Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas chromatography-mass spectrometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Chromatographica
EN Kelussia odoratissima Mozaff. is a wild and endangered endemic plant found only in limited areas of central Zagros mountains, Iran. Three microextraction methods, that is, headspace solvent microextraction (HS-SME), hydrodistillation solvent microextraction (HD-SME), and solid-phase microextraction [...]
2
100%
Acta Chromatographica
2015 Vol. 27, no. 1 157--175
EN The essential oil extracted from Nardostachys chinensis Batal (NCB) was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) combined with two chemometric resolution methods (CRM), heuristic evolving latent projections (HELP), and selective ion analysis (SIA). Qualitative analysis was performed [...]
3
86%
Chemia Analityczna
EN Fenoxycarb is a carbamate-type insect growth regulator. To investigate its pyrolysis behavior, it was pyrolysed at 600°C, 750°C and 9QQ°C. Pyrolysate was directly subjected to GC-MS analysis. The separated components were identified using probability-based matching procedure followed by correlation [...]
4
86%
Wiadomości Chemiczne
2012 [Z] 66, 5-6 445-460
EN Microorganisms synthesize several monomeric chemical structures that are not found elsewhere in nature, e.g. muramic acid (an amino sugar) and D-amino acids (D-alanine and D-glutamic acid) are ubiquitous in bacterial peptidoglycan (PG). Specific sugars (e.g. heptoses) and 3-hydroxylated fatty acids [...]
5
72%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Turawski zbiornik retencyjny został wytypowany do projektu pilotażowego spośród 14 obiektów zlewni Odry w ramach programu: "Stan ekologiczny jezior zaporowych w dorzeczu Odry i działania na rzecz jego poprawy". Celem projektu jest ocena stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego dla uzyskania niezbędny[...]
EN Lake Turawskie, an artificial reservoir on the Mała Panew River, was selected for a preliminary project financed by the Province Environment Protection Fund in Opole (Poland). The aim of this project was to assess the ecological state of this lake, and testing aqueous extracts from bottom sediments [...]
6
72%
Archives of Environmental Protection
EN Standard EPA Method 8310 recommends the use of liquid chromatography with fluorescence detection for the determination of PAH compounds. Taking into consideration the advantages of gas chromatography - mass spectrometry (GC - MS) it is important to carry out investigations to optimise wastewater pre[...]
7
72%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń jakościowo-ilościowych 16 WWA (rekomendowanych przez EPA) w ściekach i osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Na podstawie pomiarów wielkości przepływów ścieków i osadów obliczono ładunki WWA w ściekach surowych, po mechanicznym i biologicznym oczy[...]
EN Sewage and sewage sludge from municipal wastewater treatment plant were analyzed for 16 EPA-PAH. The measurements were conducted to investigate the effect of different treatment stages on PAH content in wastewater and sewage sludge. PAH loads in influent, mechanically and biologically treated sewage[...]
8
72%
Chemia Analityczna
PL Analizowano zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w daktylach sprzedawanych w Kuwejcie. W WAekstrahowano z daktyli za pomocą aparatu Soxhleta lub przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem, a następnie analizowano przy użyciu chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Ek[...]
EN The content of polycyclic aromatic hydrocarbons in the date palm samples purchased at the Kuwait market has been analysed. Soxhlet extraction and accelerated solvent extraction followed by gas chromatography with ion trap mass spectrornetry have been applied for the determination of polycyclic aroma[...]
9
72%
Chemia Analityczna
2005 Vol. 50, No. 6 991-1006
PL Lotne związki organiczne powstałe w trakcie rozkładu termicznego poli (metakrylanu metylu) (PMMA) analizowano techniką kapilarnej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Termiczny rozkład PMMA przeprowadzono w zamkniętym naczyniu przy 100,150, 200,250 i 280°C przez l0 minut. [...]
EN Volatile organic compounds generated during thermal decomposition of poly (methyl meth-aery late) (PMMA) were analysed by capillary gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). Decomposition process of PMMA was carried out for 10 min in the closed cell at 100, 150,200,250, and 280°C.[...]
10
72%
Chemia Analityczna
PL Związki lotne w igłach sosny Pinus densiflora S. oznaczano za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Do oznaczeń zastosowano nową metodę ekstrakcji - półłapkowanie na fazie stałej (SPTE) i Magie ChemisorberTM (MC). W metodzie SPTE użyto rurki tytanowej, której powi[...]
EN Volatile components of the needles from Pinus densiflora were studied by gas chromato-graphy-mass spectrometry (GC-MS) applying a new solid phase trapping extraction (SPTE) method and a Magic Chemisorber (MC). In SPTE, a titanium tube of the surface covered with poly dimethyls i loxane ([...]
11
72%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Wykonano analizę wybranych lotnych związków organicznych w czterech napojach orzeźwiających metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Dodatkowo zbadano zawartość wybranych anionów nieorganicznych oraz organicznych we wspomnianych napojach metodą elektroforezy kapilarnej. Lotne związki orga[...]
EN Gas chromatography-mass spectrometry method was applied for selected volatile organic compounds analysis of four similar refreshing drinks. The presence of selected inorganic and organic anions in mentioned drinks were additionally determined by capillary electrophoresis method. Solid phase microext[...]
12
72%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2016 T. 21, nr 2 65--70
PL Obecnie powszechne jest spożywanie różnego rodzaju wód smakowych, a informacje o ich składzie chemicznym nie należą do najbardziej szczegółowych. W związku z tym warto przeprowadzić pełną analizę tych wód w celu określenia ich składu. Założeniem badań przedstawionych w niniejszej pracy było oznaczen[...]
EN Much as it is common today to consume different kinds of flavored waters, information about their chemical composition is not the most detailed. Therefore it is worth conducting a full analysis of these waters in order to determine their composition. The assumption of the research presented in this [...]
13
72%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
1999 T. 2, nr 3/4 391-401
PL Przedstawiono wyniki badań zmian WWA w osadach ściekowych narażonych na działanie promieniowania UV. Analizowano 16 WWA wg listy EPA. W osadach odwodnionych pobranych z oczyszczalni ścieków stwierdzono obecność 10 WWA w ilości sumarycznej 79,8 žg/kg s.m. W osadach naświetlanych UV stwierdzono wzrost[...]
EN This paper reports the PAHs concentration changes in filter-pressed sewage sludge exposed to UV rays. Between radiation exposures sludge was stored in daylight. 16 EPA-PAHs have been analysed. In filter-pressed sludge 10 of 16 analysed PAHs were present, including two carcinogenic congeners (benzo(a[...]
14
72%
Acta Geologica Polonica
2013 Vol. 63, no. 3 425--442
EN Bituminous coals and clastic rocks from the Lublin Formation (Pennsylvanian, Westphalian B) were subjected to detailed biomarker and Rock-Eval analyses. The investigation of aliphatic and aromatic fractions and Rock-Eval Tmax suggests that the Carboniferous deposits attained relatively lo[...]
15
72%
Acta Chromatographica
2009 Vol. 21, no. 4 659--669
EN Our objectives were to establish a GC method capable of quantitative analysis of terpenoids without derivatisation and to examine the amount of β -sitosterol extracted from Morus alba L. leaf and stem bark by use of traditional organic solvent extraction and supercritical-fluid extraction (SFE). To [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last