerning the new generation of the Eurocode. The workshops, which took place in Warsaw, echoed quite loudly in our geotechnical environment. We'd like to bring a wider audience closer to what stage are the works on, concerning the develop[...]
15
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 34-43
PL Projektowanie budowli ziemnych obejmuje bardzo szeroki zakres prac, począwszy od rozpoznania i przygotowania podłoża gruntowego, poprzez ustalenie złoża lub dostawcy kwalifikowanego materiału gruntowego do formowania nasypów, ustalenie technologii wykonawstwa i kryteriów odbioru robót. W niniejszym [...]
EN Earth construction engineering involves a very wide scope of designing works, starting from the recognition and preparation of ground, determination of the seam or provider classified material for earth forming, definition of the delivery technology and work acceptance criteria. This article covers [...]
16
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2013 Vol. 4, no. 3 211--218
PL W projektowaniu geotechnicznym według zasad i reguł podanych w Eurokodzie 7, jednym z najważniejszych zadań inżynierskich jest dobór parametrów do sprawdzenia wszystkich stanów granicznych, możliwych do wystąpienia w projektowanych budowlach. Doboru parametrów należy dokonać etapami. Najczęściej wyr[...]
EN This paper presents the application of statistical approaches to the determination of geotechnical parameters required in the geotechnical designing. Besides the classical approach the Bayesian theory was described and recommended in selection of soil parameters. The paper contains example of using [...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 6 348--352
PL Opisano kilka wybranych zagadnień dotyczących kompleksowych zabezpieczeń wykopów. Wskazano zalety i wady rozwiązań, omówiono wzajemny wpływ poszczególnych elementów zabezpieczenia, podzielono elementy na trwałe i tymczasowe oraz przedstawiono niektóre wymagania eurokodów w odniesieniu do projektowan[...]
EN Several selected issues relating to complex excavation protection are described. Advantages and disadvantages of protection solutions are pointed out, as well as mutual influence of the individual protection elements is discussed, the elements are divided into permanent and temporary ones, and some [...]
18
63%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 2 113--121
EN The paper contributes to a discussion referring to soil classification which should be used in Poland for geotechnical design after Eurocode 7 was adopted. The paper points out that ISO 14688-2 standard does not provide a complete soil classification system, but it merely formulates guidelines for a[...]
19
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2014 z. 14 21--26
SK Príspevok sa zaoberá experimentálnym určovaním šmykovej pevnosti súdržných zemín v laboratórnych podmienkach. Podrobnejšie sa venujeme problematike určovania charakteristík šmykovej pevnosti (uhlu vnútorného trenia a súdržnosti). Stanovenie šmykovej pevnosti súdržných zemín (ílovitých a hlinitých) j[...]
20
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 2 26-46
PL Ujednolicenie projektowania budowlanego w zjednoczonej Europie, w krajach o różnej historii, klimacie, warunkach geologicznych jest wielkim wyzwaniem. Potrzeba ujednolicenia definicji, zasad, metod projektowania i postępowania jest w tym przypadku oczywista. Tej idei służą realizowane przez Unię Eur[...]
EN Unifying construction design in united Europe is a challenge to all its countries. Technical development, construction industry and trade hale become international. New projects are completed by international construction consortia made up of people of different cultures, religions and experience. T[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last