Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo skalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo i Geologia
PL W pracy scharakteryzowano branżę górnictwa surowców skalnych w okresie ostatnich 20 lat. Przedstawiono dynamiczny rozwój spowodowany przede wszystkim wzrostem popytu na surowce skalne. Szczegółowo omówiono: aktualny stan górnictwa skalnego w Polsce, strukturę wydobycia oraz perspektywy i uwarunkowan[...]
EN The study describes rock mining industry in Poland in the period of last 20 years. Dynamie development of the branch due to inerease of demand on rock materials was presented. Present situation of rock mining in Poland, structure of the output as well as perspectives and conditions of its developmen[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Scharakteryzowano krajowe górnictwo skalne i dokonano próby klasyfikacji zagrożeń w tym górnictwie. Przedstawiono wyniki pomiarów wybranych czynników środowiska pracy w poszczególnych procesach oraz występujące choroby zawodowe.
EN Polish rock mining was characterised. Attempt to classify hazards in rock mining was undertaken. There were presented measurement results of selected work environment factors in individual processes as well as occurring occupational diseases.
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono najczęściej stosowane w polskim górnictwie skalnym sposoby sposoby obliczania zabioru, jako podstawowego wyznacznika parametrów wybuchowego urabiania skał metodą długich otworów. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono uogólnione zależności korelacyjne zabioru w funkcji właści[...]
EN There are presented the most fraquently used in Polish rock mining methods of calculating the burden as a major factor of parameters in explosive rock digging with the method of long wholes. On the basis of the carried out measurements there were determined generalized correlation dependencies of th[...]
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 5 35-37
5
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy rozwoju górnictwa skalnego, które ujawniły się w jego największym rozwoju w latach 2002-2011. Wskazano na możliwości rozwojowe i spodziewane ograniczenia związane z występującym spowolnieniem rozwoju gospodarczego w latach 2012 i dalszych nawiązując do wstęp[...]
EN In the article chosen problems of the rock minerals mining development which emerged in its greatest development in 2002-2011 were presented. Development potential and the expected restrictions associated with the economic slowdown in 2012 and predicted in the future were indicated with reference to[...]
6
100%
Mining Science
PL Przedstawiono problem sporządzenia opinii o stopniu ograniczenia wartości użytkowej gruntów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zagadnienie analizowano na przykładzie terenów po eksploatacji surowców ilastych. Poddano pod dyskusję zasadność wykonywania takiej opinii d[...]
EN In the article the problem of elaboration of the ground value reduction assessment has been presented according with the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land. The issue based on the case study from former clay exploitation area has been discussed. The need of elaboration of such ass[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zachodzące przemiany gospodarcze, twarde reguły gry rynkowej i nasilająca się konkurencja powodują, że przedsiębiorstwa zmuszone są szukć nowych tańszych i bardziej efektywnych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jednym z takich rozwiązań, stosowanych od dawna w krajach rozwiniętych, lecz u n[...]
EN New economic environment in Poland and growing competition force companies to search for more effective technological and organisational solutions. One of this solutions is outsourcing. The drilling and blasting process in quarries is one of most suitable for outsourcing. The main requirement of out[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W publikacji omówiono problemy prawne i terminologiczne rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Przedstawiono poglądy prezentowane w literaturze oraz badania własne dotyczące terminologii kierunków rekultywacji. Zaproponowano nową systematykę kierunków rekultywacji, w której wyró[...]
EN The publication describes legal and terminological problems of reclamation and management of post-mining areas. The paper shows opinions presented in literature and the own research of reclamation terminology. New systematics of reclamation ways is presented with emphasis on detailed and general dir[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono problemy planowania oraz realizacji rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Na przykładzie likwidowanej kopalni bazaltu przedstawiono koncepcję zagospodarowania i sposób rekultywacji wyrobisk pogórniczych. W koncepcji, po uwzględnieniu uwarunkowań geograficznych,[...]
EN On the basis of liquidated basalt mine a concept of recultivation of post-mining area is given.
10
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na tle głównych grup surowcowych przedstawiono technologie strzelnicze wspomagające procesy urabiania złóż. Scharakteryzowano najnowsze trendy wprowadzania bezpiecznych, nowoczesnych środków strzałowych i materiałów wybuchowych. Zasygnalizowano problemy zwiazane z oddziaływaniem i ograniczeniem wpły[...]
EN Shoting technologies aiding the pit exploitation processes are presented basing on the main raw material groups. The newest trends of the introduction of safe, modern shooting materials and explosives are characterized. The paper points out problems connected with the reduction of the impact of the [...]
11
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono zmiany, występujące w rozpoznaniu złóż i zasobów, w ilości czynnych i zatrzymanych zakładów w głównych branżach górnictwa skalnego. Zestawiono podstawowe wskaźniki górnictwa skalnego, przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, które wykorzystują surowce skalne. Zasygnalizowano[...]
