Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generacja wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 63--66
PL W artykule prezentowana jest nowa metoda wyznaczania optymalnego rozkładu generacji wiatrowej, oparta na rozwinięciu prezentowanego na konferencji APE’11 algorytmu genetycznego o ideę koherentnych węzłów sieci. Metoda pozwala na bardziej równomierne rozłożenie redukcji mocy między pobliskie farmy pr[...]
EN The paper presents a new approach to the problem of optimizing wind generation distribution in case of overloads in the grid caused by high level of wind generation. The approach is based on modified and enhanced genetic algorithm presented at the previous APE conference in 2011. The idea of coheren[...]
2
100%
Rynek Energii
2014 Nr 2 61--68
PL Polityka energetyczna Polski określa, że do 2030 roku około 7% generacji energii w kraju ma pochodzić ze źródeł wiatrowych. Artykuł nakreśla wyzwania związane z prognozowaniem generacji z tego źródła energii. Celem artykułu jest przestawienie metodyki i wyników prognozowania generacji energii ze źró[...]
EN The Energy Policy for Poland states that by 2030 about 7% of power generation in the country will have to be provided from the wind. This article describes challenges associated with forecasting the energy generation from this energy source. The purpose is to present the methodology, together with f[...]
3
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 2 15-17
PL W artykule dokonano oceny możliwości wytwórczych farm wiatrowych mających powstać na terenie województwa lubelskiego, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru AnemosŽ. Otrzymane wyniki poddano analizie i przedstawiono realne do osiągnięcia przez te farmy[...]
EN In this article we discuss the possibilities of electricity generation by wind farms settled in lubelskie province. Our study are based on detailed wind velocities map of Poland - AnemosŽ. We analyzed data in period from 2006 to 2008 and calculated feasible values of power and energy that may be obt[...]
4
100%
Acta Energetica
2014 nr 3 17--26
PL Autorzy prezentują nową metodę wyznaczania optymalnego rozkładu generacji wiatrowej, opartą na rozwinięciu algorytmu genetycznego – prezentowanego podczas konferencji „Aktualne Problemy w Energetyce” w 2011 roku (APE) – o ideę koherentnych węzłów sieci. Metoda pozwala na bardziej równomierne rozłoże[...]
EN The paper presents a new approach to the problem of optimizing wind generation distribution in cases of overloads in the grid caused by high level of wind generation. The approach is based on a modified and enhanced version of a genetic algorithm presented at the previous “Aktualne Problemy w Elektr[...]
5
88%
Rynek Energii
2010 nr 6 100-104
PL W artykule dokonano oceny możliwości energetyki wiatrowej w Polsce, w oparciu o przebiegi prędkości wiatru z lat 2006, 2007, 2008 uzyskane z atlasu wiatru Anemos. Pod uwagę wzięto farmy wiatrowe które posiadają aktualne warunki przyłączenia do sieci WN. Analiza uwzględnia typy turbin wiatrowych prze[...]
EN The abilities of wind power generation in Poland based on wind speed variations obtained from Anemos Wind Atlas for Poland from 2006, 2007 and 2008 year was inspected. The wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid was taken into consideration. The analysis took int[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 135--138
PL W artykule przedstawione zostały wyniki analizy współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji fotowoltaicznej na obszarze sieci ENERGA-OPERATOR SA. W roku 2012 Instytut Energetyki Oddział Gdańsk we współpracy z ENERGA-OPERATOR SA przeprowadził pierwsze badania dotyczące zależ[...]
EN This paper presents the results of a study aiming to analyze the correlation between output levels of generation of wind farms located in northern Poland (area where the grid is operated by ENERGA-OPERATOR SA) and potential photovoltaic installations in the same area. With the recent increase of int[...]
7
75%
Acta Energetica
2011 nr 2 55-65
PL W artykule przedstawiono model matematyczny optymalizacji węzłowej generacji wiatrowej w sieci przesyłowej. Funkcją celu jest maksymalna sumaryczna generacja wiatrowa przy spełnieniu następujących ograniczeń: dopuszczalne obciążenie linii i transformatorów, dopuszczalne saldo wymiany zagranicznej, r[...]
EN This article presents the mathematical model of node optimisation for wind generation in the transmission grid. The target function is the maximum summary wind generation with compliance with the following bounds the permissible load of lines and transformers, the permissible foreign exchange balanc[...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono aspekty oddziaływania generacji wiatrowej na system elektroenergetyczny w przypadku różnych sytuacji ruchowych na podstawie rzeczywistych rejestracji dokonanych podczas testów odbiorczych.
EN The paper presents aspects of influence of wind power plants on electric power system in different operational conditions - taking advantage of real records made during acceptance tests.
9
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 3 161-174
PL W artykule krótko scharakteryzowano aktualny stan rozwoju źródeł wiatrowych w Polsce i na świecie. Wskazano, że ze względu na znaczącą zmienność czasową mocy generowanej przez źródła wykorzystujące tę technologię, konieczne jest zwiększenie wymaganych ilości operacyjnych rezerw mocy, obejmujących re[...]
