Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas reservoir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 4 511--512
EN Tight gas is one of the unconventional gas accumulations. In tight reservoir, natural gas is trapped in impermeable sedimentary rock. Industry defines tight gas reservoir as a maximum 10% matrix porosity and maximum 0.1 mD permeability (excluding fracture permeability) sedimentary rock (Haines 2006)[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 879-887
PL Złoża gazowe w strukturze skały zbiornikowej oprócz węglowodorów często zawierają także wodę związaną oraz podścielającą wodę złożową w równowadze fazowej z gazem. Wskutek kontaktu z wodą (solanką) następuje "transfer mas" i niektóre składniki gazu częściowo migrują do fazy wodnej. W wyniku tego zja[...]
EN Gas reservoirs apart from hydrocarbons contain also interstitial brine in equilibrium and frequently are underlain by an aquifer. In reservoir conditions appears mass transfer due to this water-gas contact. Phase properties of reservoir fluid changes. In addition, the mass transfer between the hydro[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The article describes features of building the geological-geophysical models of oil and gas reservoirs on the Ukrainian part of the B1ack Sea. The key stages of modeling with taking into account individual properties of geological sections on the different hydrocarbon fields and structures are shown[...]
4
80%
Geology, Geophysics and Environment
2014 Vol. 40, no. 1 114--115
EN Permian Rotliegend Sandstones are the most important gas reservoirs in north-west Europe (Gast et al. 2010). Those sandstones were deposited in playa, fluvial and aeolian depositional systems (Kiersnowski et al. 2010) and may host both conventional and unconventional deposits. The reservoirs are sup[...]
5
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Experimentally and theoretically justified a new mechanism of forming of the wettability of oil and gas reservoirs taking into account geological and physicochemical interaction in rock – water – oil (gas) system. Formulated physical geological criteria of microsrtuctural wettability occurrence in t[...]
RU Экспериментально и теоретически обоснован новый механизм формирования смачиваемости коллекторов нефти и газа, учитывающий геологические и физико-химические взаимодействия в системе порода – вода – нефть (газ). Сформулированы физико-геологические критерии проявления микроструктурной смачиваемости в к[...]
6
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
7
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The primary aim of the research project was to develop an efficient technology to control excessive water production in gas wells. As a novelty, water sensitive organic-based solutions were developed, which spontaneously form extremely high viscosity barrier under reservoir condition when contacting[...]
8
61%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 11 15--19
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia budowy trójwymiarowych, numerycznych modeli geologicznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich znaczenie w pracach związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem obiektów geologicznych. Przedstawiono cele modelowania złóż, typy wykorzystywanych danych geolog[...]
EN The article presents the issues of the three-dimensional, numerical geological modeling of oil and gas reservoir and its significance for exploration and appraisal of oil and gas fields. The objectives of reservoir modeling, types of geological and geophysical data used, main elements of reservoir m[...]
9
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 165 1-89
PL W pracy podjęto tematykę migracji gazów kwaśnych zatłaczanych w procesie ich sekwestracji do wód podścielających złoże naftowe (gazu ziemnego). Zaprezentowane wyniki analiz zjawisk determinujących proces sekwestracji otrzymano na drodze symulacji złożowych. Praca składa się z dwóch części. W I częśc[...]
EN The paper deals with the problem of gas and water migrations in geological structures as the result of gas sequestration process. In particular, the gas injected is the mixture of acid gasses (CO2, H2S) and the sequestration formation is the water bearing zone underlying the natural gas reservoir. T[...]
10
51%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2010 T. 27, z. 4 691-699
PL W celu obniżenia wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze może on być wychwytywany z gazów spalinowych pochodzących głównie ze stacjonarnych źródeł emisji, np. elektrociepłowni, i składowany w formacjach geologicznych. Istnieje wiele potencjalnych technologii sekwestracji dwutlenku węgla m.[...]
EN In order to prevent CO2 concentrations in the atmosphere rising to unacceptable levels, carbon dioxide can be separated from the flue gas, for example from a power plants and subsequently sequestrated. Different technologies for carbon dioxide sequestration can be proposed. They are: - storage in de[...]
11
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Wykorzystano model Biota—Gassmanna oraz pomiary i wyniki interpretacji ilościowej geofizyki otworowej i obliczono prędkości fal podłużnych i poprzecznych (Vp i Vs), moduły sprężystości i współczynniki Poissona w mioceńskich utworach dla wybranego złoża gazu. W testowym otworze K-16 wykonano dodatkow[...]
EN The Theoretical Model of Biot—Gassmann and results of measurements and integral interpretations of well logging data were made for calculating of velocities of compressional and shear waves and other elastic parameters in Miocene gas reservoir. A series of calculations with the use of a method simil[...]
12
41%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 34, z. 2 301-320
PL Dla poszukiwań naftowych w NE części zapadliska przedkarpackiego interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy można na podstawie rejestrowanych przekrojów sejsmicznych opracować wskaźniki, które pozwoliłyby na ocenę stopnia nasycenia gazem przestrzeni porowej warstw zbiornikowych. Równoczesna zależno[...]
EN The question, whether it is possible to create such indicators that would allow to assess a saturation degree of reservoir pore space directly from seismic response, is interesting for hydrocarbon prospecting in the NE part of the Carpathian Foredeep. The dependence of seismic image of gas reservoir[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last