Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 269
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 277-285
PL W artykule przedstawiono koncepcję oceny współczynnika prekonsolidacji OCR w oparciu o kompleksową analizę wyników badań CPTU i DMT oraz właściwości fizycznych wybranych gruntów z obszaru Polski. Proponowane rozwiązanie przedstawiono na tle najczęściej cytowanych rozwiązań znanych z literatury. Anal[...]
EN The paper presents a conception of overconsolidation ratio OCR assessment on the basis of complex analysis of CPTU and DMT results related to physical soil properties of selected Polish soils. The proposed solution was presented at the background of the most cited solutions known from the literature[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 125-129
EN The department of a reservoir engineering of "Ukrainian Oil and Gas Institute" is engaged in creation of constant-operating mathematical models of deposits. The mathematical models have been created for productive formations of approximately 20 deposits of Ukraine. Conditionally process of construct[...]
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 277-285
EN In the article was considered technology of the receiving solid geological models in OJSC "Ukrnafta". The attention is given to the questions of the processing and interpretation seismic data, geophysical well survey, construction of the geological models and monitoring of field with difficult seism[...]
5
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 333-340
PL Dotychczasowe prace geologiczne prowadzone w utworach miocenu koncentrowały się głównie na jego perspektywiczności pod względem zasobów gazu. Odkryte liczne złoża gazowe potwierdzały celowość takich działań. W wielu odwiertach oprócz objawów gazu o składzie odpowiadającym gazom biogenicznym, coraz c[...]
6
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 177-185
PL Opis budynku "Sea Towers" w Gdyni. Warunki geotechniczno-geologiczne posadowienia. Ustalenie parametrów geotechnicznych. Metoda obliczeniowa współpracy podłoże - konstrukcja fundamentowa. Wyniki obliczeń. Porównanie wyników osiadań obliczeniowych i pomierzonych.
EN Description of Sea-Towers building in Gdynia. Geological and geotechnical conditions of building foundation. Determination of geotechnical parameters. Calculation methods for subsoil-foundation interaction. Calculation results. Comparison of calculated and measured settlements ofthe structure.
7
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 213-222
8
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1051-1057
PL Tworzenie bazy danych do modelowania geologicznego to kolejne przybliżenia: model sejsmiczny skorelowany z wynikami profilowań otworowych i w końcu wzbogacony o badania laboratoryjne. Kiedy i w jakim stopniu wszystkie elementy są potrzebne zależy od rodzaju struktury, budowy geologicznej skał i rzet[...]
9
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 126-127
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zmiennością litologiczno - facjalnej i zasięgiem występowania iłów warwowych na terenie Mazowsza. Z uwagi na sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej obszary występowania iłów warwowych są predysponowane jako miejsca lokalizowania składowisk odpadów na potencjaln[...]
EN The paper deals with the latest news on the genesis, conditions of origin and lithological-facial differentiation of varved clays from Mazowsze and environs. The research is based on the need of using clays from Zielonka, Marki and Wierzbica, as a mineral material to form a sealing barrier. A propos[...]
11
100%
Górnictwo Odkrywkowe
12
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Problem, jaki kształt ma funkcyjna zależność w partii kopaliny pomiędzy wariancjami międzypróbkową i międzyziarnową, był przedmiotem wielu badań eksperymentalnych oraz analiz teoretycznych. Ma to bowiem duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku węgli czy innych kopalin surowych. Próby zastosowania matem[...]
EN The question what is the functional dependence between the interincrement variance and the interparticIe variance in a mineral lot has been the subiect-matter of many experimental works and considerations. This problem is particularly weighty in the case of raw coals. The triaIs to use of the mathem[...]
13
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 4 119-130
PL W kopalni diabazu Niedźwiedzia Góra w czasie przeróbki urobku skalnego na kruszywa powstają odpady przeróbcze. Określono ich skład mineralny, granulometryczny i chemiczny. Odpady budują okruchy diabazów, ziarna minerałów skałotwórczych diabazów (plagioklazy, pirokseny, minerały rudne) i minerały pow[...]
EN In the Niedźwiedzia Góra deposit, during processing of diabase into broken aggregates certain amount of wastes is generated. The author has determined their mineral, granulometric and chemical composition. They are composed of diabase fragments and loose mineral grains (plagioclases, pyroxenes, ore [...]
14
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 1 85-102
PL W artykule przedstawiono próbę optymalizacji koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni Lubin w oparciu o założenia dochodowej metody NSR. Zmienny i niezależny od producenta górniczego rynek miedzi i srebra powoduje konieczność wielowariantowego doboru podstawowych paramet[...]
EN An attempt to NSR based economic optimisation of copper-silver concentrates produced in the mines belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. was made. Owing to highly variable markets of copper and silver, which are independent of mining, several variants of setting processing parameters with regard to[...]
15
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Na podstawie wyników eksperymentalnego i rutynowego opróbowania złóż Pomorzany i Trzebionka oraz oznaczeń kontrolnych zawartości metali i formuły teoretycznej P. Gy (1975) oszacowano wariancje mikrozmienności metali i błędów pobrania próby ze złoża oraz błędów opróbowania i analiz chemicznych. Stwie[...]
EN The paper presents the results of a study on the influence of selected factors on the local variability of combined metals content [Zn + Pb] in Upper Silesian Zn-Pb ore deposits. The study was based upon the results of both routine and experimental sampling of mine workings in the Pomorzany and Trze[...]
16
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Pomyślna realizacja opłacalnego przedsięwzięcia górniczego jest możliwa tylko po uwzględnieniu całej serii wzajemnie powiązanych ze sobą problemów technicznych, finansowych i prawnych na etapie planowania. Analiza techniczno-ekonomiczna celowości realizacji takiego przedsięwzięcia zwana feasibility [...]
EN The successful comissioning of an economically viable mining project can only be achived once a complex range of interrelated technical, financial and legal issues have been considered at the planning stage. The mining feasibility study provides the formal framework for this exercise, involving deta[...]
17
100%
Reports on Geodesy
2000 z. 7/53 67-76
EN The paper presents the geodetic measurement results of vertical displacements of benchmarks inside and outside the Bear Cave in the period 1984 - 1999. The results of benchmark displacements and the comparative analysis results of measured height differences between benchmarks in relation to their p[...]
18
100%
Reports on Geodesy
2000 z. 7/53 107-121
EN This paper presents the available pieces of evidence on neotectonic structural evolution of the Polish segment of the Outer Carpathians. During the Late Neogene, structural development was largely controlled by normal faulting and block uplift. However, there are also indications of compressional st[...]
19
100%
Reports on Geodesy
2001 z. 2/57 224-229
20
100%
Acta Geologica Polonica
EN The pachydiscid ammonite Menuites terminus (WARD & KENNEDY, 1993) is described from the uppermost Maastrichtian deposits in the type area of the Maastrichtian Stage in southeast Netherlands (upper part of the Meerssen Member of the Maastricht Formation) and in central Poland (upper part of the Kazim[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last