Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  genom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2002 nr 2 92-100
PL Przedstawiono budowę cząstki DNA oraz własności fizykochemiczne chromosomów bakteryjnych i eukariotycznych. Omówiono metodykę sekwencjonowania DNA. Nakreślono mechanizm ekspresji genów oraz zastosowanie komputerów do poszukiwania genów w poznanych sekwencjach DNA. W szczególności omówiono wykorzysta[...]
EN In the article DNA strain structure is showed with physical and chemical properties of bacteria and eucariota chromosomes. Problem of DNA se- quencing is discussed. Genome expression mechanism is showed with applications of computers to genome investigation. An application of Discrete Fourier Transf[...]
2
85%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 11-12 51--53
PL Szybki rozwój genomiki obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku umożliwił przystąpienie do realizacji nowych projektów związanych z odczytem informacji genetycznej zapisanej w sekwencjach kwasów nukleinowych (genomach) organizmów modelowych. Najczęściej metodami instrumentalnymi stosow[...]
EN Fast developments in the field of genomics observed in the last decade of the previous century allowed realization of new projects based on deciphering of genetic information annotated in nucleic acids sequences (genomes) of model organisms. In this field the most often applied instrumental methods [...]
3
71%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 25-27
PL W pracy przedstawiono metodę analizy metabolizmu organizmów polegającą na rekonstrukcji sieci metabolicznej na podstawie całkowicie lub częściowo zsekwencjonowanego genomu. Analizę tę przeprowadzono dla siedmiu gatunków grzybów nitkowych z rodzaju Aspergillus wykorzystując serwer automatycznej anota[...]
EN A method based upon the reconstruction of fully or partially sequenced genome to analyse metabolic networks of organisms is presented. This analysis was performed for seven fungal species of genus Aspergillus with the use of automatic annotation server. The results were compared with selected physio[...]
4
71%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2001 nr 11 767-773
PL Po krótkim wprowadzeniu do genetyki przedstawiono, w jaki sposób rozkodowano genom ludzki i wskazano rolę telekomunikacji i informatyki w tych badaniach.
EN After a short introduction to genetics the method of human genome sequencing has been presented and the significance of telecommunication and informatics in these research has been indicated.
5
71%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 9-10 28--31
PL Badania wykonywane metodą diagnostyki molekularnej są niezwykle precyzyjne. Umożliwiają wczesne wykrycie określonych czynników chorobotwórczych, co z kolei pozwala na sprecyzowanie diagnozy i niezwłoczne wprowadzenie działań terapeutycznych. Szybki rozwój diagnostyki molekularnej sprawił, że obecnie[...]
EN Research carried out by molecular diagnostics is extremely precise. It allows for the early detection of specific pathogens, which in turn enables to clarify diagnosis and the prompt introduction of the therapeutic treatment. The fast development of molecular diagnostics has made a wide range of mol[...]
6
71%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2017 nr 9-10 22--27
PL W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój diagnostyki laboratoryjnej w kierunku diagnostyki spersonalizowanej. W pracy przedstawiono nowoczesne metody molekularne, ich praktyczne zastosowanie we współczesnej diagnostyce chorób hematologicznych oraz perspektywy wykorzystania tych metod w przysz[...]
EN In recent years we have observed a rapid development of laboratory diagnostics into personalized diagnostics. The article presents modern molecular methods and their practical application in the contemporary diagnostics of haematological diseases, as well as the prospects of their future clinical us[...]
7
71%
Studia Informatica
PL Artykuł prezentuje sposób zapisu danych opisujących genom w postaci obiektu składowanego w relacyjnym serwerze baz danych. Pokazano metodę migracji danych wejściowych, składowanych w postaci słabo zdeterminowanych plików tekstowych, a dostępnych na serwerach ftp. Opisano formalną konstrukcję obiektu[...]
EN The article shows a method of storing genomic data as the object in the relational database server. It presents a method of source data migration which is stored in the weakly determined text files on ftp servers. What is more, it describes the formal structure of the Common Language Runtime (CLR) c[...]
8
71%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 7-8 18--22
PL Genom człowieka jest źródłem dowodów na zdarzenia na drodze ewolucji molekularnej człowieka. Analiza genomu pozwoliła zidentyfikować zmiany w DNA, które przyczyniły się do rozdziału (specjacji) linii człowieka i szympansa około 5 milionów lat temu. Genomika porównawcza to narzędzie pozwalające na wy[...]
EN The human genome develops evidences for molecular events in human evolution. Genome analysis allowed to discover changes in human DNA which contributed to the evolution of human features after separation of the lineages of human and chimpanzee about 5 millions years ago. The comparative genomics is [...]
9
57%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Niniejsza praca prezentuje rozwiązanie informatyczne umożliwiające analizę dużych sekwencji nukleotydowych na poziomie całych chromosomów z wykorzystaniem programu Genscan. Powstałe rozwiązania dotyczą następujących problemów: zastosowanie kontekstowego algorytmu w programie Genscan uniemożliwiaj[...]
EN Presented application for large scale genome analysis is useful to test whole chromosomes with Genscan program. Implemented solutions manage with following problems: Genscan program, as context dependent gene seeking program, makes impossible simple division of long sequences into subsequences and[...]
10
36%
Analityka : nauka i praktyka
2012 nr 3 27--36
PL Sekwencjonowanie pozwala na ustalenie kolejności nukleotydów i wymaga dalszych analiz dających możliwości wyciągania inspirujących wniosków pozwalających na odkrycia mogące mieć kluczowe znaczenie podczas walki z chorobami cywilizacyjnymi ludzkości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last