Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geometrical model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z.11 163-178
PL W pracy przedstawiono model geometryczny i sposoby koordynacji procesów projektowania (syntezy i analizy) złożonych systemów. Opracowana konstrukcja cybernetyczna oparta jest na technologii wielopoziomowych systemów hierarchicznych. Proponowana metoda koordynacji została zilustrowana wynikami rozwią[...]
EN New geometrical model and coordination ways of design prosesses (analisys and synthesis) of complex objects have been considered in presented paper. The developed cybernetic construction is based on hierarchical multilevel systems theory. Proposed geometric construction and coordination method is ap[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 28 181-188
PL W pracy sformułowano matematyczne podstawy metody opisu struktury powierzchni cząstki ciała stałego w oparciu o analizę cech geometrycznych jej dwuwymiarowych projekcji ortogonalnych na ustaloną płaszczyznę ekranu. Podstawę proponowanej metody stanowi koncepcja opisu odchylenia kształtu cząstki od w[...]
EN Mathematical foundations of solid particle shape description method were established. Particle was assumed to be joint and compact subset of three dimensional real space. Geometrical model of projection directions space was proposed. General definition of shape parameter was introduced. Particle con[...]
3
75%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 10 32-35
PL W pracy omówiono technologię odtworzenia zarysu powierzchni kształtowej na frezarce sterowanej numerycznie. Model geometryczny powierzchni został wygenerowany w systemie Mastercam na podstawie wyników pomiarów współrzędnościowych wykonanych na frezarce sterowanej numerycznie wyposażonej w głowicę po[...]
EN There is described reproduction technology of shaping surface profife using CNC milling machine. Geometrical model of the surldce was generated using Mastercam system. Some coordinate measurements were carned out using CNC milling machine with JPC 11 Renishaw measurement head.
4
75%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 4 181--185
EN Geometrical models constructed using WiseTex software are used to describe the abrasion resistance of flax/cotton two-layered fabrics. Good agreement with experimental observations is found.
5
63%
Mechanik
PL Przedstawiono proces projektowo-konstrukcyjny dysków wirujących z dużymi prędkościami. Do analiz wykorzystano, opisane w literaturze, modele obliczeniowe tarczy o równej wytrzymałości oraz tarczy z otworem, o ustalonej grubości. Kolejny etap obejmował wykonanie modeli geometrycznych dysków. Zaprezen[...]
EN Presents the design and construction process of high speed rotating discs. For the analysis the authors used, described in literature, computational models of a uniform-strength disc and a disc of a constant thickness with a nole. Then geometrical models of discs have been designed. The authors show[...]
6
63%
Mechanik
2007 R. 80, nr 10 852-852
PL Omówiono wybrane aspekty budowy modeli geometrycznych 3D jednego przęsła mostu nożycowego złożonego z dwóch torów jezdnych. Przedstawione modele geometryczne konstrukcji zostaną zastosowane w symulacjach komputerowych pracy mostu nożycowego. Zaprezentowano geometryczne modele powłokowe i bryłowe poj[...]
EN Some selected aspects of the 3D models of a single span of the scissors type bridge consisting of two rail tracks are discussed. Geometric shell models and solid models of a single span of the BLG bridge intended for support of research on kinematic and on discrete MES models are presented.
7
63%
Autex Research Journal
EN An attempt has been made to optimise the engineering attributes of a plain weave fabric according to certain requirements. A simplified algorithm was used to solve fabric geometrical model equations, and relationships were obtained between useful fabric parameters such as thread spacing and crimp, f[...]
8
63%
Autex Research Journal
EN This paper proves relations, which concern the structure of knitted fabric by using a simple geometrical model. In addition, a series of graphics are made which allow fast, simple and effective analysis of the relations between some of the parameters of the knitting process and these of the ready-kn[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 369-374
PL W pracy rozpatrzono nową metodykę dla przedstawienia geometrii modelu ewolwentowego koła zębatego w MES przy użyciu jako tworzących zarys, krzywych złożonych "spline line" Bezier'a. Zaletą otrzymanego modelu jest to, że dopuszcza dostatecznie prosty algorytm dyskretyzacji ES zarówno rozpatrywanego z[...]
10
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2011 nr 2 123-134
PL W artykule przedstawiono analizy statyczne modelu geometrycznego w formie uproszczonej oraz kompletnej obrabiarki KCI 210/280NM. Przeprowadzono badania symulacyjne metodą, elementów skończonych w środowisku ANSYS określając wartości przemieszczeń w kierunku działania składowych sił skrawania. Następ[...]
EN The article presents the analysis of static geometric model in simplified and complete form of KCI 210/280 NM machine tool. Simulation conducted with finite element method in system ANSYS based on identifying displacements as results of acting cutting force components. The main part of the research [...]