EN There are presented changes appearing in deposits and resources recognition, in the amount of active and closed plants in main branches of rock mining. Basic indices for rock mining, building materials, glass and ceramics industries which apply rock minerals are compared. The application of rock min[...]
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2001 R. 43, nr 5 109-111
PL Przedstawiono bardziej ekologiczną odmianę saletrolu sporządzonego z zastosowaniem półsyntetycznego, podlegającego biodegradacji składowiska palnego BIO2000. Scharakteryzowano jego podstawowe parametry oraz perspektywy stosowania w górnictwie skalnym.
EN The presentation of the application of saltpetroles, their properties, advantages and drawback. Eco-saltpetrole as a new generation of saltpetroles. The article presents a more ecological variety of saltpetrole prepared with the use of semisynthetic, bio-degrading flammable component BIO 2000. Its b[...]
13
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono problemy związane z zachowaniem zdolności płatniczej w przedsiębiorstwach działających w sektorze górnictwa skalnego. Dokonano przeglądu najważniejszych metod pomiaru i oceny płynności finansowej oraz przedstawiono metody planowania i sterowania poziomem gotówki w firmie. Prezentując k[...]
EN The article presents problems connected with maintaining liquidity in enterprises operating in rock mining industry. It contains a review of crucial methods of measurement and evaluation of financial liquidity as well as presents methods of planning and controlling the level of cash in a company. Pr[...]
14
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono ogólną konstrukcję budowy oraz zakres funkcjonalny systemu SZYK / SPRZEDAŻ przeznaczony do wspomagania sfery sprzedaży w zakładach sektora górnictwa skalnego.
EN The article presents a general structure and and functional range of the order/sales system meant for supporting the sales services in rock mining plants.
15
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono branżową i własnościową strukturę organizacyjną górnictwa skalnego w latach 1998-1999. Zestawiono wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw podstawowych branż, prowadzących w latach 1998-1999 księgi rachunkowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Porównano je z analogicznymi wskaźnikami dla[...]
EN There is presented the organizational structure of rock mining in respect to the branches and proprietorship in 1998-1999. There is a comparison of economic indices of companies in primary branches, whit analogous indices for the whole sector of mining and excavation industry. The increasing signifi[...]
16
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Omówiono projektowanie i budowę Zakładu Górniczego Mikoszów eksploatującego granit i gnejs w pobliżu Strzelina. Przedstawiono parametry złoża i technologię jego eksploatacji, opisano problematykę dokumentowania i budowy zakładu wraz ze spostrzeżeniami realizacyjnymi i wnioskami. Error
EN The design and construction of Mining Plant Mikoszów exploiting granite and gneiss near Strzelin is discussed. The parameters of the deposit and technology of exploitation as well as the issues of plant specification and construction with remarks and conclusions are presented.¸W
17
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Omówiono funkcje i znaczenie zbiorników w zakładach przeróbki skał. Podano w skrócie wyniki dotychczasowych badań awaryjności systemów ze zbiornikami pośrednimi. Pokazano, na przykładzie z praktyki, efekt symulacji przepływu mas w szeregowym układzie samochód - kruszarka wstępna - kruszarka wtórna, [...]
EN The article discusses functions and importance of tanks in rock processing plants. It summarises the results of up to date studies on the mortality of systems with mediary tanks and gives a practical example of the simulation effect of the mass flow in the system: carinitial crusher - secondary crus[...]
18
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Jednym z elementów wpływających na przekroczenia dopuszczalnych wartości czynników szkodliwych dla zdrowia jest czas ekspozycji. Dla wytypowanych stanowisk pracy w zakładach górnictwa skalnego przedstawiono wyniki badań jego wpływu na poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy [...]
EN One of factors which affect exaeding admissible values of agents harmful to health is exposure time. For selected work stands in stone quarrying plants. Results are presented from testing its effect on levee of exposure to noise to 8-hour workday, weihted values of vibration acceleration are also gi[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przeanalizowano wydobycie kamieni łamanych i blocznych, piasków i żwirów oraz zaprezentowano wielkości opłat eksploatacyjnych wnoszonych za eksploatację tych kopalin na terenie Dolnego Śląska w latach 2003-2010, w zakładach koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
EN Output of dimension and crushed stones as well as sand and gravel were presented. Amount of operational charges in the years 2003-2010 raised by companies concesioned by Marschal of Dolnośląskie Voivodeship were presented as well.
20
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Dostosowywanie się górnictwa skalnego do reguł obowiązujących w gospodarce rynkowej stwarza ogromną szansę rozwoju firm produkujących nowoczesne maszyny i urządzenia. Artykuł zawiera koncepcje i praktyczne spostrzeżenia w zakresie modernizacji dotychczas funkcjonujących zakładów przeróbczych oraz p[...]
EN Adjusting the rock mining to the rules of market economy poses a great chance for companies producing modern machines and appliances. The article presents concepts and practical remarks on the modernisation of existing processing plants and proposals of building new ones. Increasing requirements in[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last