Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 111
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geostatistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2008 nr 148 1-42
PL Geostatystyczne podejście do problemu rozkładu podstawowych parametrów złożowych stanowi obecnie najdokładniejszą metodę wyznaczania tych rozkładów. Jego podstawową cechą jest niejednoznaczność uzyskanych wyników, w postaci (nieskończenie) wielu równoważnych realizacji rozkładów. Cecha ta prowadzi d[...]
EN Geostatistical approach to the problem of reservoir parameter distributions provides the most effective method of the distribution generation. However, these distributions are not unique but, in fact, they can be generated as infinite number of equivalent realizations. As a consequence, reservoir si[...]
2
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 2 259-270
PL Artykuł przedstawia geostatystyczne zagadnienie modelowania powierzchni. W celu oceny dokładności numerycznego modelu terenu powinny zostać rozważone dwa podstawowe aspekty: dokładność danych pomiarowych i jakość modelowania. Metoda geostatystyczna dostarcza interesujących informacji dotyczących mod[...]
EN The paper presents a geostatistical approach to the surface modelling. In order to assess the accuracy of digital terrain model two basic aspects must be considered: the measured data accuracy and the modelling quality. The geostatistical method provides a very interesting information for modelling,[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The aim of this study was to assess the spatial distributions of total trace elements content in the bottom sediments of Dzierżno Duże water reservoir, along with the comparison of the accuracy and characteristics of Kriging and IDW interpolations. On the basis of regular measurement grid consisting[...]
4
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 3 146--153
EN The phenomenon of erosion on mountain and submontane areas influences directly on high variability of soil properties. In the work there were presented results of analysis of spatial variability of bulk density, total porosity, organic matter content and saturated hydraulic conductivity, on eroded s[...]
5
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule scharakteryzowano efektywność stosowania metody krigingu w obliczaniu zasobów złóż w warunkach liniowych modeli semiwariogramów parametrów złożowych. Analizy skuteczności tej metody dokonano na podstawie badań modelowych i wyników praktycznych jej zastosowań. Wykazano, że znajomość semiwa[...]
EN In the paper, the effectiveness of the kriging application for the estimation of mineral deposits reserves was characterized. The effectiveness of kriging, when linear models of semivariograms of deposit parameters exist, was analized basing on model testing and results of practical applications of [...]
6
88%
Nukleonika
EN Since indoor radon is considered a potential hazard to health, Rn prevention and mitigation are necessary in certain areas. In this article we address the issues of mapping support and resolution, and conceptually discuss two common ways of generating maps from given information. Further, a short ov[...]
7
88%
Mining Science
EN The article presents the role of geostatistical research in identification (and minimization) of a geological risk against the background of the concept presented, aiming at assessing the value of lignite deposits from the perspective of integrated entities, i.e. mines and power stations. A detailed[...]
8
88%
Mining Science
EN In the following paper, the geostatistical analysis of qualitative parameter within a limestone deposit was presented. The parameter was content of silica dioxide. Geostatistical analysis was carried out in order to identify variability of the parameter, what significantly influenced ore exploration[...]
9
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This paper presents selected results of research connected with the development of a (3D) geostatistical hydrogeochemical model of the Kłodzko Drainage Basin, dedicated to the spatial variation in the different quality parameters of underground water in the water intake area (SW part of Poland). The[...]
10
88%
Geologos
2014 Vol. 20, No. 4 269--288
EN Geostatistical methods for 2D and 3D modelling spatial variability of selected physicochemical properties of biogenic sediments were applied to a small valley mire in order to identify the processes that lead to the formation of various types of peat. A sequential Gaussian simulation was performed t[...]
11
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 24 245--256
PL Celem badań była ocena stanu skażenia środowiska leśnego Uroczyska Grodzisko w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym położonego w bezpośrednim sąsiedztwie nieistniejącej już dziś Huty Aluminium w Skawinie, koło Krakowa. Zakład powstał w latach 50-tych ubiegłego wieku i funkcjonował do roku 1989, e[...]
EN The aim of presented study was to evaluate the environmental contamination of forest in Uroczysko Grodzisko located in Bielansko-Tyniecki Landscape Park and being a result of Former Aluminium works in Skawina near Krakow. The factory was built in the 50s of last century and functioned until 1989, em[...]
