Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy inference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL Realizacja idei oszczędnego i efektywnego wytwarzania wymaga optymalnego wykorzystania wszystkich maszyn technologicznych i urządzeń transportowych wchodzących w skład systemu obróbkowego. Zadanie powyższe jest szczególnie trudne, gdy transport w systemie produkcyjnym realizowany jest z wykorzystani[...]
EN Modern computerized manufacturing systems increasingly accept the tasks characteristic to small batch production with high variability of products. This tendency makes routing and scheduling a troublesome problem. Production intelligent control is a highly multi-disciplinary technology. This technol[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 143-150
PL Artykuł prezentuje podstawowe założenia metody prognozowania kierunków rozwoju aglomeracji miejskich z zastosowaniem wnioskowania rozmytego. Prognoza taka jest niezbędna w prawidłowym gospodarowaniu terenami miejskimi. Stanowi ona podstawę dla właściwego, ujmującego potrzeby użytkowników, zarządzani[...]
EN Paper presents basic metodologi of spatial towns development forecasting with use fuzzy logic. This forecast is nesesery to corect menagement of town areas. Dificulty in corect define changing in spatial towns development.
3
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 1 (33) 159--168
PL Praca przedstawia propozycję systemu wnioskującego wykorzystywanego do oceny możliwości naruszenia atrybutu poufności zasobu informacyjnego. W pracy zdefiniowano zmienne dokładne i rozmyte. Zostały zaprezentowane wyniki wnioskowania rozmytego. Pokazano metodę obliczania zmodyfikowanej wartości atryb[...]
EN The work presents the proposition of inference system that evaluates the possibility of information confidentiality attribute violation. Crisp and fuzzy variables have been defined. Values of output variables from fuzzy logic system have been presented. The way of counting the modified value of info[...]
4
100%
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
2014 Vol. 4, No. 4 267--285
EN This article describes a novel approach to realtime motion assessment for rehabilitation exercises based on the integration of comprehensive kinematic modeling with fuzzy inference. To facilitate the assessment of all important aspects of a rehabilitation exercise, a kinematic model is developed to [...]
5
88%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 2 137-144
EN Complex technical objects such as ship power plants are the source of many hazards to their operators. Identification and elimination of these hazards on the finished objects is a very labor-intensive task and involves significant financial outlays. It would therefore be advisable to carry out these[...]
6
88%
Logistyka
PL Podczas realizacji budowy, na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego, czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W referacie założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz przedstawia pewien rozrzut możliw[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
7
88%
Polish Maritime Research
2010 nr 4 26-30
EN This paper presents comparison of two methods for assessment of hazards to ship power plant operator, used in the preliminary stage of ship power plant design process: the matrix method and that based on fuzzy logic. And, it reports this way results of realization of the research projects [1, 2] fin[...]
8
88%
Applied Computer Science
2006 Vol. 2, no 2 105--115
EN In the paper the approach to forecasting of selected manufacturing company indexes from ERP APS system implemen tation that makes the element of efficiency evaluation procedure of pl anned ERP APS system implementation undertaking in a SME is presented. The approach proposed takes into account the p[...]
9
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN A distance education system is designed based on fuzzy inference, where visualized atmosphere information is shared by all learners in a virtual classroom. It provides high aspirations, low isolated feeling, low stress, and high affinity to learners, and offers learner’s psychologi[...]
10
88%
Polish Maritime Research
2007 nr 3 7-11
EN This paper presents application of fuzzy logic to assessment of degree of hazard to ship power plant operator. For the assessment a system of computer-aided identification of hazardous zone within ship power plant, was used. The system’s variables representing the subject-matter knowledge in safety [...]
11
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania procedur wnioskowania rozmytego do modelowania podróży. Głównym celem referatu jest przedstawienie sposobu doboru kształtu funkcji przynależności i ich wpływu na otrzymane wyniki układu wnioskującego. Skupiono się na zastosowaniu układu dla potrzeb modelowa[...]
EN The paper presents possibilities of Fuzzy Inference Systems (FIS) applications within trip modelling. The main goal of the paper is presentation of the procedure focused on shaping of the membership function in Mamdani FIS and their influence on obtained results. The inference system was developed i[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 178-180
PL W artykule przedstawiono architekturę systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Proces wnioskowania zrelizowano w oparciu o 2 kanałowy potokowy blok wnioskowania. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych.
