Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geostatystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2008 nr 148 1-42
PL Geostatystyczne podejście do problemu rozkładu podstawowych parametrów złożowych stanowi obecnie najdokładniejszą metodę wyznaczania tych rozkładów. Jego podstawową cechą jest niejednoznaczność uzyskanych wyników, w postaci (nieskończenie) wielu równoważnych realizacji rozkładów. Cecha ta prowadzi d[...]
EN Geostatistical approach to the problem of reservoir parameter distributions provides the most effective method of the distribution generation. However, these distributions are not unique but, in fact, they can be generated as infinite number of equivalent realizations. As a consequence, reservoir si[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule scharakteryzowano efektywność stosowania metody krigingu w obliczaniu zasobów złóż w warunkach liniowych modeli semiwariogramów parametrów złożowych. Analizy skuteczności tej metody dokonano na podstawie badań modelowych i wyników praktycznych jej zastosowań. Wykazano, że znajomość semiwa[...]
EN In the paper, the effectiveness of the kriging application for the estimation of mineral deposits reserves was characterized. The effectiveness of kriging, when linear models of semivariograms of deposit parameters exist, was analized basing on model testing and results of practical applications of [...]
3
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 24 245--256
PL Celem badań była ocena stanu skażenia środowiska leśnego Uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym położonego w bezpośrednim sąsiedztwie nieistniejącej już dziś Huty Aluminium w Skawinie, koło Krakowa. Zakład powstał w latach 50-tych ubiegłego wieku i funkcjonował do roku 1989, e[...]
EN The aim of presented study was to evaluate the environmental contamination of forest in Uroczysko Grodzisko located in Bielansko-Tyniecki Landscape Park and being a result of Former Aluminium works in Skawina near Krakow. The factory was built in the 50s of last century and functioned until 1989, em[...]
4
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 72--75
PL Celem podjętych badań była ocena możliwości wykorzystania metod geostatystycznych do estymacji zmienności przestrzennej wybranych wskaźników jakości wód przypowierzchniowych na terenach użytkowanych rolniczo. Badania przeprowadzono na obszarze o powierzchni ok. 10 ha, na którym wykonano 27 odwiertów[...]
EN The aim of this study was to evaluate the possibility of using geostatistical methods to estimate the spatial variability of selected indicators of subsurface water quality in areas used for agriculture. The study was conducted in an area of арргохіmаtely 10 hectares, which made 27 wells and water s[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 3 45-62
PL Artykuł zawiera podstawowe treści dotyczące analizy przestrzennej SEE oraz propozycje ujęcia tego zagadnienia i aplikację w postaci programu "Wizualizacja SEE". W artykule przedstawiono również wyniki obliczeń przykładowych.
EN The basic issues concerning spatial analysis of the power system, structure of "Wizualizacja SEE" application and selected calculation results are presented in the paper.
6
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 6 21-23
PL Przedstawiono skrótowo genezę i zalety nieparametrycznych metod geostatystycznych: krigingu wskaźnikowego i probabilistycznego na tle klasycznego krigingu zwyczajnego. Podano przykłady ich zastosowań do opisu polskich złóż.
EN The methods of nonparametric geostatistics: indicator and probability kriging were presented as an alternative to ordinary kriging and ordinary kriging with correcting the smoothing effect of Yamamoto. Use of the method was illustrated by examples drawn from mining geology, connected with interpolat[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono wyniki geostatystycznych badań kierunkowego zróżnicowania zmienności złóż kopalin stałych. Stwierdzono, że złoża mogą cechować się różnym typem anizotropii a kierunkowe zróżnicowanie struktury zmienności parametrów złożowych znajduje najczęściej wytłumaczenie w budowie geologicznej złó[...]
EN This paper presents the results of geostatistical research on directional differentiation of variability of mineral deposits. It was stated that the deposit may be featured by different types of anisotropy and the directional differentiation of the deposit parameters variability structure is most of[...]
8
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN In the paper the influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters has been characterized. For the lack of knowledge of real variability of the variables on small distances, the nugget effect is interpreted arbitrarily from the semivariogram fit[...]
9
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W pracy przedstawiono możliwości kartograficznej prezentacji cenności gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Przeanalizowano trzy metody interpolacji przestrzennej: średniej ruchomej ważonej odległością, interpolacji wielomianowej oraz krigingu zwyczajnego. Wykazano, że d[...]
EN This study discusses cartographic presentation options for determining the worth of undeveloped land zoned for single-family housing development. Three spatial interpolation methods have been analyzed: inverse distance weighting, local polynomial interpolation and ordinary kriging. The obtained resu[...]
10
75%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 1 62--73
PL W pracy scharakteryzowano zjawisko niejednorodności złóż polegające na obszarowym zróżnicowaniu średnich wartości parametrów złożowych oraz zróżnicowaniu struktury ich zmienności opisanej za pomocą semiwariogramów. Zwrócono w nim uwagę na niestabilność struktur zmienności parametrów złożowych. Stwie[...]
EN The results of geostatistical studies of variability structures of the Polish mineral deposits have been presented. Special attention has been paid to the heterogeneity of variability structures of deposit parameters. It has been pointed that the variability of the parameters can be marked by differ[...]
