Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geological structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule omówiono wpływ procesów geologicznych na budowę geologiczną Krakowa. Opisano okresy sedymentacji i erozji od prekambru do trzeciorzędu. Przedstawiono wpływ orogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej na wypiętrzenie skał paleozoicznych oraz rolę fazy laramijskiej w utworzeniu monoklinalnego na[...]
EN The paper presents the influence of geological processes on geological structure of Krakow. The periods of sedimentation and erosion from Precambrian to Tertiary were described. The influence of Caledonian and Variscian orogenesis on the uplift of Paleozoic rocks as well as the role of Laramian phas[...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 142--143
EN Prins Karls Foreland (PKF) is a westernmost island of Svalbard Archipelago belonging to the Southwestern Basement Province. The island consists of low-metamorphic facies probably Neoproterozoic metasediments, divided into two, northern and southern parts. Both parts are characterized by similar geol[...]
3
100%
Landform Analysis
2003 Vol. 4 109--117
EN This paper discusses the relationship between geological structure and drainage network orientation at both a meso-scale and local scale. The Loucka Basin, located at the SE margin of the Bohemian Massif (S Moravia, Czech Rep.), has been selected as the model region for these studies. In the Loucka [...]
4
88%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 94-95
5
88%
Górnictwo Odkrywkowe
6
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/2 1619--1631
EN Following the torrential rain and floods that occurred between 1997 and 2010, there has been an emergence of new and previously activated processes related to soil and rock landslides in the Polish Carpathians. In light of the damage incurred by landslides, there is a problem with the thorough diagn[...]
7
88%
Geological Quarterly
EN The study was carried out in the wall of a cliff that formed as a result of erosional cutting in the western foreland of a moraine landform from the Pomeranian and Gardno phases (Upper Plenivistulian, Rowy-Ustka clifs; northern Poland). Individual lithostratigraphic units have been documented: glaci[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1985-1999
PL Najbardziej efektywną metodą unieszkodliwiania wód złożowych jest ich zatłaczanie do głębokich struktur geologicznych. Ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie do tego celu istniejących już otworów. Składowanie odpadów w górotworze regulują trzy podstawowe ustawy: Prawo ochrony środowiska (Dz. U.[...]
EN The most efficient way of neutralizing formation waters is injecting them to deep geological structures. Geological structures that are suitable for injection with formation waters must meet conditions that assure environmental protection and waters storage properties. The suitable capacity of the i[...]
9
75%
Górnictwo i Geologia
2007 T. 2, z. 3 93-108
PL Złoże węgla brunatnego "Szczerców" położone jest na Niżu Polskim, w zachodniej części tektonicznego rowu Kleszczowa. Główną część litostratygraficznego profilu złoża węgla "Szczerców" zajmuje kompleks węglowy. Występuje on na całym obszarze złoża, osiągając zmienną grubość od kilku do około 160 metr[...]
EN The "Szczerców" lignite deposit is situated on the Polish Lowland in the western part of Kleszczow tectonic through. The coal complex forms the main part of the lithostratigraphic profile of "Szczercow" lignite deposit. It occurs on the entire area of the deposit and achieves different thickness of [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 110 3-266
PL Do wznoszenia budowli ziemnych coraz częściej wykorzystuje się niekonwencjonalne materiały. Do grupy tego typu materiałów zalicza się odpady kopalniane. Problem wykorzystania odpadów kopalnianych nabiera szczególnego znaczenie wtedy, jeśli budowla ziemna ma znaczne wymiary. Przykładem tego rodzaju k[...]
EN To build earth constructions unconventional materials are used with increasing frequency. These materials include also mine wastes. The issue of using mine wastes becomes particularly important if the construction is of considerable size. An example of this kind of an engineering construction is the[...]
11
75%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 99-106
EN The investigated area is located along the Noteć Middle Valley and is situated on the border of several physical-geographical and geomorphologic units. There are according to Krygowski (2000): the Noteć Middle Valley, the Gwda Valley, the Wałcz Lake District, the Kraina Lake District, the Chodzież L[...]
12
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Artykuł prezentuje charakterystykę budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne w dolnym biegu rzeki Głuszynki. Określa również lokalne kierunki drenażu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym.
EN The paper presents the geological structure of the Głuszynka valley in its lower reaches and characterizes the hydrogeological conditions. The article also establishes the direction of groundwater drainage of the free water table aquifers.
