Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas deposits
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 839-844
EN Ensured well spouting under liquid accumulation at its bottom is an urgent problem at Berezivka gas condensate deposit. It is caused by lack of natural high-pressure gas sources at its Western end. Therefore, the further operation of low debit wells is impossible without application of novel technol[...]
2
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The report shows the basic steps of an integrated design and development of the offshore fields and structures with small reserves of gas and oil, for example structures of deep shelf of the Black Sea Ukrainian part, prepared for prospecting and exploration drilling.
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Presented are prospects for oi1 and gas content of the dеерlу embedded pre-Carpathian horizons associated with chalk-paleogene flysch deposits of the allochthon Mesozoic-Cenozoic strata platforms. The report considered the lithology-stratigraphic characteristics of the basic Mesozoic complexes' pers[...]
5
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 175--181
6
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
1999 nr 387 64--65
7
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
8
75%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 328-328, 334
EN The studied Siekierki–Winna Góra region is situated in northern part of the Fore-Sudetic Monocline, close to its boundary with the Mogilno–Łódź synclinorium, and comprises areas stretching south-eastwards of Poznań. The top of the Rotliegend deposits occurs there at depths ranging from 3.5 to 3.7 km[...]
9
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
10
75%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 4 150-165
PL W pracy przedstawiono zarys historii wykorzystania powierzchniowych badań geochemicznych w lądowych poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w okresie ostatnich 75 lat. W oparciu o wybraną literaturę, a także doświadczenie i wiedzę autorów przedstawiono historię rozwoju powierzchniowych met[...]
EN The paper present historical overview of the application of surface geochemical survey for onshore exploration for oil and gas deposits for last 75 years. Basing upon the chosen literature as well as Author's knowledge and experience, the history was presented of surface geochemical exploration meth[...]
11
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Аll the difficulties that geophysical methods have in studies of deposits represented by frequent alternation of thin beds are well known. Because of the low vertical resolution of well logging with large radius it is very difficult to do the quantitative and qualitative geological interpretation of[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Poszukiwania złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca, na północny-wschód od wału wolsztyńskiego, trwają od wielu lat. W ich wyniku odkryto szereg znaczących złóż, w tym dotychczas największe z nich, złoże Radlin. Ostatnie lata potwierdziły słuszność koncepcji i odkryto dalsze złoża, takie [...]
EN The exploration of natural gas in the upper Rotliegend formations, north-east of Wolsztyn have been ongoing for many years. As a result, several significant deposits were discovered including the largest of them, the Radlin deposit. Over the past years, drilling in this region proved successful with[...]
13
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN The Miocene formation in the area of Księżpol gas field is built of very thin sandy-shaly layers. Log data from wells Księżpol 11 and Księżpol 17 were processed with statistical methods. Principal Component Analysis was used for grouping and specifying well log data. Clustering, discrimination and c[...]
14
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Na rynku paliwowym nastąpiły diametralne zmiany. Niepewność cen oraz względy ekologiczne zmuszają do zastanowienia się nad wyborem najbardziej racjonalnego rodzaju paliwa. Gaz jest paliwem przyjaznym dla środowiska a dzięki wprowadzaniu coraz to nowych technologii, łatwości obsługi z punktu widzenia[...]
EN The fuel market has been changed. The hesitancy of prices and environmental considerations force us to think about the most efficient type of fuel. Gas is an environmental friendly fuel. Because of the newest technologies it is generally approachable and used in the householders, industry and motori[...]
15
63%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 11 1004-1004
EN TheMiocene formation in the area of Dzików gas field is built of very thin sandy-shaly layers and thick sandstone layers so-called Dzików sandstones. Log data from wells: Dzików-12, Dzików-13 and Dzików-15 were processed with statistical methods. Principal Component Analysis was used for grouping an[...]
16
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 4 111-120
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania złóż węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) w Polsce do podziemnego składowania CO2. Przeanalizowano dane dotyczące 337 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego z obszaru Niżu Polskiego, Przedgórza Karpat i Karpat. Stwierdzono,[...]
EN The paper presents results of studies on posssibilities to use hydrocarbon (oil and gas) deposits as underground sites for storage of CO2 in Poland. The analyses covered 337 oil and gas deposits from the areas of the Polish Lowlands and Carpathian Mountains and their foreland to show that geological[...]
17
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule na bazie kilku uwag związanych z Europejską Dyrektywą Gazową przedstawiono szczegółowo dotychczasowy stan i rozwój gazownictwa w Polsce podkreślając niektóre jego silne i słabe strony. Zwrócono uwagę na istotne, zdaniem autorów, problemy związane z przyszłością polskiego przemysłu gazowni[...]
EN Basing a few comments referring to the European Gas Directive, detailed so far state and development of gas engineering in Poland are presented stressing some its weak and strong points. Attention is paid to the essential, according to the authors opinion, problems connected with the future Poland's[...]
18
63%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL W niniejszej pracy zaprezentowano metodę szacowani ryzyka inwestycji udostępnienia i eksploatacji złoża gazu zlokalizowanych w partiach łupkowo-mułowcowych utworów miocenu. Jako miarę ryzyka inwestycyjnego przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia, z góry zadanej, maksymalnej rynkowej ceny gazu. Pro[...]
EN This paper presents a method of estimation of the risk related to Miocene mudstones gas reserves investment. The probability of exceedance of the maximum market natural gas price was a measure of investment risk. The projected price of gas was given in the form of a probability distribution of the r[...]
19
51%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 2 97-113
PL W pracy analizuje się dokładniejszy model propagacji fal sprężystych i lepkosprężystych w dowolnie anizotropowym ośrodku skalnym. Punktem wyjścia rozważań jest niesymetryczna teoria sprężystości (NTS Cosseratów). Ośrodek skalny jest utożsamiany z hemitropowym, niecentrosymetrycznym kontinuum mikropo[...]
EN In the paper the exactly model propagation of elastic and viscoelastic waves in a optionally anisotropic rock medium is analyzed. The starting point of consideration is non-symmetrical theory of elasticity (Cosserat elasticity). The rock medium is identified with the hemitropic non-symmetrical, micr[...]
20
45%
Nafta-Gaz
PL W oparciu o dane geologiczne z głębokich otworów i badania geofizyczne wyznaczono szereg ciągów strukturalnych typu blokowo-fałdowego o przebiegu NW-SE, porozrywanych uskokami. Dominują dwa główne kierunki uskoków: starsze o przebiegu NW-SE oraz młodsze o kierunku NE-SW. Scharakteryzowano warunki ge[...]
EN Based on geological data of deep holes and geophysical examination, a series of NW-SE structural stretches of the block-fold type were outlined, broken by faults. Two main directions in the faults are dominating; the older one of NW-SE direction and the younger running along NE-SW. Geological deposi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last