11
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2011 nr 2 45-58
PL W artykule opisano sposób realizacji seryjnych pomiarów wybranych cech geometrycznych używanych tłoków, przy zastosowaniu współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pomiary wykonano na maszynie pomiarowej Zeiss Accura 7, wyposażonej w sztywną skanującą głowicę VastXT. W podsumowaniu zestawiono wyniki p[...]
EN The article describes how to make serial measurements of selected geometric features of used pistons, using a coordinate measuring technology. Measurements were made using measuring machine Zeiss Accura 7, and rigid head scanning VastXT. The conclusion summarizes the measurements results of less tha[...]
12
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 1 172--181
EN Computer assisted preoperative planning in orthopedic surgery, as well as designing and manufacturing of personalized fixators, implants and scaffolds requires a good three-dimensional model of bone(s) of the treated patients. Existing methods that convert the Computer Tomography (CT) images into th[...]
13
63%
Machine Dynamics Problems
EN Manufacturing errors of elements of axial-symmetrical fastenings, as well as assembly errors (incidental assembly) cause that fastenings condition is different that assumed ones by designer. Superposition of such errors is displayed by decreasing of fastening functionality, and in consequence of los[...]
14
63%
Machine Dynamics Problems
EN Tasks of optimal location and spacing of geometric objects arising during material cutting, animation, design of PCBs, design of plans of both habitual and industrial areas, location of equipments and loads and design of economic processes belongs to the class of the abovementioned problems. Therefo[...]
15
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 189--194
PL W pracy przedstawiono model geometryczny odcinka piersiowo lędźwiowego kręgosłupa (Th12 - L2), ze złamanym kompresyjnie trzonem kręgu L1 wraz z systemem korekcyjno - stabilizacyjnym USS Fracture System. Opracowano modele geometryczne struktur anatomicznych w tym trzonów Th12, L2 oraz połamanego trzo[...]
EN A geometrical model of the two-level-stabilization of human thoraciclumbar spine (Th12 – L2) with compressive fractured L1 vertebral body has been presented in the paper. The developed model comprises both the aforementioned bone anatomical structures and the soft tissue ones (anterior and posterior[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 z. 19 35-38
EN The paper presents the solving of the problem of the stress states in the ceramic head of hip joint endoprosthesis. This problem is very important today, because there had occurred the destruction of the ceramic head among a non-negligible number of patients. The values of the head stress and reliab[...]
17
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
2013 Vol. 58, nr 2 177--180
PL Przedstawiono modele geometryczne bron talerzowych o szerokości roboczej 6 m, opracowane w ramach projektu celowego, we współpracy Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu z firmą BOMET Węgrów. Omówiono założenia funkcjonalno-konstrukcyjne uwzględnione podczas modelowania i budowę bron t[...]
EN Presented geometrical models of disc harrow of 6 m working width, developed in the target oriented project, in collaboration of Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań with the company BOMET Węgrów. Discussed the functional and structural assumptions taken into account in modeling[...]
18
51%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2008 nr 3 145-152
PL Artykuł przedstawia praktyczne wykorzystanie inżynierii odwrotnej. Przedstawiono kolejne etapy realizacji zadania: adaptacja geometrii, planowanie procesu technologicznego, realizacja procesu na centrum frezarskim, ocena odtworzonego przedmiotu.
EN The article shows reverse engineering in practice. The main goal of work was presentation the way of creating physical model using the machines and software at The Machine Technology Department. Geometry adaptation, process planning in to CATIA Manufacturing environment was presented. Finally compar[...]
19
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Mosty nożycowe są wysoko mobilnymi konstrukcjami modułowymi. Jeden moduł-przęsło takiego mostu składa się z dwóch członów, gotowych jezdni wraz z konstrukcją nośną połączonych złączami sworzniowymi. Analiza wytężenia takich obiektów jest mocno utrudniona. Ze względu na wysokie koszty badań eksperyme[...]
EN Scissor bridges are characterized by high mobility and modular structure. Single module-span is consist of two spanning part of the bridge; two main truck and support structure. Between modules of the single bridge span are used pin joints. Because experimental study are very expensive it has been d[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 86--88
PL W artykule przeanalizowano liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψg rozwiązania węzła połączenia ściana-podłoga. Wartości wyznaczono z zastosowaniem procedury podanej w PN-EN ISO 10211:2008 dla różnych standardów izolacyjności termicznej przegród.
EN This paper presents the linear heat transfer coefficient Ψg solutions of wall/floor junction. The values have been calculated for various thermal insulation building elements by the procedure given in PN-EN ISO 10211:2008.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last