EN The paper presents a short description of the current state of wind power generation in Poland and in some other countries in different parts of the world. It was stated that because of significant variability of power generation it is necessary to keep additional amount of operating reserves (inclu[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 171--174
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości wykorzystania zasobników energii do kompensowania błędów generacji wiatrowej w horyzoncie średnioterminowym w celu poprawy jakości planowania pracy i obniżenia kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zaprezentowano metodykę [...]
EN Possibility of using energy storage to balance the short and mid-term variability of wind generation in order to improve the quality of planning process and reduce the cost of power system operation was presented in this paper. Continuous rise of wind generation installed capacity causes increase pr[...]
11
75%
Acta Energetica
2016 nr 3 14--18
PL W artykule zostały przedstawione wyniki analizy współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji fotowoltaicznej na obszarze sieci ENERGA-OPERATOR SA. Pierwsze badania dotyczące przedmiotowej zależności poziomów generacji, wspomnianych dwóch rodzajów źródeł odnawialnych, zostały[...]
EN This paper presents the results of an analysis of the interdependence of wind generation output and photovoltaic generation potential in the ENERGA-OPERATOR SA grid. The first study of the interdependence of these two types of renewable sources’ generation outputs was carried out by the Gdańsk Branc[...]
12
75%
Acta Energetica
2017 nr 1 85--95
PL Rozwój generacji wiatrowej oprócz pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Niepewny i zmienny charakter źródeł generacji wiatrowej (GW) pociąga za s[...]
EN Development of wind generation, besides its positive aspects related to the use of renewable energy, is a challenge in terms of operational security and economy of the National Power System (NPS). The uncertain and variable nature of wind generation sources (WG) entails the need to ensure by the TSO[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 4 78--81
PL W artykule opisano wyniki przeprowadzonego badania wpływu generacji ze źródeł wiatrowych na kształtowanie się poziomu cen na rynku fizycznym spot dla energii elektrycznej. Opracowany model wykorzystano do oceny wpływu dynamiki przyrostu mocy zainstalowanej i sprawności źródeł na poziom cen. W refera[...]
EN The article describes the results of conducted analysis concerning the impact of wind sources generation on the level of electricity prices on the physical SPOT market. Developed model was used to assess the impact of the growth rate of the installed capacity and the efficiency of sources on the ele[...]
14
63%
Rynek Energii
2011 nr 2 25-30
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy farm wiatrowych w Polsce, po osiągnięciu hipotetycznego poziomu 12000 MW mocy zainstalowanej. Wykorzystano lokalizacje farm określone na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci oraz warunki wietrzności określone za pomocą systemu Anemos. Na p[...]
EN The paper shows the results of analysis taking into account wind generation of 12 000 MW installed power in Poland by the 2020 year. Wind farms with issued actual conditions of interconnection into the HV grid have been taken into consideration. Generated power variation analysis has shown that the [...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 123-126
PL W referacie przedstawiono analizę możliwości przesyłowych linii napowietrznych wykorzystując tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. zależna od prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prę[...]
EN The analysis of overhead lines capacity based on dynamic thermal line rating was presented in the paper. Dynamic thermal rating is directly connected with wind velocity thus the wind power plants are beneficiaries of this effect. The paper presents some calculations based on measured wind velocity c[...]
16
63%
Rynek Energii
2009 nr 1 16-21
PL W artykule przedstawiono możliwości przesyłowe linii napowietrznych wykorzystujące tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. wypadkową prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prędkości wiat[...]
EN Transmission capacity of overhead lines using dynamic thermal line rating is presented in the paper. The rating of the overhead lines depends strongly on speed of the wind cooling the line conductors. There are significant reserves of transmission capacity at increased wind velocity. This reserves c[...]
17
63%
Acta Energetica
2017 nr 3 23--30
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, oprócz pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewnienie niezawodności dostaw, przy zmiennym charakterze pracy g[...]
EN Intensive development of distributed generation, apart from the positive aspects related to the use of renewable energy, is also a challenge in terms of safety and reliability of energy supply. Ensuring the reliability of supplies, at the variable operation of wind generation and photovoltaic genera[...]
18
63%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 3 119--127
PL Celem pracy była analiza jakości energii elektrycznej w miejscu przyłączenia pojedynczej siłowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej. Cel ten zrealizowano na podstawie badań własnych wykonanych w rozdzielni nN, zlokalizowanej w miejscu przyłączenia siłowni wiatrowej o mocy 150 kW do sieci rozdzi[...]
EN The objective of the analysis was the quality of electric energy in the place of attachment of a single wind power plant to the electricity grid. This objective was performed based on the author's own research carried out in a LV switching station located in the place of attachment of a wind turbine[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last