Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas boilers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 2 8-10
2
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 2 42-48
EN Water gas heating low-temperature boilers. Dividing water and steam boilers into types depending on material and burning technology. Working, construction and exploitation parameters of water boilers.
3
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 6 195-200
EN Construction and exploitation parameters of steam boilers. Systems of recovery of fumes waste energy allowing to obtain highest efficiency. Use of economizers and condensation boilers. Exploitation conditioning for water condensation boilers.
4
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2015 nr 12 462--470
PL Artykuł stanowi kontynuację rozważań nad ideą wykorzystania obiegu parowego ORC (Organic Rankine Cycle) do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb indywidualnego odbiorcy. Dokonano w nim podsumowania dotychczasowych prac prowadzonych przez Autorów, które zaowocowały [...]
EN This is the next paper on the idea of ORC (Organic Rankine Cycle) application in heat and electricity cogeneration plants for individual consumers. The previous works of the Authors are summarized and the test stand design is presented. This stand is located at the Technical University of Gdańsk and[...]
5
63%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 11 41-45
PL W artykule przedstawiono podstawowy wariant osiedlowej sieci ciepłowniczej - niezbędnej do realizacji koncepcji budowy kotłowni osiedlowej. Wyznaczono najlepszą lokalizację kotłowni osiedlowej (K3) oraz przebieg i średnice przewodów sieci osiedlowej, przeprowadzono też obliczenia hydrauliczne i zapr[...]
EN The article presents a basic version of a district heat distribution network, required for completion of a district heating plant design. The best possible location of the district heating plant (K3), as well as the route and diameter of a heat distribution network were determined, hydraulic calcula[...]
6
51%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 40-45
PL W artykule przedstawiono analizę dostawy ciepła do budynków z kotłowni osiedlowej. Szczególną uwagę zwrócono na godzinowe pobory ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono przebiegi zapotrzebowania mocy cieplnej w ciągu roku. Wstępnie dobrano wymienniki do podgrzewania c.w.u. oraz wyznaczono przepływ wody o[...]
EN The article comprises the analysis of heat delivery to the buildings by boiler room located at housing estate. Special attention was drawn to the hourly consumption of usable hot water. The course of yearly demand for thermal capacity was indicated. Initially, the exchangers for heating the usable h[...]
7
51%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 39-43
PL W artykule opisano sposób postępowania przy wyborze struktury i średnic nowej sieci ciepłowniczej w istniejącym osiedlu mieszkaniowym. Źródło ciepła (kotłownia osiedlowa) ma zasilać każdy z 17 budynków siecią dwuprzewodową o maksymalnej temperaturze wody 70°C. Najmniejsze długości przewodów wyznaczo[...]
EN The article presents a method for selecting a structure and a diameter of a new heat distribution network in an existing residential community. A heat source (district heating plant) will supply all 17 buildings with two line heat distribution network with a maximum water temperature of 70°C. The sh[...]
8
51%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 60-63
PL W artykule przedstawiono analizę dostawy ciepła do budynków z kotłowni osiedlowej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości oraz efekty ekonomiczne zastosowania kotłów kondensacyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wykorzystanie nowoczesnych kotłów pozwala na obniżenie kosztów gazu ziemnego o [...]
EN The article shows analysis of heat supply to the buildings from a housing estate boiler station. Particular emphasis is placed on the possibilities and economic effect of a use of condensing boilers. Based on the analyses, a use of modern boilers allows reduction of natural gas consumption by approx[...]
9
51%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 11 35-38
PL W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania kotłowni gazowych możliwe do zastosowania w domach jednorodzinnych. Przedstawiono i omówiono wybrane schematy rozwiązań układów hydraulicznych kotłowni wraz z niezbędnymi elementami układów regulacji.
EN The paper presents basic solutions of gas boiler-rooms for one-family houses. Selected flow charts of hydraulic systems and necessary elements of control systems are presented.
10
51%
Rynek Instalacyjny
2020 Nr 3 70--
PL Artykuł stanowi studium przypadku energooszczędnego budynku jednorodzinnego, dla którego dokonano wielowariantowej analizy zastosowania współczesnych źródeł energii. W rozważaniach przyjęto jako odniesienie ogrzewanie kotłem gazowym z tradycyjnymi grzejnikami płytowymi. Porównano je z alternatywnymi[...]
EN The article is a case study for an energy-efficient single-family building, for which a multivariate analysis of the use of modern energy sources has been carried out. A considered reference was heating with a gas boiler with traditional panel radiators. They were compared with alternative heating s[...]
11
44%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 7-8 36--39
PL Artykuł zawiera opis procedur obliczeń przewodów spalinowych (do kotłów spalających olej lub gaz) w kotłowniach.
EN In this article procedures for flue gas ducts (for gas or oil boilers) designing in the boiler plants have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last