11
75%
Roczniki Geomatyki
2005 T. 3, z. 4 137-147
EN The paper presents the results of the application of geostatistical methods to the spatial analysis of the variation of Cu content in the soil-water environment of the Legnica-Głogów Copper District . an industrial area with the predominance of copper ore mining and smelting in the industrial mix. S[...]
12
75%
Contemporary Trends in Geoscience
EN The paper presents possible implementation of ordinary cokriging and geophysical investigation on humidity data acquired in geotechnical studies. The Author describes concept of geostatistics, terminology of geostatistical modelling, spatial correlation functions, principles of solving cokriging sys[...]
13
75%
Ochrona Środowiska
PL Jakość wody w sieci wodociągowej ulega bardzo często niekorzystnym zmianom. W pracy wykazano, że oparciu o wyniki badań składu wody wodociągowej można, stosując geostatystyczną metodę krigingu, sporządzać mapy zmienności wskaźników jakości wody na obszarze zasilanym przez dany system. Mapy krigingow[...]
EN It is a well-established fact that in a water distribution system water quality undergoes some undesired changes. Our study shows that monitoring the composition of the tap water and making use of the kriging method it is possible to plot maps visualizing the variability of water quality indexes in [...]
14
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W badanych pokładach występuje węgiel o stosunkowo wysokiej, niekorzystnej przy produkcji koksu, zawartości fosforu (Pa). Najlepszymi parametrami odznacza się węgiel występujący w pokładach 357/1, 360/1 i 401/1. Stwierdzono, że zawartość fosforu zmienia się w szerokim zakresie od 0,006 do 0,220%, pr[...]
EN Coal characterized by relatively high phosphorous content (Pa) occurs in the examined seams, which is disadvantageous during coke production. The best properties has coal in seams 357/1, 360/1 and 401/1. Phosphorous content changes in a broad range from 0.006 to 0.220%, with the mean value from 0.05[...]
15
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2015 T. 31, z. 3 77--91
PL Przedmiotem badań była analiza jakości kopaliny w planowanym do zagospodarowania złożu węgla brunatnego Gubin. Analizy i ich wyniki odnoszące się do długoterminowego planowania eksploatacji mają istotne znaczenie dla określenia parametrów technologicznych elektrowni, w której będzie produkowana ener[...]
EN The subject of this paper is an analysis of the lignite quality parameters in the Gubin lignite deposit. Analyses relate to long-term operation plan. Results of analyses are important for determining the technological parameters of the power plant, which will produce energy basing on the Gubin ligni[...]
16
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono wyniki geostatystycznych badań złóż kopalin stałych w Polsce. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z zastosowania liniowej geostatystyki przy dokumentowaniu złóż. Wskazano na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności złoża i uwzględniania anizotropii oraz niejedn[...]
EN The results of geostatistical studies of the selected Polish mineral deposits have been presented. Attention has been paid to the adventages of linear geostatistics usage in the elaboration of geological data. It has been emphasized that the variability structure of mineral deposits should be analys[...]
17
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule zwrócono uwagę na ograniczenia i trudności w praktycznym wykorzystaniu metod geostatystycznych przy geologicznym dokumentowaniu złóż. Omówiono w nim takie czynniki, jak: liczebność obserwacji i ich sposób rozmieszczenia, błędy związane z pomiarem parametrów oraz opracowaniem zbiorów danyc[...]
EN In the paper the basic limitations and difficulties in the geostatistical methods using for geological evaluation of deposits has been presented. The following factors, such as: number and spacing of data, measurement and data preparation erorrs, anisotropy and heterogenity of a deposit, knowledge a[...]
18
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2010 T. 26, z. 3 95-110
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy struktury zmienności zawartości siarki całkowitej w węglu [...] w wytypowanych pokładach GZW. Ogółem zbadano 21 pokładów węgla w 8 kopalniach. Przeprowadzone badania wskazują na zróżnicowany charakter zmienności analizowanego parametru. Dowodzą w większości przyp[...]
EN In the paper resuls of the variability structure analysis of the total sulphur content in the selected seams in Upper Silesian Coal Basin have been presented. Geostatistical studies have been undertaken for 21 hard coal seams in 8 mines. Carried out studies have pointed out different character of th[...]
19
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2000 T. 16, z. 4 107-123
PL Modelowanie geostatystyczne, wypracowane pierwotnie na potrzeby dokumentowania złóż, znajduje coraz szersze zastosowanie również w badaniach hydrogeologicznych. Z uwagi na możliwość interpretacji danych pochodzących z opróbowania jako zmiennych zregionalizowanych, niektórzy autorzy sugerują stosowan[...]
EN Geostatistical modelIing procedures initially developed for the documenting of ore is finding wider application in hydrogeological studies. As a result of the possibility of interpreting sampling data as for regional variations, some authors suggest the application of geostatistical estimation when [...]
20
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 4 131-139
PL Na przykładzie złoża wapieni wojcieszowskich Połom przedstawiono możliwości wykorzystania metod geostatystycznych w dokumentowaniu złóż o złożonej budowie geologicznej. Stwierdzono, że mimo dużej niejednorodności litologicznej w strukturze zmienności cech jakościowych kopaliny zaznacza się wyraźnie [...]
EN The opportunities provided by the application of geostatistical methods to the assessment of mineral deposits of complicated geological structure have been presented basing upon the data from the Połom deposit of the Wojcieszów Limestones. It was found that the random component is clearly identifabl[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last