Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geosynthetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 2 144--149
PL Zmiany właściwości geowłóknin stosowanych w systemach chłonnych do zagospodarowania wód opadowych. Analiza zanieczyszczeń występujących w opadach atmosferycznych i spływach z dachów. Badania stopnia kolmatacji geosyntetyku i otaczającego gruntu przeprowadzone w skali laboratoryjnej.
EN Changes of geotextiles properties used in infiltration facilities to rainwater management. Analysis of contaminants presented in precipitation and roof runoff. Studies degree of clogging geosynthetic and the surrounding soil carried out on a laboratory scale.
2
100%
Izolacje
PL W krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, od kilku lat sprawdzane są pod względem szczelności geomembrany uszczelniające podłoże ziemne i skar.py składowisk odpadów. Geomembrany te, stosowane w budowie nowoczes.nych składowisk, dostarczane są z firmowymi certyfikatami szczelności. Jed.nak w czasi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2016 Nr 2 208--221
EN The paper describes the occurrence of crisis situations on public roads caused by landslides and the issue of ensuring traffic safety in crisis situations. Particular attention has been paid to structural errors, which often represent the root cause of road structure failures, and the possibilities [...]
4
100%
Izolacje
2016 R. 21, nr 2 44--48
PL W artykule omówiono sposoby poprawnego wykonawstwa geomembran podczas budowy składowisk i zbiorników. Omówiono najważniejsze elementy przygotowania podłoża, transportu i składowania materiałów oraz procesu ich łączenia i montażu. Szczególną uwagę zwrócono na rolę kontroli jakości poszczególnych etap[...]
EN The article discusses methods of proper execution of geomembranes when building storage sites and vessels. The discussion covers the key parts of surface preparation, transport and storage of materials, and the process of combining and assembling the materials. Special focus is on the role of qualit[...]
5
100%
Mining Science
2016 Vol. 23 203--214
EN This paper presents a numerical analysis of a Multi-layer soil structure improved with the use of geosynthetics. Numerical calculations using the finite element method (FEM) in ZSoil program were performed to determine the effectiveness of the applied reinforcement. In the solution of the problem, d[...]
6
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 3(99) 203--211
PL W pracy przedstawiono podstawowe informacje związane z wykorzystaniem geosiatek komórkowych w budownictwie komunikacyjnym, oraz przyczyny dotychczasowych ograniczeń w ich wykorzystaniu z uwagi na parametry wytrzymałościowe surowców służących do ich produkcji. Przedstawiono kierunki modyfikacji tych [...]
EN The basic information on geoweb application in civil engineering and the reasons of limitations in their usage because of strength parameters of resources used for their production have been presented in the paper. The directions of these parameters' modification that refers mostly to determination [...]
7
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 2(101) 201--217
PL Przeprowadzono serię testów laboratoryjnych materiałów geosyntetycznych stosowanych w podtorzu kolejowym. Analizie poddano geowłókniny i maty podtorzowe określając ich wpływ na odkształcenia pionowe badanych próbek niesortu. Przeprowadzone badania wykazały znaczący wpływ zastosowanych materiałów geo[...]
EN A series of laboratory tests of geosynthetic materials used in railway track bed have been carried out. The plastic analysed and vibration isolation of the impact on the vertical displacement of soil samples have been tested.
8
100%
Mosty
2018 nr 6 82--84
PL Artykuł przedstawia system murów oporowych z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK na przykładzie nowo wybudowanej drogi w zakresie inwestycji „Budowa obwodnicy Oświęcimia. Etap II odcinek od km 1+020,00 do km 4+991,00 w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek i mieści[...]
EN OptemBLOK is a universal reinforced earth wall system that enables creating retaining structures freely. The system consists of the following components: vibro-pressed concrete blocks, geogrids used for earth reinforcement, connecting pins, soil backfill and drainage infill. Due to the aesthetic sur[...]
9
88%
Mosty
2017 nr 1 30--33
PL Artykuł opisuje system murów oporowych optemBLOK oraz przedstawia rożne rozwiązania projektowe zastosowania murów oporowych w przypadku budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Opacz do węzła Paszków i powiązanie z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka.
EN OptemBLOK is a universal reinforced earth wall system that enables the construction of retaining structures freely. The system consists of the following components: vibro-pressed concrete blocks, geogrids used for earth reinforcement, connecting pins, soil backfill and drainage infill. Due to the ae[...]
10
88%
Drogownictwo
2005 nr 10 295-299
PL Opisano cztery metody projektowania wzmacniania podłoża geosyntetykami. Są to metody opracowane przez czterech producentów geosyntetyków. Obecnie nie ma uniwersalnej metody projektowania wzmocnienia z zastosowaniem dowolnego geosyntetyku. Porównanie metod wykazało istotne rozbieżności między stosowa[...]
EN Four methods of design of road pavement subgrade strengthening with geosynthetics are described. Four producers of geosynthetics elaborated their own design methods. Presently, there is lack of universal method of strengthening design with use of any product. Comparison of the methods indicated sign[...]
11
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2013 Vol. 4, no. 3 199--204
PL W pracy przedstawiono problem wymiarowania konstrukcji służących tymczasowemu wzmocnieniu podłoża, umożliwiającemu prowadzenie robót fundamentowych na gruntach słabonośnych. Omówiono dostępne metody obliczeniowe, kładąc szczególny nacisk na metodę projektowania platform roboczych pod ciężki sprzęt d[...]
