Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo węgla brunatnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono dynamikę ważniejszych wskaźników ekonomicznych górnictwa węgla brunatnego w latach I991-1997. Omówiono strukturę finansową przychodów, kosztów oraz zależność między majątkiem kopalń, a przychodami oraz kształtowanie się płynności finansowej i wykorzystania zdolności samofinansowania ś[...]
EN The article shows the dynamics of major economic parameters for the lignite mining in 1991-1997. It presents the financial structure of the revenues, costs, the relationship between the assets of mines and their revenues, and the structure of financial liquidity and the utilisation of self-financi[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono analizę faktograficzną dotychczasowych wyników techniczno-ekonomicznych eksploatacji węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej. Podano zachodzące związki między parametrami technicznymi charakteryzującymi wydobycie węgla w kopalniach. Omówiono relacje cenowe i kosztowe węgla b[...]
EN An analysis of up to now techno-economic results of lignite exploitation and electric production has been displayed. The relations among technical parameters characterising the lignite exploitation in mines have been given. The price and cost relations of lignite and its participation in the prices [...]
3
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono procesy dostosowawcze górnictwa węgla brunatnego i energetyki w Niemczech do restrukturyzującej się gospodarki i liberalizacji rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Podano ważniejsze przedsięwzięcia innowacyjne w organizacji energetyki i technologii wytwarzania energii elektr[...]
EN The paper presents the adaptation processes of lignite mining and energy sectors in Germany to the restructuring in economy and liberalisation of energy sector in the EU. It reviews the most important innovations in the organisation of energy sector and technology of the production of electricity fr[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tereny pogórnicze zrekultywowane podlegają zagospodarowywaniu. Zagospodarowanie terenów należy do przyszłego użytkownika. Kierunek rekultywacji zgodny jest z decyzją o kierunku rekultywacji uzgodnionym z samorządem gminnym. Rekultywację Kopalnia wykonuje w kierunku rolnym, leśnym, specjalnym, rekrea[...]
EN Post-mining, after being recultivated, are to be developed. Development of such an area lies in hand of its future user. Recultibation is to directed in agreement with the decision on the line of recultivation. This line is consulted with the local commune administration. The mine conducts the recul[...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Kopaliny towarzyszące stanowią istotny element w górnictwie, a w szczególności w górnictwie odkrywkowym. Dążenie do maksymalnego wykorzystania wszystkich kopalin użytecznych z danego złoża i minimalizacja strat zasobów jest jednym z podstawowych kanonów górnictwa. Wykorzystanie tych kopalin napotyka[...]
EN Accompanying minerals are an important issue in mining, especially in open cast mining. The trend leading to maximal utilisation of all usefull minerals from a given deposit and minimal loss of resources is one of the primary guidelines in the industry. The utilisation of the minerals is hindered by[...]
6
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 4 18-23
PL W artykule przedstawiono zmiany zasobów węgla brunatnego oraz metody eksploatowania i dokumentowania złóż kopalin towarzyszących występujących w nakładzie złóż wegla brunatnego. Opisano zadania słuzby geologicznej związane z wykonywaniem zadań dla potrzeb ruchu zakładu górniczego. Wskazano również [...]
EN In the article presented are the variations in lignite reserves, as well as the methods of mining extraction and documenting the deposits of associated minerals that occur in the lignite deposit overburden (cover). Described are the responsibilities assigned to the geological service unit related t[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W części pierwszej wykazano istnienie potencjalnej możliwości dalszego (po 2020 roku) funkcjonowania energetyki wytwarzającej energię z węgla brunatnego - w oparciu o prognozę zużycia energii i wielkości dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych. W cześci drugiej przeanalizowano zagadnienia uwaru[...]
EN The first part of the work deals with the feasibility of the further (beyond the year 2020) existence of the power stations generation energy on the basis of the brown coal. This was analyzed both in connection with the energy consumption prognosis and with the compliance with the environmental regu[...]
8
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 12 13-16
PL W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia sejsmicznego rejestrowanego w ostatnich 20 latach przy prowadzeniu eksploatacji węgla brunatnego w KWB "Bełchatów" S. A. Scharakteryzowano skalę występowania powyższego zagrożenia, rys historyczny zjawiska sejsmiczności w rejonie kopalni oraz jego uwa[...]
EN Presented in this article are the problems of seismic hazard according to the records made over the recent 20-year period, in the course of running the mining operation in the lignite mine of KWB "Bełchatów" S. A. Characterized is the scale occurrence of that hazard, the historical outline of the[...]
9
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono problem rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w górnictwie odkrywkowym. Problem ten przedstawiony jest porównawczo dla poszczególnych kopalń węgla brunatnego. Pozwala to na porównanie kopalń, jak również analizę zmian zachodzących w okresie realizowanej eksploatacji. Istotną wa[...]
EN The problem of recultivation of the post-mining areas in opencast mining is discussed. This problem is presented comparatively for the particular brown coal mines. It allows to compare the mines as well as to analyse the changes occuring during the realised exploitation. The essential value of the p[...]
10
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
2010 R. 34, z. 3 141-157
PL Scenariusze technologiczne planowanej kopalni węgla brunatnego "Legnica" zlokalizowanej w obrębie pól Legnica Zachód, Wschód i Północ zostały przeanalizowane z wykorzystaniem procedur optymalizacji wyrobisk odkrywkowych. Zastosowano specjalną koncepcję modelowania złoża węgla brunatnego, obejmująceg[...]
EN Technological schedules of the planned Legnica lignite mine placed in area of fields: West, East and North, have been analyzed with the application of open pit optimization methods. A special methodology of lignite deposit modelling which contain: lignite deposit classification according to current [...]
