Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generator termoelektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono koncepcję i studium rozwiązania samo-zasilającego się licznika energii cieplnej dla systemu ogrzewania mieszkań i/lub powierzchni przemysłowych. Miernik energii cieplnej pracuje bez baterii i wyposażony jest w bezprzewodowy system nadawczoodbiorczy system, który może pracowa[...]
EN In the paper a concept and a study of a self-powering solution for heat energy consumption measurement in home or industrial heating systems is presented. The batteryless heat meter, equipped with a wireless transceiver could constitute a long life completely autonomous device that would not need an[...]
2
100%
Rynek Energii
2011 nr 4 71-75
PL Wytwarzanie energii elektrycznej przez niskotemperaturowe ogniwa paliwowe typu PEM powoduje jednoczesną generację ciepła, tym większą im większa jest moc obciążenia ogniwa. Stosy ogniwa paliwowego chłodzone są wodą w obiegu zamkniętym. Ciepło odpadowe wynikające z konieczności chłodzenia ogniw paliw[...]
EN Electricity production by the low-temperature PEM type fuel cells coincides with heat generation, the higher the greater power load of fuel cell is. Stacks of fuel cells are closed circuit water-cooled. Waste-heat resulting from fuel cells cooling necessity is converted into electricity with the use[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL A artykule przedstawiono kompaktowy generator termoelektryczny składający się z modułu Peltiera, radiatora, przetwornika ultra niskiego napięcia. mikrokontrolera oraz czujnika. W artykule zawarto opis konstrukcji mechanicznej generatora oraz części elektronicznej wraz z układem do zarządzania mocą. [...]
EN In the paper a compact thermoelectric harvester that consists of a Peltier module, a small heat sink, an ultra low voltage converter, a microcontroller (µC) and a sensor is presented. A detailed description of the mechanical and electronic circuits design for power management is also shown. Results [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 99--105
PL Aktualnie cywilizacyjne zapotrzebowanie na energię rośnie, a nieodnawialne naturalne źródła energii nieodwracalnie się kończą. Wydobycie ropy jest coraz trudniejsze i coraz droższe. Wykorzystywane są również inne źródła energii, takie jak gaz ziemny, gaz łupkowy, energia słoneczna, energia wiatrów, [...]
EN Demand for energy continues to grow while non-renewable natural sources of energy are running out. Oil extraction is becoming increasingly difficult and expensive. Also other sources of energy are used, including natural gas, shale gas, solar energy and wind energy, but still the discussions about e[...]
5
100%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 2 170--174
PL Opisano nowy rodzaj transportu termoelektrycznego, złożonego z impulsów nośników ładunku, które przepływają okresowo przez zewnętrzny obwód z gorącego końca próbki do zimnego przy określonych czasach włączenia i wyłączenia kontaktów elektrycznych, utrzymując ciągle kontakty cieplne. Pokazuje się, że[...]
EN A new type of thermoelectric transport is described, consisting of pulses of charge carriers that “fly” periodically through the external circuit from the hot end of the sample to the cold end, with a determined duration of the “on” and “off” times of the electric contacts, while maintaining continu[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 107--113
PL W dzisiejszych czasach mówi się coraz częściej o pozyskiwaniu energii z innych źródeł niż naturalne. Wiele ośrodków naukowo-badawczych zajmuje się problematyką odzyskiwania energii i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych W środowiskach związanych z motoryzacją wiele uwagi poświęca się zagad[...]
EN Acquisition of energy from sources other than natural is discussed more and more nowadays. Many research centers deal with the issue of energy recovery and use of energy from renewable sources. Automotive industry places increasing stress on the development and implementation of solutions leading to[...]
7
100%
Journal of Power of Technologies
EN In the article the Seebeck effect has been the main focus as well as modelling of thermoelectric phenomena observed during thermoelectric generators’ (TEG) work cycle in cogeneration systems. A simple mathematical model has been applied for calculations, and subsequently the durability environment o[...]
8
100%
Rynek Energii
2015 Nr 3 56--63
PL W drugiej połowie grudnia 2014 roku został przyjęty przez Komisję Europejską nowy budżet programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", w którym dla Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro na inwestycje proekologiczne. Program ten dotyczy poprawy atrakcyjności naszego kraju jako miejsca do [...]
EN In the second half of December 2014 the European Commission adopted a new budget for the Operational Programme Infrastructure and Environment, in which there is almost 32 billion euro allocated for Poland to cover the costs of ecologically–oriented investments. This programme is related to improving[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 4/113 63--74
PL Dla współczesnego społeczeństwa najważniejszym problemem, wpływającym na rozwój gospodarki oraz na poziom życia ludzi poprzez umożliwienie dostępu do nowych technologii jest zapewnienie odpowiednio dużych dostaw energii, po dostosowanej do gospodarki kraju cenie. Obecnie najwięcej energii potrzebnej[...]
EN For a modern society the most important issue affecting the development of the economy and the level of people's lives by providing access to new technologies is to provide a sufficiently large supply of energy, and adapted to the country's economy price. Nowadays most of the energy needed human is [...]
10
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 637--642
PL Stosowane obecnie układy odzysku energii z maszyn cieplnych wykorzystują głównie dwa źródła energii. Pierwszym z nich jest energia kinetyczna spalin, a drugim energia cieplna unoszona ze spalinami i oddawana do układu chłodzenia. W celu zamiany tej odpadowej energii na pracę użyteczną lub prąd elekt[...]
