Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 123--127
EN This paper presents a model unit demonstrating the possibility of using a PBCHP10VB CHP unit driven by a piston combustion engine fed with gas fuels for heat and power cogeneration. A mobile unit available in the Department enables heat and power cogeneration at any place with available gas fuel, e.[...]
2
100%
Journal of KONES
EN This paper presents the reasons for the development of gas-combined power and heat units and justification for testing the effect of the used gas fuel on the performance of such units. A PBCHP10VB CHP unit driven by a liquidcooled piston combustion engine adapted for feeding with gas fuels is descri[...]
3
100%
Spektrum
2010 nr 9-10 XIX-XXIII
PL Zaprezentowano nowy „Sposób i układ wytwarzania metanu i energii elektrycznej i cieplnej”. W układzie tym wytworzone paliwo gazowe po ustandardowieniu jest wykorzystywane do napędu agregatu prądotwórczego i ogniwa termoregeneracyjnego. Jest to układ multienergetyczny, służący do wytwarzania paliwa g[...]
EN Presented is a new „Method and a system for generation of methane as well as electric and thermal energy”. In this system, the generated gas fuel after standardization is utilized for feeding of an electric generator and thermogenerator cells. This is practically a multipower system used for generat[...]
4
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 4 35-36
5
100%
Karbo
2007 Nr 2 128-132
PL Przełom XX/XXI wieku dla krajowej „małej energetyki” był okresem transformacji jakościowej, wynikającej z istotnych zmian krajowego rynku paliw dla tego sektora. W artykule omówiono kierunki rozwoju krajowych kotłów małej mocy wynikające ze specyficznych uwarunkowań polskiej bazy paliw stałych. Zwró[...]
EN The turn of 20th and 21st centuries was a period of quality transformation for Polish residential heating, which resulted from the significant changes of the coal market for this sector. The paper presents the trends of the development for Polish low output heating boilers as an effect of the specif[...]
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 8 273-277
EN Direct sale of natural gas from its sources. Rates as price policy making tool in gas distribution company. Agreements to buy imported and local gas fuels. Present rates for gas fuels - a few years' comparison of unit prices for gas supplied to receivers.
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 3 80-86
EN Procedures of optimal choice of thermal-electric power stations based on internal combustion engines or gas turbines. Influence of relation between fuel, electric energy and heat prices on optimal system power value.
8
75%
Rynek Energii
2006 nr 4 2-7
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania paliw gazowych do celów energetycznych w aktualnych warunkach ekonomicznych. Pokazano metody oceny i relacje, które odzwierciedlają tendencje w zakresie inwestowania w układy technologiczne na paliwa gazowe i przyjazne dla środowiska naturalnego.
EN Gas usage possibilities to energy production under present economic conditions are described. profit ability evaluation methods and relations regarding investment trends of the gas fuel energy installation due to economic and environment aspects have been presented.
9
75%
Journal of KONES
EN Non supercharged SI engine on LPG with mixture forming by evaporated LPG has lower power by about 8% compared to original petrol engine. This disadvantage can be eliminated by mixture forming by injection of liquid LPG. Report shows the results of the laboratory experimental research on an engine wi[...]
10
75%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 1 13-20
PL W pracy przedstawiono dwa ważne zagadnienia związane z konstrukcją wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych nowej generacji, a mianowicie architekturę ułożenia wiązek oplotu nośnego oraz ciągłą diagnostykę zbiornika w pojeździe w czasie użytkowania. Optymalne ułożenie wiązek włókien przy użyciu [...]
EN Two novel problems connected with new generation of high-pressure composite vessels that is architecture of bundle packing in composite carrying braid and continuous vessel monitoring during vehicle utilization, were described in the paper. Optimum packing of fibers bundle using filament winding met[...]