11
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 4 19-22
PL Artykuł omawia podstawowe problemy rekultywacji terenów poprzemysłowych związane z działalnością górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Przedstawia prawne aspekty rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz konkretną działalność kopalń węgla brunatnego prowadzoną [...]
EN The article discusses the essential problems of land reclamation in the lignite mining areas left after surface mining operations. It presents legal aspects of reclamation and development of the degraded and devastated land as well as the specific activity of the lignite mines, conducted in the yea[...]
12
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 5 3-4
PL Publikacja prezentuje stan gospodarki gruntami przejętymi przez górnictwo węgla brunatnego w związku z wydobywaniem kopaliny. Zamieszczone w niej dane odnoszą się do ogólnej powierzchni gruntów przejętych pod działalność górniczą, sposobu użytkowania gruntów przejętych, zakresu ich przekształcania i[...]
EN The paper presents the state of the art in the area of managing of lands taken over by brown coal sector for the purposes of the coal exploitation. Data contained in the paper shows the total area of taken over lands, ways for they using as well as the scape of lands recultivation and transformat[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 267 165-172
PL W Republice Czeskiej procedury oszacowywania wpływu na środowisko różnych dziedzin gospodarowania funkcjonują już od 1993 roku. Artykuł przedstawia doświadczenia autorów związane z określaniem wpływu działalności górniczej na środowisko. Zaprezentowano przykłady związane z eksploatacją kamienia budo[...]
EN In the Czech Republic where the process of environmental impact assessment has proceeded virtually since February 1993 the intentions for many domains have been assessed. The paper summarizes up author's experience with the environmental impact assessment process in the branch of surface mining of r[...]
14
61%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia nowe rozwiązania zastosowane w Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w zakresie zwałowania nadkładu na zwałowisku budowanym na przedpolu odkrywki "Drzewce" w celu uniknięcia tworzenia zwałowiska zewnętrznego. W treści przedstawiono kolejne etapy projektowania technologii zwałowania wr[...]
EN The paper presents new solutions used in KWB Konin in the range of over-burden dumping on the dump built on the forland of the opencast "Drzewce" to avoid creation of an outside dump. The consecutive stages of dumping technology designing along with the factors influencing its changes are presented [...]
15
61%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 2 275-293
PL W pracy przedstawiono dwa główne parametry opisujące pracę koparek wielonaczyniowych w polskich kopalniach węgla brunatnego, tj. wydajność i czasy pracy. Wskaźniki opisano dla poszczególnych koparek i uśredniono dla wszystkich maszyn pracujących w danej kopalni. Dotychczasowe wyniki eksploatacyjne ś[...]
EN There are two basic parameters which describe excavators work in Polish lignite mines, i.e. efficiency and working time. Presented indices describe individual types of excavators and an average value for all machines operating in the mine. Former exploitation results prove the proper use of their te[...]
16
61%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 2 295-307
PL W artykule przedstawiono charakterystykę branży węgla brunatnego w Polsce w zakresie nabywania terenów pod działalność górniczą i zbywania gruntów po przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych oraz omówiono dotychczasowe osiągnięcia kopalń z dokonanej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
EN The lignite mining profile in the range of land obtaining and return under mining activities has been presented in the article. Hitherto existing achievements of the mines in reclamation and utilization of pits have been also described.
17
61%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia koncepcję świadczeń ekosystemów jako propozycję rozwiązania metodycznego zastosowanego w ocenie wpływu górnictwa węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe. Analiza zmian świadczeń ekosystemów w obszarach górniczych pozwala uzyskać syntetyczną informację o [...]
EN This paper presents the concept of ecosystem services as a proposal of a methodical solution used in the assessment of the impact of lignite mining on natural and socio-cultural environment. Analysis of changes in ecosystem services in mining areas provides synthetic information on the benefits lost[...]
18
61%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono historię eksploatacji węgla brunatnego na ziemiach polskich oraz obecny stan górnictwa węgla brunatnego w naszym kraju. Zwrócono uwagę na fakt, że energia elektryczna produkowana z węgla brunatnego jest energią najtańszą, co przy posiadanych znacznych zasobach węgla brunatne[...]
EN History of brown coal mining on Polish land as well as the present state of brown coal mining in our country are presented. Attention is paid to the fact, that electric energy produced from brown coal is the cheapest one what in Poland having significant reserves of brown coal should be the basis fo[...]
19
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 3 3-8
PL W artykule przedstawiono zagadnienie dopływu wód kopalnianych na podstawie danych z 2007 r. Dotyczą one zarówno odkrywkowych zakładów górniczych węgla brunatnego, jak i podziemnych zakładów węgla kamiennego. Do oceny skali trudności eksploatacji węgla w aspekcie uwarunkowań hydrogeologicznych posłuż[...]
EN The article presents the issue of mine water inflow on the basis of data of 2007. They concern both open cast lignite mining plants and underground hard coal mining plants. In order to assess the scale of coal extraction difficulty in aspect of hydrogeological conditions water production index was u[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 249 7-18
PL Przeprowadzono badania węgli brunatnych pochodzących ze złoża :Lubstów", reprezentujących oba pokłady, z zastosowaniem nowoczesnych metod pirolitycznych, chromatograficznych i spektroskopowych, w tym: ekstrakcji, preparatywnej chromatografii cienkowarstwowej (PLC), chromatografii gazowej sprzężonej [...]
EN Investigation o lignite's from "Lubstów" were carried with use of the following modern pyrolytical, chromatographic, and spectroscopic methods: extraction, preparative thin-layer chromatography (PLC), gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), infrared spectroscopy (FT-IR) and Rock-Eval Analysis.[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last