EN Currently used systems for energy recovery from thermal machines primarily use mainly the two sources of energy. The first is the kinetic energy of the exhaust gases, and second heat carried away with the exhaust gas and returned to the cooling system. In order to convert this waste energy to useful[...]
11
100%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 7-8 59--64
PL Wymiarowanie termoelektrycznych zespołów zasilających wytwarzających energię pomocniczą dla systemów cieplnych wymaga znajomości zarówno warunków pracy systemu cieplnego, jak i charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułu termoelektrycznego. Odpowiednia metodyka doboru umożliwia zaprojektowanie u[...]
EN Dimensioning of thermoelectric power units which produce auxiliary energy for heating systems requires knowledge of both the operating conditions of the heating system and the electrical and thermal characteristics of the thermoelectric module. The appropriate methodology of selection allows to desi[...]
12
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Generatory termoelektryczne zwane również termogeneratorami są urządzeniami dokonującymi bezpośredniej konwersji energii cieplnej na elektryczną. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój ich technologii, konstrukcji oraz obszarów zastosowań. Ponieważ ich sprawności systematycznie rosną, za[...]
EN Thermoelectric generators, also known as thermogenerators, are devices that directly convert thermal energy into electricity. In the last few years there has been a dynamic development in their technology, construction and application areas. Because of the systematic rise of their efficiency, in som[...]
13
84%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 4 490-495
PL Opracowano hybrydową powłokę polimerowo-metalową do ochrony przed degradacją w powietrzu w podwyższonej temperaturze skutterydu CoSb3. Pokryte powłoką i nie pokryte próbki CoSb3 wystawiono na działanie powietrza w temperaturach 500, 600 i 700°C przez okres trwający do 80 h. Osiągniętą jakość materi[...]
EN A polymer-metal hybrid coating has been developed to prevent degradation of the CoSb3 skutterudite in contact with air at elevated temperature. Uncoated and coated CoSb3 specimens were exposed to air at 500, 600 and 700°C for up to 80 hours. The performance of materials was evaluated on the basis of[...]
14
84%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 570--577
PL W poprzednim roku w grudniu został przyjęty przez Komisje Europejską nowy budżet programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", gdzie dla Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro na inwestycje proekologiczne. Program ten skupia się na poprawie atrakcyjności naszego kraju oraz rozwoju efektyw[...]
EN In the previous year in December has been adopted by the European Commission a new budget for the Operational Programme "The Infrastructure and Environment", where for the Polish intended is close to 32mld Euro for environmental investment. This program focuses on improving the attractiveness of our[...]
15
84%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 60--71
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń teoretycznych dla generatora termoelektrycznego TEG zaimplementowanego w układzie wylotowym silnika 1,3 JTD. Badania przeprowadzono w celu analizy sprawności modułów termoelektrycznych oraz całkowitej sprawności generatora TEG. Dodatkow[...]
EN The work presents experimental results of performance tests and theoretical calculations for the thermoelectric generator TEG fitted in the exhaust system of a 1.3 dm3 JTD engine. Benchmark studies were carried out to analyze the performance of the thermoelectric modules and total TEG eff[...]
16
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat budowy i zasady działania modułów termoelektrycznych. Dokonano przeglądu materiałów stosowanych obecnie i przewidywanych do użycia w przyszłości. Przeprowadzono krótką analizę rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w generatorach termoelektrycz[...]
EN The paper presents basic information about the construction and operation of thermoelectric modules. A review of the materials currently used and expected to be used in the future has been presented with a brief analysis of structural solutions applicable in thermoelectric generators available on th[...]
17
84%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2010 z. 9 77--80
PL Ponad połowa energii paliwa dostarczonego do silnika cieplnego jest bezpowrotnie tracona pod postacią ciepła. Część tej energii może zostać odzyskana dzięki zastosowaniu materiałów termoelektrycznych. Wymienniki ciepła wyposażone w moduły termoelektryczne charakteryzują się niezawodną oraz cichą pra[...]
EN More than half of the fossil fuel energy is lost during process of combustion into the form of heat of exhaust gases and engine cooling. Part of this energy can be recovered through the use of thermoelectric generators. The main advantages of these generators are the lack of moving parts and quiet a[...]
18
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby określenia możliwości wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem piecokominka. W czasie prowadzonych badań wykorzystany został moduł termoelektryczny o mocy 10 W, który charakteryzował się maksymalną temperaturą pracy równą 150°C. O[...]
EN This paper presents the results of studies conducted to determine the possibility of generating power using stove-fireplace with accumulation. During studies described in the paper, thermoelectric generator with the nominal power of 10 W and maximum operation temperature of 150°C was tested. Obtaine[...]
19
84%
Archives of Thermodynamics
EN This paper provides some information about thermoelectric technology. Some new materials with improved figures of merit are presented. These materials in Peltier modules make it possible to generate electric current thanks to a temperature difference. The paper indicates possible applications of the[...]
20
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule dokonano przeglądu różnych typów miniaturowych źródeł zasilania, które mogą posłużyć do zaopatrywania w energię układów mikrosystemowych. Przedstawiono urządzenia charakteryzujące się małymi rozmiarami, wysokim poziomem mocy wyjściowej oraz maksymalnie długim czasem życia. Omówiono ogniwa[...]
EN In this paper different types of miniaturized power sources capable of microsystems supplying were reviewed. Only devices characterized by small dimensions, high output power level and long life time are suitable. Galvanic cells, photovoltaic cells, fuel cells, inertial and thermoelectric generators[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last