12
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 72--75
PL Celem podjętych badań była ocena możliwości wykorzystania metod geostatystycznych do estymacji zmienności przestrzennej wybranych wskaźników jakości wód przypowierzchniowych na terenach użytkowanych rolniczo. Badania przeprowadzono na obszarze o powierzchni ok. 10 ha, na którym wykonano 27 odwiertów[...]
EN The aim of this study was to evaluate the possibility of using geostatistical methods to estimate the spatial variability of selected indicators of subsurface water quality in areas used for agriculture. The study was conducted in an area of арргохіmаtely 10 hectares, which made 27 wells and water s[...]
13
75%
Geoinformatica Polonica
2009 T. 9 93--115
PL Metodą geostatystyczną- krigingiem zwyczajnym punktowym opracowano cyfrowy model wysokościowy powierzchni podplejstoceńskiej na Wyżynie Woźnicko- Wieluńskiej, w celu rozsądzenia, czy istnieje kopalna dolina pra- Warty. Problem ten, wciąż dyskutowany w literaturze, jest zarazem kluczowym w opracowan[...]
EN Digital elevation model of the sub-Pleistocene surface on the Woźniki-Wieluń Upland was constructed using ordinary point kriging with the aim of verifying the existence of the buried valley of the palaeo- Warta River. The problem of its existence, often dealt with in literature, is of key importance[...]
14
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono wyniki geostatystycznych badań kierunkowego zróżnicowania zmienności złóż kopalin stałych. Stwierdzono, że złoża mogą cechować się różnym typem anizotropii a kierunkowe zróżnicowanie struktury zmienności parametrów złożowych znajduje najczęściej wytłumaczenie w budowie geologicznej złó[...]
EN This paper presents the results of geostatistical research on directional differentiation of variability of mineral deposits. It was stated that the deposit may be featured by different types of anisotropy and the directional differentiation of the deposit parameters variability structure is most of[...]
15
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN In the paper the influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters has been characterized. For the lack of knowledge of real variability of the variables on small distances, the nugget effect is interpreted arbitrarily from the semivariogram fit[...]
16
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W pracy przedstawiono możliwości kartograficznej prezentacji cenności gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Przeanalizowano trzy metody interpolacji przestrzennej: średniej ruchomej ważonej odległością, interpolacji wielomianowej oraz krigingu zwyczajnego. Wykazano, że d[...]
EN This study discusses cartographic presentation options for determining the worth of undeveloped land zoned for single-family housing development. Three spatial interpolation methods have been analyzed: inverse distance weighting, local polynomial interpolation and ordinary kriging. The obtained resu[...]
17
75%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 1 62--73
PL W pracy scharakteryzowano zjawisko niejednorodności złóż polegające na obszarowym zróżnicowaniu średnich wartości parametrów złożowych oraz zróżnicowaniu struktury ich zmienności opisanej za pomocą semiwariogramów. Zwrócono w nim uwagę na niestabilność struktur zmienności parametrów złożowych. Stwie[...]
EN The results of geostatistical studies of variability structures of the Polish mineral deposits have been presented. Special attention has been paid to the heterogeneity of variability structures of deposit parameters. It has been pointed that the variability of the parameters can be marked by differ[...]
18
75%
Roczniki Geomatyki
2005 T. 3, z. 4 137-147
EN The paper presents the results of the application of geostatistical methods to the spatial analysis of the variation of Cu content in the soil-water environment of the Legnica-Głogów Copper District . an industrial area with the predominance of copper ore mining and smelting in the industrial mix. S[...]
19
75%
Contemporary Trends in Geoscience
EN The paper presents possible implementation of ordinary cokriging and geophysical investigation on humidity data acquired in geotechnical studies. The Author describes concept of geostatistics, terminology of geostatistical modelling, spatial correlation functions, principles of solving cokriging sys[...]
20
75%
Ochrona Środowiska
PL Jakość wody w sieci wodociągowej ulega bardzo często niekorzystnym zmianom. W pracy wykazano, że oparciu o wyniki badań składu wody wodociągowej można, stosując geostatystyczną metodę krigingu, sporządzać mapy zmienności wskaźników jakości wody na obszarze zasilanym przez dany system. Mapy krigingow[...]
EN It is a well-established fact that in a water distribution system water quality undergoes some undesired changes. Our study shows that monitoring the composition of the tap water and making use of the kriging method it is possible to plot maps visualizing the variability of water quality indexes in [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last