EN The problem of designing of temporary constructions used for weak subgrade strengthening is presented in the paper. Firstly available designing methods are briefly talked over. Next analysis of BRE “Working platforms for tracked plant” guide is submitted in detail. The aim of the analysis was to cal[...]
12
75%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 3 26-31
PL Realizując inwestycje drogowe, niejednokrotnie napotykamy na trudne warunki gruntowe. Często, z braku innej możliwości wytyczenia trasy, występuje konieczność prowadzenia inwestycji przez bardzo słabe grunty. Szczególne utrudnienie stanowią te o dużej miąższości. Jednym z ważniejszych zagadnień staj[...]
EN In implementing of road projects we frequently come across difficult ground conditions. Often, from the lack alternative demarcation of routes is necessary to make investments by the a very weak ground. Particular difficulty are those with high thickness. One of the major problems is the choice of a[...]
13
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 43--51
PL Podstawowe funkcje i rodzaje geosyntetyków wykorzystywanych w drogownictwie. Najważniejsze właściwości i parametry. Metody stosowane podczas modelowania pracy nawierzchni drogowych wzmocnionych przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia. Praktyczny efekt procesu modelowania – sporządzenie specyfikacji m[...]
EN Main functions and types of geosynthetics used in road engineering. Main properties and parameters of these materials. Methods used during modelling of pavement structures reinforced with geosynthetics. The main practical effect of modelling process deals geosynthetics.
14
75%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 3 62-65
PL W rozumieniu technologicznym wykonania warstw asfaltowych oraz połączeń międzywarstwowych istotną kwestią jest efekt połączenia dwóch warstw konstrukcyjnych ze względu na trwałość i nośność całej konstrukcji.
EN In the technological concept of making asphalt layers and interlayer bonding, a significant issue is the result of bonding two construction layers, considering durability and carrying capacity.
15
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 4 265-271
PL Mechanizm pracy platformy roboczej. Przegląd metod projektowania platform roboczych. Projektowanie platform roboczych obciążonych ciężkim sprzętem budowlanym według zaleceń poradnika BRE 470.
EN Mechanisms of working platform. Review of design methods of working platforms. Design of working platforms loaded by heavy construction machines according to recommendations of BRE 470 guide.
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule omówiono zainstalowanie geowłóknin i geosiatek do zabezpieczenia i stabilizacji stromych zboczy Wzgórza Wawelskiego. Podano również indywidualny sposób zabezpieczenia i wzmocnienia historycznych murów oporowych za pomocą kątowych konstrukcji odciążających spełniających konserwa[...]
EN The article discusses the application of geosynthetics and geogrides to protect and stabilize the steep slopes of the Wawel Hill. It also presents an individual method of protecting and reinforcing historical retaining walls by means of angular discharging structures. The reinforcement applied is re[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 111 211-218
PL Punktem wyjścia rozważań jest ocena aktualnie obowiązujących wytycznych dla oceny poprawności zastosowania geosyntetyków w funkcji zbrojeniowej. Głównym celem artykułu jest przedstawienie rozbieżności pomiędzy parametrami aktualnie wymaganymi przy opisie georusztów a rzeczywistymi cechami mającymi i[...]
EN The considerations are begun with analysis of actual requirements characteristics for geosynthetics for proper evaluation of their use in reinforcement function. Main target of the paper is to present differences between parameters required by valid codes for geogrids and real characteristic importa[...]
18
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Jedną z najskuteczniejszych metod powierzchniowego umacniania i zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp jest umacnianie geosiatką komórkową. W artykule omówiono związane z tą metodą zagadnienia materiałowe i technologiczne oraz przedstawiono metodę obliczania umocnienia powierzchniowego skarpy. Całoś[...]
EN One of the most efficient methods of surface reinforcement and anti-erosion protection of slope seems to be application of geocells layers. Not only material and technological problems on this method have been described in the paper, but the method for counting surface reinforcement of slopes as wel[...]
19
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 6 592--597
PL Analiza wyników badań nad wpływem czasu zainstalowania oraz struktury jedno- i dwuwarstwowych geowłóknin otrzymywanych techniką spun-bonded na wybrane właściwości fizyczne i hydrauliczne wyrobu. Oznaczenie wpływu czasu użytkowania oraz zakolmatownia geowłóknin na zmianę wodoprzepuszczalności prostop[...]
EN Results of studies of the effect of the operating time and structure of one-layer and bilayer spun-bonded geotextiles for hydraulic engineering, on selected physical and hydraulic properties. Analysis of the effect of the operating time and colmatation on the perpendicular water permeability of geot[...]
20
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 4 305--310
PL Porównanie parametrów geosiatek o oczkach trójkątnych z parametrami geosiatek o oczkach kwadratowych lub prostokątnych. Opis adekwatnych metod badania wytrzymałości na rozciąganie. Sposoby porównania oparte na kształtach żeber geosiatek. Uszkodzenia zachodzące podczas instalowania geosiatek w grunci[...]
EN Comparison of parameters of triaxial geogrids with geogrids with a mesh of square or rectangular. Description of adequate methods for testing the tensile strength. Methods based on the comparison of the geogrids shaped ribs. Damage occurring during the installation of geogrids in the soil.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last