Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1604
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 4 28-31
PL Na drodze rozważań teoretycznych, Autor określił graniczne odkształcenia poziome, jakie może przejąć obudowa szybu. Wykazano, że odporność murowej obudowy szybu na odkształcenia poziome zależy od jej grubości. Porównanie dopuszczalnych odkształceń poziomych obudowy z prognozowanymi odkształceniami p[...]
EN The author, on the way of theoretical considerations has determined limit horizontal deformations that can be taken over by shaft's lining. It has been indicated that resistance of brick lining of the shaft against horizontal deformation depends on its thickness. Comparison of allowable horizontal d[...]
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 4 32-34
PL Autorzy omówili zagadnienia związane z odkształceniami powierzchni zbocza gruntowego na skutek przemieszczeń strumieni osuwiskowych w zależności od oporu ścinania gruntu oraz od dynamicznej jego lepkości i wilgotności z uwzględnieniem wpływu prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchni terenu i[...]
EN The authors discussed the problems connectcd with deformations of the slope's ground due to displacement of landslipping streams depending on the resistance of the ground to shearing and its dynamic viscosity and humidity with taking into account of the impact exerted by mining exploitation upon the[...]
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL Na podstawie kontraktu, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA w Bytomiu uczestniczyło przy budowie podziemnej kopalni granodiorytu "Maddhapara" w Bangladeszu. Do głębienia szybów zastosowano metodę zamrażania skał, mimo klimatu zwrotnikowego, monsunowego. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów było zobowiązane [...]
EN Basing on the signed contract the Shaft Sinking Company S.A. in Bytom participated in construction of the underground grain-diorite mine "Maddhapara" in Bangladesh. The method of rocks freezing was used for shafts sinking irrecpective of monsoon equator climate. The Shaft Sinking Company was obliged[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 111-112
PL Coraz trudniejsze warunki eksploatacji górniczej związane ze schodzeniem na coraz większe głębokości eksploatacji pokładów i związane z tym spektakularne wypadki w ostatnich latach, przy jednoczesnym nacisku na ekonomiczną stronę procesu pozyskiwania kopalin spowodowały konieczność stosowania bardzo[...]
5
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 4 18-27
PL W trudnych warunkach geologiczno-górniczych przy stosowaniu obudowy kotwiowej istnieje często konieczność stosowania kotwienia wysokiego, za pomocą którego strefę skał odprężonych podwiesza się do stabilnych warstw stropu, znajdującego się nad wyrobiskiem. W artykule przedstawiono możliwy zakres zas[...]
EN Under difficult geological-mining conditions with the use of rockbolting, it is often necessary to apply deep bolting with the use of which a zone of distressed rocks is fastened to stable roof rock layers above the working. The article presented possible range of application of deep bolting in the [...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono aktualną infrastrukturę podziemną Kopalni Soli "Wieliczka" oraz jej wykorzystanie zarówno jako obiektów o charakterze turystycznym, muzealnym i przyrodniczym oraz lecznictwa sanatoryjnego, a także jako miejsca organizacji sympozjów, konferencyjnych i imprez kulturalnych ora[...]
EN The present underground infrastructure of the "Wieliczka" Salt Mine as well as its usage as a touristic, monumental and natural site and as sanatorial health care or a place for organizing symposiums, conferences and recreation activities, are presented in the paper. The paper presents also some of [...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono rys historyczny powstania komory Gołuchowskiego, jej dotychczasowe funkcje oraz warunki górnicze i geologiczne występujące w jej rejonie. W zasadniczej części artykułu przedstawiono przyczyny zaistnienia zawału stropu w centralnej części komory oraz sposoby jej zabezpieczani[...]
EN The paper outlines the history of "Goluchowski" chamber, its previous functions as well as mining and geological condition in the region. Moreover the paper presents the reason of roof caving in the center of chamber and methods of its protection.
8
63%
Pneumatyka
1998 nr 4 53-53
PL Górnictwo, a w szczególno-|ści podziemne górnictwo węgla kamiennego, używa sprężonego powietrza do napędu maszyn i sprzętu oraz narzędzi. Jest ono nie tylko wygodne w użyciu, ale poprawia również bezpieczeństwo pracy przy podziemnej eksploatacji. W warunkach występowania metanu, który zmieszany z po[...]
9
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 12 26-28
PL Wyższy Urząd Górniczy od kilku lat prowadzi analizę porównawczą statystyk wypadkowych w górnictwie węglowym wybranych krajów świata na podstawie danych uzyskanych od tamtejszych władz górniczych. Niniejsze opracowanie stanowi skrót referatu wygłoszonego przez autora na międzynarodowej konferencji w [...]
EN The High Inspectorate of Mines (State Mining Authority) has been carrying out, for several years now, a comparative analysis of accident statistics of the coal mining in selected countries of the world on the basis of data received from the mining authorities concerned. This work constitutes an abri[...]
10
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 14-19
PL W tym artykule sponsorowanym, autorzy przedstawili fragmentarycznie niektóre zagadnienia techniczne związane z koniecznością likwidacji pustek, pozostawionych w wyniku kilkuwiekowej eksploatacji rud, czy też węgla kamiennego. Autorzy przypominają, że z analizy map górniczych wynika wniosek: w Górnoś[...]
EN In this sponsored article the authors presented in fragments some of the technical problems associated with the necessity of liquidation of voids lefts as the result of many centuries exploitation of ores and hard coal. The authors remind that from the analysis of mining maps it is evident that abou[...]
