Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas turbine engines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In this paper, the problems of diagnostics of main propulsion marine engines are presented. Diesel or turbine engines are used for main propulsion of vessel power plants. Marine engine is a complex technical object. For the purpose of diagnostics it is convenient to divide the engine into several un[...]
2
100%
Journal of Polish CIMAC
EN In this paper, the problems of diagnostics of main propulsion marine engines are presented. Marine engine is a complex technical object. For the purpose of diagnostics is convenient to divide the engine into several units – subsystems such as: piston –crank assembly; working medium exchange system, [...]
3
100%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 57-61
EN In this paper a short presentation of fatigue wear process of structural elements of gas turbine engines has been given. The primary causes of fatigue crack formation within engine mechanical system and flow passages have been highlighted. Special attention was paid to low-cycle fatigue associated w[...]
4
88%
Journal of KONES
EN In the present time the technical progress, make us use more and more complicated machines in our everyday life. The application of turbine engines as the main propulsion engines of a vessel impels, according to requirements, operation procedures. It alters considerably the usage of gas turbine engi[...]
5
88%
Journal of KONES
EN In the present time the technical progress make us use more and more complicated machines in our everyday life. In the case of the technology used at sea the necessity of highly specialised service is especially evident. The diagnostic systems elaborated to support the exploitation of the vessel pow[...]
6
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W pracy przedstawiono model symulacji obliczeniowej współdziałania silnika turbinowego śmigłowca posiadającego oddzielną turbiną napędową z eżekcyjnym schładzaczem spalin na zakresach przejściowych, a także wyniki stosownych obliczeń wraz z ich oceną. Zakresy przejściowe współdziałania obydwu zespoł[...]
EN The paper presents a model of the computational simulation of the combined work of a turbine engine of a helicopter equipped with a separate turbine engine with an ejective cooler on the transitional ranges, as well as the results of the proper calculations together with their evaluation. The transi[...]
7
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki identyfikacji współdziałania turbinowego silnika śmigłowca posiadającego oddzielną turbinę napędową z eżekcyjnym schładzaczem spalin na zakresach przejściowych. Współdziałanie obydwu układów na zakresach przejściowych spowodowane jest manewrami śmigłowca wykonującego lot[...]
EN The paper presents the results of the identification of the combined work of a turbine engine of a helicopter equipped with a separate turbine engine with an ejective cooler on the transitional ranges. The interaction of both systems on the transitional ranges is caused by the maneuvers of a helicop[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 57--58
PL Termiczne bariery cieplne (TBC) stanowią jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie i materiałowo koncepcji stosowanych w turbinach gazowych silników, zwłaszcza na pokrycie takich elementów jak komory spalania i łopatki kierujące. Charakteryzują się one wysokimi właściwościami izolującymi, c[...]
9
63%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 133-137
PL W referacie przedstawiono problematykę diagnozowania okrętowych silników napędu głównego. Silnikami tymi mogą być tłokowe lub turbinowe silniki spalinowe. Omówiono stosowane systemy diagnostyczne silników statków handlowych. Przedstawiono także opis metod diagnostycznych w zbudowanych systemach diag[...]
EN In this paper, the problems of diagnostics of main propulsion marine engines are presented. Piston or turbine engines are used for main propulsion of vessel power plants. Diesel engine diagnostic systems of merchant vessel engines are discussed. Finally, description of diagnostic methods implemented[...]
10
63%
Tribologia
2002 nr 1 117-129
PL Problem oceny niewyważenia wirników w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych należy do podstawowych zagadnień eksploatacyjnych. Rozwój technik drganiowych zasadniczo zmienił zakres czynności obsługowych, szczególnie przy identyfikacji przekroczenia tolerowanej wartości niewyważenia wirników. O[...]
EN The exploitation of the propulsion system of the naval vessels is a very difficult and complicated task because of many problems on the reliability field. The doubts are occurred very often, especially making the exploitation decision: still to operate or to attend (or repair) the elements of the pr[...]
11
63%
Journal of KONBiN
2012 No. 4 (24) 25--32
PL Silnik okrętowy jest złożonym obiektem technicznym. Dla celów diagnostycznych korzystnie jest podzielić ten obiekt na na kilka jednostek – podsystemów takich jak: układ tłokowo-korbowy; system wymiany czynnika roboczego; system paliwowy; system smarowania; system chłodzenia; system rozruchowo – nawr[...]
EN Presently, as a result of the technical progress, more and more complicated machines are being used in our everyday life. This is even more the case in relation to technology used at sea, where highly specialised services are needed. Sophisticated marine devices require special diagnostic methods th[...]
12
63%
Journal of KONES
PL Oblodzenie statków powietrznych i ich zespołów napędowych stanowi wciąż istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania lotów. W określonych warunkach lód może tworzyć się na elementach wlotu, żebrach, łopatach kierowniczych i wirnikowych sprężarek silników turbinowych, a także wewnątrz układów do[...]
EN Icing of aircrafts and their powerplants is essential danger for safety of flights. At specific conditions ice may form itself on elements of inlet, ribs, vanes and blades of compressors of gas turbine engines or inside induction systems of piston engines and on propellers. Moreover, heat explosion [...]
13
63%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 263-268
PL W pracy przedstawiono metodę nadzoru wibroakustycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikację niewyważenia układów wirnikowych oraz określa tolerowane wartości symptomów. Przedstawiona metoda pozwala na archiwizację i przetwarzanie dany[...]
EN Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates tolerated values of diagnosing symptoms. Presented method, makes possible to keep store and data processing for diagnosing[...]
14
63%
Journal of Polish CIMAC
EN Main trends of perfection of gas-turbine engines (GTE) by application of principles of the cascade pressure exchange (CPE) for air compression in the working cycle of gas-turbine plant have been analyzed. The results of computational investigation of four variants of the GTE working process organiza[...]
15
63%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 229--234
EN This work is devoted to the further researches and development a new on-board multilevel vibration control system of aviation gas-turbine engines (GTE). We propose to introduce new diagnosis level (subsystem) into development multilevel vibration control system for detection of the initial crack-lik[...]
16
63%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W artykule przedstawiono zastosowanie wibroakustycznych metod drganiowych w diagnozowaniu okrętowych układów napędowych. Prezentowane metody są integralnym elementem Bazowego Systemu Diagnostycznego obsługującego okręty wyposażone w układy napędowe typu COGAG. Przedstawiono wyniki badań dopuszczalne[...]
EN The application of vibro-acoustic analysis methods in naval technology has been presented in the paper. This element of Base Diagnosing System (BDS) is accepted and used in the ships, which are powered by the COGAG power plant. The paper presents investigations of permissible in-service unbalance an[...]
17
63%
Diagnostyka
2005 Vol. 35 119--124
PL W pracy przedstawiono metodę nadzoru wibroakustycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikację niewyważenia układów wirnikowych a także wskazuje na jego źródła. Przedstawione oprogramowanie ANALIZA pozwala na archiwizację i przetwarzanie[...]
EN Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates their reasons. Presented software called ANALIZA, makes possible to keep store and data processing for diagnosing process [...]
18
51%
Transport Problems
2011 T. 6, z. 2 107-119
EN Main trends of perfection of gas-turbine engines (GTE) of transport plants by application of principles of the cascade pressure exchange (CPE) for air compression in the working cycle of gas-turbine plant have been analyzed. The principle of action and performances of work of heat compressor CPE rea[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last