11
75%
Energetyka
2007 nr 4 296-299
PL Zaproponowano technologię biokonwersji biomasy poprodukcyjnej z przemysłu mleczarskiego (serwatka) do wysokoenergetycznych paliw gazowych – biowodoru i biometanu na podstawie szeregowego połączenia biochemicznych szlaków fermentacyjnych: fermentacji „kwaśnej”, fotofermentacji i fermentacji metanowej[...]
EN In the paper the conversion technology of the after-production waste bio-mass from the dairy industry (whey) into high energy gas fuels (bio-hydrogen and bio-methane) has been proposed.
12
75%
Nafta-Gaz
PL W artykule zamieszczono informacje dotyczące rynku LPG w Polsce i Unii Europejskiej oraz przydatności paliw gazowych propan-butan do zasilania samochodowych silników spalinowych ZI, jak również wymagania jakościowe dla skroplonych gazów C3-C4 w oparciu o normę PN-EN 589:2003, jako paliw silnikowych.[...]
EN The work includes information concerning the LPG market in Poland and European Union, and the usability of propane-butane gas as a fuel for S.I. engines. It also contains quality requirements for liquefied gases C3-C4 usage as fuels according to PN-EN 589:2003. The analysis of the review of LPG fuel[...]
13
75%
Nafta-Gaz
2007 R. 63, nr 3 194-203
PL Artykuł przedstawia analizę kształtowania się średnich cen gazu w poszczególnych grupach taryfowych od W-1 do W-4 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych. Grupy taryfowe zróżnicowane są pod względem rodzaju i ilości pobranego paliwa gazowego, jak również mocy umownej, czyli maksymalnej godzinowe[...]
EN This article presents the analysis of estimation of gas medium prices in every of fourth tariff's groups in six distributing companies. The tariff's groups are distinct as a result of differences in delivering, species of gas and contracted power. Contracted power means maximum possibility of hour's[...]
14
75%
Rynek Energii
2006 nr 4 20-24
PL Gaz ziemny w odniesieniu do paliw ropopochodnych ma wiele zalet. Zastąpienie benzyny i oleju napędowego paliwami alternatywnymi, szczególnie gazowymi, jest na obecnym etapie poszukiwań nowych źródeł energii bardzo ważne. Porównano własności fizykochemiczne różnych paliw silnikowych podkreślając ich [...]
EN Natural gas in comparison to oil fuels has many advantages. At the present level of searching new sources of energy replacing gasoline and diesel oils with alternative fuels, especially fuel gases, is extremely important.The physicochemical properties of various engine fuels have been compared, emph[...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 10 37-41
EN Equipment construction of the ANAT-M analyser: analog and digital parts, interface module, measurement process controller, feeder and pneumatic part.
16
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 4 119-125
EN General information concerning gas fuels rates. Possibility of using alternative fuel in a selected heating plant. Using pressure vessel's for natural gas storing capacity to equalize gas consumption and decrease ordered hourly power. Analysis of profitability of modernization.
17
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 9 305-310
EN Prognosis for gas market development in power engineering segment. Basic directives for creating local heat, electric energy and gas markets. Economic and ecological conditioning of applying small systems for combined energy production. Conditions for connecting thermal-electric power station with g[...]
18
75%
Informacja Instal
2000 Nr 4 (194) 16--18
PL W artykule omówiono zasady działania instalacji do nawaniania gazu. Podano jaki jest obecnie stan rozwiązań technicznych stosowanych w kraju. Wskazano na celowość ujednolicenia wymagań co do parametrów pracy instalacji i zakresu wymagań.
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów wyposażonych w instalację paliwową wykorzystującą paliwa gazowe, a szczególnie gaz ziemny (w postaci sprężonej).
EN The paper addresses the issues concerning operation of vehicles equipped with fuel installation using gas fuels, particularly natural gas (in the form of compressed).
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono przyczyny nieprawidłowej pracy układów zasilania tłokowych silników spalinowych w paliwo gazowe (LPG).
EN The article presents the reasons for malfunction of power supply systems fuel gas (LPG) for combustion engines.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last