Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 188
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generacja rozproszona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca dotyczy zagadnień współpracy generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną. Omówiono elementy nowych standaryzacji w zakresie przyłączania do sieci małych źródeł energii oraz zaprezentowano długoterminowe rejestracje wybranych parametrów jakościowych instalacji fotowoltaicznej oraz małej[...]
EN The paper concerns the issues of distributed generation cooperation with power network. New standards in field of connection small energy sources to grid are discussed, Long-term registered values of power quality indicator of photovoltaic system and small hydropower plant are presented. Behavior of[...]
2
80%
Acta Energetica
2011 nr 4 59-65
PL W artykule przedstawiono krótką dyskusję dotyczącą definicji generacji rozproszonej. Nakreślono stan obecny oraz perspektywy rozwoju generacji rozproszonej w Polsce. Opisano możliwości pozyskania jednostek generacji rozproszonej do celów sterowania pracą systemu elektroenergetycznego, poprzez świadc[...]
EN This paper presents a method for the short-circuit parameter estimate in a network including wind power plants. The originality of the method consists in the treatment of wind generators (as well as whole farms) as current sources that “inject” to grid network in the connection node an inductive cur[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Współczesna energetyka zmaga się różnymi problemami i wyzwaniami, takimi jak m.in. kurczące się zapasy paliw kopalnych, przestarzałe duże konwencjonalne elektrownie, nieefektywne i często zawodne sieci przesyłowe, a z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na energię i wymagania dotyczące jakości us[...]
EN Nowadays power system faces up to various problems and challenges, like e.g. decreasing resources of fossil fuels, ineffective large power plants and transmission lines, as well as increasing demand on energy and quality of energy services and protection of environment. At the same time the number o[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiona została metoda bilansowania energii elektrycznej w instalacjach odbiorcy końcowego. Przedstawione rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej jak również pozwala na zwiększenie niezawodności zasilania. Opisano budowę, zasadę działania ora[...]
EN The paper introduces system for energy balancing inside end-user installations. Described solutions allow to use user's own energy sources for overall cost reducing and for reliability improvement of energy delivering. The fundamentals of operation, structure and properties of power electronics base[...]
5
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 4 (65) 16-24
PL Wśród problemów które pojawiają się wraz ze wzrostem udziału generacji rozproszonej i odnawialnej w pokryciu zapotrzebowania na moc i energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym można m.in. rozróżnić: potrzebę rozbudowy sieci przesyłowej, konieczność kompensacji mocy biernej w szerokim zakresie[...]
EN Deregulation, utility restructuring, technology evaluation, environmental policy and incrising electricity demand are stimuli for deploying new distributed generation (DG) as well as renewable generation (RG). However, the appearance of co-generation, distributed generation and unconventional genera[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji decyzji o przyłączeniu małych źródeł energii, przy uwzględnieniu aspektów technicznych i ekonomicznych tego zagadnienia. Algorytm wykorzystuje programowanie liniowe, w którym zmiennymi decyzyjnymi są warianty przyłączenia różnych źródeł energii w różny[...]
EN The paper deals with decision optimization of the integration of distributed generation with electrical grid. Presented algorithm is based on technical and economic factors of integration of distributed generation. A Linear Programming Methodology, where the various alternatives of distributed gener[...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 3 143-160
PL W artykule przedstawiono przyszłościowe podejście do dywersyfikacji zasilania odbiorców na poziomie lokalnym. Zaproponowano realizację tego zadania na podstawie tak zwanych elastycznych, niezawodnych i inteligentnych układów zasilania (ENIUZ) energią elektryczną. Poruszono zagadnienia realizacji kon[...]
EN The future approach to the electrical energy supply quality diversification at the local level is discussed in the paper. It has been proposed to realize this task by application of so called flexible, reliable and intelligent energy delivery systems (FRIENDS). A special attention has been paid to t[...]
8
80%
Energetyka
2008 nr 12 811-817
PL Artykuł służy aktualizacji i opracowaniu opisu mechanizmów legislacyjnych o najważniejszym znaczeniu dla rozwoju generacji rozproszonej, w tym źródeł odnawialnych. Prezentowane usystematyzowanie aktów prawnych odniesione jest do dokumentów wspólnotowych oraz aktualnych priorytetów polskiej polityki [...]
EN This work is dedicated to actual legislative aspects associated with distributed generation, especially renewable energy sources. Presented study is related to European directives as well as actual Polish Energy Policy, directives and Polish Energy Law. Qualitative and quantitative assessment of par[...]
