Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 408
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 93-114
PL Łuk Mużakowa jest zerodowaną moreną czołową, zdeformowaną w czasie zlodowacenia środkowopolskiego (Elstery) znajdującą się na styku Polski, Brandenburgii i Saksonii. Występują tutaj także pokłady węgla brunatnego z oligocenu i miocenu. W artykule opisano kilka miejsc występowania struktur glacitekto[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 115-124
EN Nowadays in SW Poland a conection between Odra riverbed and halotectonic structures system may be observed. It indicates, that its reactivation had a fundamental participation in forming of present river drainage system. Area of vertical block-fault movement in Odra zone is derivative of compression[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 57-67
EN One presented in work attempt of connection OCR value with grounds about different genesis and of different history of glacier charges, stepping out in this same geologic profile. They are grounds connected with Middle-Poland glaciation (G III + 1) about age in range 195-128 thousand of years BP. Gl[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 61-66
PL W artykule przedstawiono sposoby przepływu ciepła pomiędzy skałami, a także między skałą a powietrzem. Opisano ustalone i nieustalone przewodzenie ciepła zachodzące w skałach, podano wzory obliczeniowe. Podano przykładowe wartości przewodnictwa cieplnego oraz współczynnika wyrównywania temperatur dl[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 47-55
6
63%
Przegląd Geologiczny
7
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 61-67
PL W pracy przedstawiono zmiany zawartości ogólnych form wybranych składników pokarmowych oraz przyswajalnego fosforu i potasu w gruntach powstałych na terenach poeksploatacyjnych byłej kopalni kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim. Badano wpływ nawożenia mineralnego oraz dwu głębokości orek. Zast[...]
EN The changes of total and available forms as a result of agricultural remediation of stripping material from gravel pit are presented. The influence of mineral fertilization of ploughing depth were examined. The two amount of potassium and phosphorus. The two factors changed significantly the total [...]
8
63%
Reports on Geodesy
1998 z. 10/40 45-54
9
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 81-91
10
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 195-207
PL W niniejszej pracy zasygnalizowano problem wzajemnej relacji pomiędzy deformacjami glacitektonicznymi osadów młodszego trzeciorzędu i starszego czwartorzędu a głębszym podłożem. Podstawą teoretyczną dla takich rozważań jest zintegrowany model geodynamiczny dla obszarów zlodowaceń plejstoceńskich, w [...]
EN This paper present the problem of interrletionships between glaciotectonic deformations of shallow unconsolidated sediments and deeper crustal and subcrustal structures. The integrated geodynamical model for glaciated area forms the basis of this idea. The particular contribution of horizontal radia[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 49-59
PL W artykule przedstawiono szczegółową budowę geologiczną fragmentu kry glacitektonicznej Słowackiego znajdującą się pod budynkiem na ulicy Staffa. Wyróżniono tzw. strefy różnych warunków geotechnicznych i przeanalizowano pomieszczenia znajdujących się na budynku reperów w odniesieniu do rodzaju grunt[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 37-45
EN There is no doubt that from the beginning of the Neolithic Age through the Bronze Age (approximately 1700 B. C.) and the Iron Age (from about 700 B. C.) till today higher and higher as well as more frequent flood waves have been observed in the river valleys of the East Mid-European Lowland. This ph[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 17-27
14
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 175-181
PL W artykule przedstawiono krótki zarys budowy geologicznej Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego. Większą uwagę zwrócono na okres zlodowaceń czwartorzędu. Przedstawione zostały teorie na temat zasięgu lądolodów w południowo-zachodniej części Polski. Obecność lądolodu w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim pod[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 143-149
PL W pracy przedstawiono wyniki badań trójosiowego ściskania bez odpływu prekonsolidowanego iłu. Wyznaczono wartości ciśnień porowych, naprężeń efektywnych i całkowitych przy wartości parametru B Skemptona zbliżonym do jedności. Analizowano możliwości stosowania tego typu badań do wyznaczania ciśnienia[...]
EN Results of the undrained triaxial isotropic compression tests of precosolidated clay arepresented. The values of pore pressure, total and effective stresses at Sempton's B-value close to unity were determined. Applicability of thisntype of tests for determination of preconsolidation pressure of clay[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 29-36
EN The article presents two churches of Romanesque architecture and the material they are built of. These monuments are located in the southern part of Great Poland. The special emphasis was placed on a common. Tertiary sandstone and the source of its transport to the studied churches.
17
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 15-26
PL W trakcie prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac kartograficznych w środkowej i północnej części Dolnego Śląska stwierdzono stosunkowo często występowanie osadów zaburzonych glacitektonicznie. Występują one z różną intensywnością na całym obszarze zajętym przez lądolądy skandynawskie. W miarę[...]
EN Research carry on detailed geological mapping in the middle and north part of the Lower Silesia has recorded numerous occurrences of glaciotectonic structures. These disturbances occur on the whole area, which was covered by the Scandinavian ice-sheets. The scale of disturbances decreases from the N[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 183-194
PL W ukształtowaniu podczwartorzędowej powierzchni erozyjnej (ryc. 3) zostały wydzielone dwoma wyraźne elementy paleomorfostrukturalne: depresja mogileńska-element wklęsły (Krygowski, 1952) i wał wydartowski-element wypukły (Bartkowski, 1965). Charakterystycznym elementem rzeźby terenu w rejonie Mogiln[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 159-173
PL Do rozpoznania struktur glacitektonicznych na obszarze środkowo-zachodniej Polski, w rejonie Zielonej Góry, zastosowano różne metody badawcze. Na podstawie analizy geomorfologicznej, zestawienia wierceń archiwalnych, badań rdzeni w otworach kartograficznych, prac geofizycznych oraz pomiarów i obserw[...]
EN Different methods were employed for the recognition of glacitectonical structures in Zielona Góra region (Middle-West Poland). As a result of geomorphological analisis, analisis of archival boreholes, drill cores investigation, geophysical research as well as an observation in outcrops, the regions [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2003 z. 130 5-10
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last