13
75%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 12 801--805
PL [...]prezentacja zaawansowania i metod konstrukcji oraz ocena efektywnooeci (stopieñ wykorzystania i koszty) wytworzenia cyfrowych modeli budowy geologicznej. Przyczyniło się to do głębszego, praktycznego wglądu w tę dziedzinę działań europejskich służb geologicznych na etapie, kiedy w Polsce jesteś[...]
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W latach 2000-2012 we współpracy z Finną FX Energy, w rejonie niecki poznańskiej wykonano kilka zdjęć sejsmicznych 3D. Zastosowanie nowoczesnych technik przyczyniło się do dokładniejszego odwzorowania budowy geologicznej rejonu i w konsekwencji do udokumentowania 7,5 mld m3 zasobów geologicznych gaz[...]
EN Polish Oil and Gas Company in cooperation with the FX Energy made a few 3D seismic surveys in the area of Poznan sub-basin area within 2000-2012 period. Applying high technologies contributed to more detailed discernment of the geological structure and in consequence for evidence of 7.5 bilion m3 of[...]
15
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 839--843
PL Budowa geologiczna rejonów Jasionki i Chałupek Dębniańskich jest rozpoznana sejsmicznie metodą 2D i 3D, w odniesieniu do pierwszej lokalizacji i metodą 2D oraz jednym profilem 2D-3C, w odniesieniu do obszaru drugiego. Prace te realizowane były przez Geofizykę Kraków Sp. z o.o. na zlecenie PGNiG. W i[...]
16
75%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 4 105-114
PL Artykuł przedstawia kilkanaście miejsc z terenu centrum Słubic, gdzie stwierdzono występowanie gruntów organicznych. W literaturze oraz dokumentacjach geologicznych są one generalnie opisywane jako holoceńskie mady rzeczne. Szczegółowa analiza dostępnego materiału pozwala jednak postawić tezę, że ni[...]
EN Paper presents several point from Słubice city where organie soils were indentified. This soils are described usually as Holocene fen soil. Detailed analysis of geological data allows to state a thesis that some of this soil origin from Pleistocene and have other genesis. The deepest organie soil la[...]
17
75%
Teledetekcja Środowiska
2009 T. 42 23--34
EN The area under investigation described in this paper is located in the Outer Carpathians in the western part of Beskid Wyspowy mountain ridge, in the Rača Subunit of the Magura Nappe and partly in the area of Tectonic Window of Mszana Dolna. A purpose of the study was to use of aerial photographs fo[...]
18
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono położenie, budowę geologiczną i charakterystykę struktury Kamionek pod kątem podziemnego składowania dwutlenku węgla. Leży ona na terenie niecki płockiej, w SW części bloku Płońska i jest ona przykładem rowu synsedymentacyjnego o założeniach wczesno- i środkowojurajskich. Została rozpo[...]
EN The location, geological structure and characteristics of the Kamionki Anticline is presented in terms of possibility of underground CO2 storage. It is situated in the Płock Trough, in the SW part of the Płońsk Block, and represents a synsedimentary graben originated in the Early and Middle Jurassic[...]
19
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2011 T. 27, z. 4 89-107
PL Antyklina Zaosia znajduje się w bliskiej odległości od Łodzi i Bełchatowa i jest jedną z bardziej interesujących struktur geologicznych do składowania CO2 w Polsce, dlatego też dokonano szczegółowego jej opracowania. Przedstawiono charakterystykę geologiczną antykliny Zaosia na tle budowy geologiczn[...]
EN The Zaosie Anticline is located not far from Łódź and Bełchatów. It is one of the most interesting geological structures for underground CO2 storage in Poland and thus it requires a detailed study. The paper presents the geological characteristics of the Zaosie Anticline against the background of th[...]
20
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono wyniki wstępnej analizy geologicznej struktur w mezozoicznych solankowych poziomach (dolnej kredy, dolnej jury oraz dolnego i górnego triasu) Niżu Polskiego do składowania CO2 w rejonie Bełchatowa. Na podstawie kryteriów przedstawionych w "Best pratice for the storage of CO2 in saline [...]
EN Results of a preliminary geological analysis on CO2 storage suitability of geological structures of Mesozoic brine aquifers [Lower Cretaceous, Lower Jurassic, Lower and Upper Triassic] of the Polish Lowlands at the Bełchatów area were presented. According to criteria given in the "Best practice for [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last