11
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 20-26
PL W artykule omówiono, na przykładzie przekopu wentylacyjnego na poziomie 500 m w kopalni "Katowice-Kleofas", technologię wzmacniania luźnych, rozdrobnionych i zawodnionych skał stropowych. Na odcinku tego przekopu o szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych, przed rozpoczęciem jego przebu[...]
EN The article discusses technology of reinforcement of loose, fractured and watered roof rocks on the example of ventilation cross-cut at 500 m horizon in Katowice-Kleofas mine. Along the section on the cross- cut with a specially difficult geological mining conditions injection was apply for reinforc[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 122 55-66
PL W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z teorii gier niekooperacyjnych o sumie niezerowej. Określono punkt równowagi w grze niezerowej oraz podano sposoby poszukiwania rozwiązania w grach niekooperacyjnych o sumie niezerowej. Następnie podano przykłady zastosowania tej teorii w górnictwie: 1) wybó[...]
EN In the work the basic notions of a non-cooperative non zero-sum games have been presented. In non zero-sum game the balance point has been determined and means of seeking the solution in non-cooperative non zero-sum games have been given. Next, the examples of application of the theory in mining hav[...]
13
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 4 23-33
PL W artykule omówiono zagadnienie przestrzennej stabilizacji odrzwi obudowy podporowej w wyrobiskach górniczych. Przeprowadzone obliczenia na modelach numerycznych wykazały, że rozpory przegubowo połączone z kształtownikiem, w ekstremalnych warunkach pracy obudowy górniczej nie zapewniają dobrej stabi[...]
EN The article discusses problems of spatial stabilisation of full steel support in mining workings. Calculations have been made on numerical models indicating that spread bars on articulated joints with shape elements do not secure good stabilization of the support under extreme conditions of the sup[...]
14
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 4 5-8
PL W artykule przedstawiono techniczno-technologiczne rozwiązania zastosowane w likwidowanym szybie "Jakub" w kopalni "Murcki". Podano sposoby podsadzania szybu w jego górnym odcinku przy minimalizacji kosztów i ochronie podziemnych zasobów wód pitnych.
EN The article presents technical - technological solutions applied in the "Jakub" shaft being liquidated at "Murcki" mine. Besides it presents the manners of shaft's filling in its upper section at minimized and with protection of underground potable waters.
15
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 3 12-16
PL W artykule przedstawiono sposoby ustalania, w danych warunkach geologiczno-górniczych, możliwości występowania deformacyjnego ciśnienia górotworu na obudowę udostępniających wyrobisk korytarzowych oraz postępowanie umożliwiające określenie wymaganej nośności przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy[...]
EN The article presents the ways of determination, on given geological conditions, of the possibility of deformation strata pressure occurrence upon the support of development roadways and procedures enabling determination of required bearing capacity while taking into account co-operation of the surro[...]
16
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 27-31
PL Autor przedstawił emulsyjny materiał wybuchowy (MW), spełniający na obecnym etapie zarówno wymagania technologiczne jak i ekologiczne. Artykuł kończy przykład technologii wykonania jednego z emulsyjnych (MW) - poremitu (Ukraina) w miejscu wykonywania robót strzałowych. Oprócz rysu historycznego rozw[...]
EN The author presented emulsion explosives fulfilling, at present stage, both technical and ecological requirements. The article is ended with an example of execution technology of one of emulsion explosive - poremite (Ukraine) - at the side of shotfiring performance. Besides historical background of [...]
17
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 3 4-11
PL Stosowana powszechnie obudowa szybów obok wielu zalet ma również wady. Trudności z utrzymaniem reżimu technologicznego w trakcie wykonywania obudowy mają wpływ na jej wytrzymałość i szczelność. Rozwiązaniem jest warstwa izolacyjna z folii układana między dwiema warstwami betonu. Zabieg podwójnego be[...]
EN The commonly applied shaft lining besides numerous advantages also has the advantages. Difficulties with keeping technological regime during execution of construction have influence upon its resistance and tightness. An insulation layer of film placed between the two layer of concrete is a kind of s[...]
18
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 42-51
PL Autorzy przedstawili nowe rozwiązania konstrukcji obudowy podporowej spłaszczonej, przeznaczonej do stosowania w przecinkach ścianowych oraz w wyrobiskach korytarzowych krótkotrwałych. Na podstawie doświadczeń, obserwacji i prowadzonych badań in situ zaprojektowano nowe rozwiązania obudowy łukowej s[...]
EN The authors present new solutions of construction of flattened support meant for application in longwall cross-cuts and in roadways of short duration. On the basis of experiments, observation and in situ investigations new solutions have been designed of flattened arch support OŁS with respect of co[...]
19
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W artykule przedstawiono przykład adaptacji likwidowanego szybu na studnię głębinową wody pitnej. Podano koncepcję rozwiązania technicznego i sposób wykonania przedsięwzięcia.
EN The article presents an example of adaptation of a shaft under liquidation for a deep patable water well. It gives concepts of technical solutions and the way of execution of the venture.
20
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 3 14-15
PL Obudowa dwuwarstwowa jest stosowana powszechnie w szybach głębinowych z użyciem metody zamrażania górotworu . Opisana w artykule metoda stanowi przykład współpracy specjalistów z Chin i Polski
first rewind previous Strona / 81 next fast forward last