Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geodatabase
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 168--173
EN Digital hydrographic products include the ENC Electronic Navigational Charts and the IENC Inland Electronic Navigational Charts used for inland shipping. The process of IENC production comprises data acquisition and editing. Each object belongs to a class specified in the applicable standards and po[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The purpose of the article is to carry out a complex analysis of conditions and natural factors forming the hydrogeological regime as well as to integrate the existing information and groundwater monitoring data in Ivano-Frankivsk region for further creating the unified automated system to collect, [...]
3
86%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 221--234
PL Elektroniczne mapy nawigacyjne (Electronic Navigational Charts) są obecnie najbardziej popularnym i szybko rozwijającym się cyfrowym produktem hydrograficznym. Według obowiązujących przepisów są one jedynymi mapami elektronicznymi, które dają prawną możliwość przejścia do nawigacji „bezpapierowej”. [...]
EN Electronic Navigational Charts are currently the most popular and fast developing digital hydrographic product. Officially, they are the only electronic charts which enable a legal change to paperless navigation. The process of ENC creation is time-consuming, which is largely due to data acquisition[...]
4
86%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 387--396
PL W czasach rozwijającego się transportu wodnego, stawia się wymogi aby porty morskie i morsko-rzeczne przyjmowały coraz większe jednostki pływające. Zarządca portu musi spełnić warunek zachowania bezpiecznej głębokości dla wpływających statków, a kapitan lub pilot wprowadzający jednostkę na akwen por[...]
EN Nowadays, while maritime spedition is still in big progress, the requierements for maritime harbours and sea-river ports are to carry out the larger vessels. It is the harobour manager obligation to ensure the safe depth for entering vessels and the master of the vessel or pilot, to maintain safety [...]
5
86%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 6 46-48
6
86%
Roczniki Geomatyki
PL Z każdym rokiem poszerza się zakres zastosowań technologii systemów informacji przestrzennej, coraz więcej specjalistów z różnych branż korzysta z takich systemów. Celem artykułu jest przedstawienie projektu systemu informacji przestrzennej dla wnętrza budynku, łącznie z jego praktyczną realizacją. [...]
EN Every year, the range of GIS technology applications becomes wider. More and more professionals from different branches use such systems. The purpose of this paper is to present the project of a spatial information system for the interior of a university building, including its practical implementat[...]
7
72%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule opisano zadanie polegające na stworzeniu koncepcji bazy danych przestrzennych zawierającej dane opisowe dotyczące projektów unijnych, przypisane do jednostek podziału administracyjnego Polski. Utworzona baza danych przestrzennych ma umożliwić prowadzenie analiz przestrzennych do oceny wyk[...]
EN The paper describes the concept and implementation of spatial database containing descriptive data on EU projects assigned to the administrative division units. Established spatial database is intended to enable spatial analyzes for evaluation of the use of EU funds in Poland. By applying optimal st[...]
8
72%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2013 nr 454 141--150
PL Drawieński Park Narodowy (DPN) jest w trakcie realizacji infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych w formie dużej, spersonalizowanej geobazy, składającej się z wielu niższych rangą elementów tworzonych w środowisku ArcGIS. Opisywana Baza Danych Krenologicznych (BDK) ma być jednym z takich [...]
EN The paper presents the springs database that will be part of a large geodatabase of natural environment components in the Drawa National Park (DNP). This geodatabase has been prepared using ArcGIS code. It contains data about natural outflows in the park and its border area. During geodatabases prep[...]
9
72%
Roczniki Geomatyki
EN The basic sources of information pertaining to real estate valuation include: the real property register and the landand buildings cadastre which are located in different institutions. As a result, gathering all the documentation required for a real estate evaluation becomes a time-consuming task. I[...]
10
72%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Podstawą efektywnego korzystania z systemów informacji geograficznej (SIG) jest poprawnie skonstruowana baza danych, pozwalająca na szybkie i sprawne przeszukiwanie danych. Ze względu na specyfikę SIG, konieczne jest, by taka baza oprócz danych opisowych obiektów przechowywała również informacje dot[...]
EN The base for the effective use of the Geographic Information Systems (GIS) is a correctly constructed database allowing quick and swift browsing of the data. Because of GIS specifies, it is necessary that such a database, apart from descriptive data of the objects, also stores information referring [...]
11
72%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 11 28--31
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last