EN This paper describes an architecture of a fuzzy logic control system for guiding a wheelchair. The inference process was realized in 2 channel pipeline inference block. For acceleration of the time processing a technique of addressing fuzzy rules was used.
13
75%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Ocena złożonych kompleksów wymaga uwzględnienia wielu charakterystyk opisanych różnymi parametrami. Stwarzamy zatem zbiór kryteriów, które odnoszą się do różnych charakterystyk. Każde z kryteriów opisane będzie innym parametrem odnoszącym się bądź to do konkretnego stanu, bądź do charakterystyki ele[...]
EN The opinion of complex objects (situations, groups etc ...) requires regard many described with different parameters profiles (characteristics). Therefore we create the set of criterions which treat to different profiles. Every of criterions will be characterize by different parameters which are tre[...]
14
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2007 nr 1 149-162
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowań systemów wnioskowania rozmytego do wyznaczenia odkształceń termicznych obrabiarek. Przedstawione systemy zostały skonstruowane na podstawie dwóch problemów, ij. detekcji odkształceń termicznych szlifierki oraz określenia dokładności pozycjonowania napęd[...]
EN The paper presents the analysis of fuzzy logic systems for detection of thermal deformation of machine tool. The analysis is based on two problems: grinder machine thermal deformation and positioning accuracy HSM feed drive. The two fuzzy logic systems were analyzed, i.e. Mamdani and Takagi-Sugeno f[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 175--183
PL Istnienie niepewności i brak precyzji we wskaźnikach niezawodnościowych odpowiadających danym o uszkodzeniach, błędach człowieka, zewnętrznych uwarunkowaniach itd., powoduje trudności w szacowaniu niezawodności. W artykule zaprezentowano próbę modelowania funkcji przynależności zdarzenia rozmytego, [...]
EN Difficulties in estimation of reliability indexes are caused by uncertainty and lack of precision in failure data, people mistakes, outside conditions, etc. In the article model of fuzzy event membership function has been presented. In case of fuzzy reliability fuzzy event means "failure". Mamdani m[...]
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 255--264
PL Systemy satelitarne są charakteryzowane przez 4 parametry: ciągłość, dokładność, dostępność oraz wiarygodność. Parametry te mają proste przełożenie na jakość sygnału satelitarnego, bowiem im wyższy wskaźnik ciągłości, dokładności, dostępności i integralności, tym jakość sygnału satelitarnego jest wi[...]
EN The results of the carried researches indicate that satellite signal to be in good quality must have impeccable external conditions. Whatever deterioration they have - an increase in cloud cover, the occurrence of rainfall, high humidity or increase in solar activity - it cause rapid weakening of th[...]
17
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 100 131--144
PL W niniejszej pracy przedstawiono analizę ilościową, w odniesieniu do poważnych incydentów lotniczych. Są one bardzo ważnym i cennym źródłem wiedzy o systemach zapewniania bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Określenie "poważny incydent lotniczy" obejmuje bardzo niebezpieczne zdarzenia, w których[...]
EN In this paper, we propose a quantitative analysis with regard to serious air incidents. They are a very important and valuable source of information about safety assurance systems in air transport. The term "serious air incident" usually involves a very dangerous event in which almost all protection[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Złożone obiekty techniczne, takie jak siłownia okrętowa, stanowią źródło wielu zagrożeń dla ich operatorów. Przeprowadzanie identyfikacji i eliminacji tych zagrożeń na gotowym obiekcie jest bardzo pracochłonne i wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Z tego też względu celowym wydaje się prze[...]
EN Complex technical objects such as ship power plant are the source of many hazards to their operators. Identification and elimination of these hazards on the finished objects is very labor-intensive task and involves significant financial outlays. Therefore, it would be advisable to carry out these a[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 268-269
PL W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera AVR Atmega128 przeznaczoną do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano me[...]
EN In the paper an implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit is presented. The system is used for steering of electric wheelchair for unable persons. Also the values of input and output linguistic variables are described. In the proposed system a technique of address generatio[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 261-271
PL W aktualnych badaniach są tworzone metody szacowania ryzyka w strefowych systemach bezpieczeństwa. Odpowiednie oszacowania bazują na wnioskowaniu rozmytym w ujęciu ryzyka braku detekcji intruza w strefach bezpieczeństwa, w zbiorze stref systemu bezpieczeństwa.
EN The methods estimating vulnerability of perimeter security systems are developed in the current study. Appropriate estimations are based on the fuzzy inference methods of intruder undetection risks on security zones set in territory's perimeter.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last