9
80%
Rynek Energii
1999 nr 6 9-13
PL Przedstawiono rolę źródeł małej mocy w tworzeniu lokalnych rynków energii i wpływ tych źródeł na kreowanie warunków konkurencji na tych rynkach. Scharakteryzowano podstawowe cechy generacji rozproszonej i wymieniono zasadnicze przyczyny jej rozwoju. Przedstawiono podstawowe korzyści i bariery związa[...]
EN The potential impact of electricity markets liberalisation on distributed generation development has been presented in the paper. The basic merits and drawbacks of distributed generation in a competitive environment have been studied.
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł własnych odbiorcy z wykorzystaniem jednofazowego napięciowego filtru aktywnego. Opisano budowę, zasadę działania oraz właściwości układu do sprzęgania takich źródeł z systemem po stronie odbiorcy. Pokazano wyniki badań symu[...]
EN The paper introduces method for utilization of the customer-side generated energy using single phase voltage active power filter. Structure and control method of the power electronics converter has been described and some simulation results are shown to prove usefulness of this arrangements. Propose[...]
11
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2003 nr 2 27-31
PL W pracy omówiono znaczenie stosowania gospodarki skojarzonej, czyli równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jako sposobu poprawy opłacalności ekonomicznej przetwarzania energii.
12
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 23--26
PL W artykule została przedstawiona propozycja algorytmu prognozowania potencjału rozwoju różnych rodzajów generacji, w tym odnawialnej, w sieci dystrybucyjnej w różnych horyzontach czasowych. Algorytm jest oparty na identyfikacji czynników wpływu determinujących możliwość rozwoju danego rodzaju genera[...]
EN The paper presents a novel method of forecasting the potential for the development of various types of generation, including renewable, connecting to the distribution grid. The proposed algorithm is based on the idea of identifying different factors influencing the possibility of developing various [...]
13
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
EN The article is focused on distributed generation (low-capacity energy sources) in power grid, in particular their connection and potential use for the power system operation management. The establishment of operational groups is recommended, the aim of which will be the aggregation of electricity su[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 10 50--54
PL Obowiązująca ustawa Prawo energetyczne [14] wskazuje na gospodarkę skojarzoną jako preferowany sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także szczególnie łatwo realizowany w oparciu o paliwo gazowe. Wśród korzyści stosowania takiej gospodarki jest możliwość zagospodarowania przy pomocy po[...]
15
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 49--53
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę regulacji wybranych parametrów napięcia w sieci rozdzielczej nn (amplituda, asymetria, zawartość wyższych harmonicznych) wykorzystujący falownik przyłączony równolegle do sieci. Skupiono się na roli mocy czynnej i biernej w regulacji amplitudy w stanach dyn[...]
EN This paper presents method of voltage control in low voltage distribution network (magnitude, three-phase balance, harmonics) using inverter connected in parallel. Focus is put on the role of active and reactive power in dynamic voltage control as well as use of distributed generation for voltage co[...]
16
80%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 81-90
PL Niniejsza analiza bierze swój początek od obserwacji, że istnieje ponowne zainteresowanie produkcją energii elektrycznej na małą skalę. W pracy przedstawiono analizę istniejących technologii, a następnie omówiono główne korzyści i problemy związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w małej skali.[...]
EN These study starts from the observation that there is a renewed interest in small-scale electricity g generation. The author start with a survey of existing small-scale generation technologies s and then move on with a discussion of the major benefits and issues of small scale electricity generation[...]
17
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 12 83--85
PL Wydajność źródła ciepła ZQ jest wskaźnikiem energetycznym, który trafnie ocenia jakość przetwarzania energii paliw pierwotnych w ciepło. W Polsce wielkość ta jest prawie nieznana, a jest ściśle związana z tzw. generacją rozproszoną, czyli z nowoczesnymi trendami w światowej energetyce (w [...]
18
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2005 Nr 2 (47) 16-20
PL W artykule przedstawiono zagadnienia doboru zabezpieczeń rozproszonych źródeł energii z generatorami synchronicznymi. Wymagania przedstawione w IRiESR – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczych zestawiono z praktyką inżynierską innych krajów oraz standardowym wyposażeniem jednostek. Przed[...]
EN The paper presents problems concerning of protection settings for dispersed synchronous generating units. Requirements of Instructions of Distribution System Operation and Maintenance have been set against engineering practice of foreign countries and a standard protection equipment of generating un[...]
19
80%
Energetyka
2005 nr 4 271--274
20
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 203--209
PL W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na stosie ogniw paliwowych typu PEM (ang Proton Exchange Membrane) o mocy znamionowej 300W. Przedstawiono możliwości wykorzystania ogniw paliwowych w generacji rozproszonej.
EN In this article there the results of the tests on the fuel cell stack with a rated power 300W has been presented. The possibilities in the use of PEM fuel cells in distributed generation has been studied.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last