Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcjonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Wykorzystanie technologii informacyjnej w organizacji jest istotnym czynnikiem zmian wpływającym na takie obszary funkcjonowania organizacji, jak relacje społeczne, struktura organizacyjna, sposób zarządzania, zakres kontroli. Jak wynika z przedstawionych w artykule badań, wpływ ten jest różnorodny,[...]
EN Research results, presented in this article, indicate that IT influence is complex and the consequences of IT use can be entirely opposed and contradicted to the initial foundation, The perspectives of rational, natural and sociotechnical systems allow to understand these differences and why the log[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule omówiono uwarunkowania meteorologiczne funkcjono-wania małego portu morskiego w Ustce. Analizę meteorologiczną przeprowadzono w oparciu o dwa elementy klimatu: temperaturę powietrza i opady atmosferyczne. Ciągi pomiarowe obejmują okres od 1970 do 2005 roku i zostały zmierzone na 6 repreze[...]
EN In this paper described the meteorological determinats for Ustka small seaport’s operation. The analyses performed in the base of two climatic elements i.e. air temperature and precipitation. Measurement data include the observation period from 1970 to 2005. Variables were measured at 6 of the repre[...]
3
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 4 56-56
4
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
5
100%
Journal of Polish CIMAC
EN Paper presents the structure and principle of operation of a stand for measurements of influence of the lubrication method and process on functioning of journal slide bearings in their various technical states. Measurements performed on the stand make it possible to take advantage of the new method [...]
6
100%
Logistyka
2008 nr 3 42-43
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Planowe postępowanie z odpadami komunalnymi jest jedną z form ochrony środowiska naturalnego. Wspólnoty Europejskie stawiają sobie za cel wysoki poziom tej ochrony i zobowiązują do niej nie tylko państwa, jako kraje stowarzyszone ale i ich obywateli - podmioty prawne, fizyczne, jednostki gospodarcze[...]
EN The planned management of municipal waste is one of the forms of protection of the natural environment. The high level of this protection is considered a priority by European communities which impose this protection requirement not only on states as associated countries but also on their citizens - [...]
8
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 8 5--7
9
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 60 (4) 167--183
PL W artykule omówiono funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce (PRM) poprzez przedstawienie zarysu historycznego powstawania oraz funkcjonowanie tego systemu. Artykuł zakończono sformułowaniem, że Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w Polsce możemy zaliczyć do dobrze funkcjonu[...]
EN The authors discuss the National Medical Emergency System in Poland (Państwowe Ratownictwo Medyczne – PRM) describing the historical outline and current functioning of the system. In the authors’ opinion, the Integrated State Medical Emergency System in Poland can be classified as well- functioning.[...]
10
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2016 nr 10 9--11
11
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 4 278--283
PL W artykule podjęto problematykę organizacji i funkcjonowania pogotowia specjalistycznego na przykładzie pogotowia wodnego w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono analizę wymagań dotyczących kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do wykonywania prac podwodnych. Szczególną uwagę skupiono [...]
EN The article discusses the issues of organization and functioning of specialist rescue emergency team on the example of water hazard fighting emergency team in the hard coal mine. An analysis of the requirements for candidates for members of professional rescue teams for performance of underwater ope[...]
12
75%
Logistyka
2015 nr 4 8419--8426, CD2, cz. 5
PL Autorzy omówili Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce (PRM) poprzez zarys historyczny powstawania oraz funkcjonowanie tego systemu. Zakończenie pracy wieńczy sformułowanie, że Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w Polsce możemy zaliczyć do dobrze funkcjonujących. Aby utrzymywać ten stan, na[...]
EN The autors discusses the National Medical Emergency System in Poland (Państwowe Ratowwnictwo Medyczne - PRM) through the historical outline of its formation and current functioning of the system. The thesis ends with a declaration that the Integrated State Medical Emergency System in Poland can be c[...]
13
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 1 22--25
14
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono opracowany model wtryskiwacza okrętowego silnika spalinowego, jako zbioru bloków funkcjonalnych oznaczonych za pomocą prostokątów, z których każdy zawiera określoną liczbę wejść i wyjść. Określone wielkości wyjściowe jednego bloku są wielkościami wejściowymi innego bloku. Op[...]
EN The paper presents elaborated model of marine diesel engine injector as series of functional blocks notation by means rectangles. The each block is contains determinate number of entrances and exits. The some exits values of one block are entrances values of other blocks. The elaborated model takes [...]
15
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 24 32-37
PL Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, że na terenie gminy najpopularniejszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym - 15 obiektów. Funkcjonowanie ponad 89% ankietowanych oczyszczalnie użytkownicy określili, jako "dobre", "bardzo dobre" lub "wzorowe". Należy zaznaczyć, że uzyskane o[...]
EN The poll revealed that the treatment plant with drainage systems (15 objects) was the most common solution within studied commune. Over 89% of respondents described the functioning of present treatment plants as "good", "very good", or "perfect". However, these opinions related to treatment plants [...]
16
63%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 36-46
EN The aim of the work is a critical review of special conceptions when balancing the surroundings of a city. The characteristics of the models: "compact city, urban village, New urbanism, perm- culture, jurisdiction, city in a rural enclave and two architectonical and city-planning structures which bu[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Krytycznie oceniono, przyjęte w normie terminologicznej ISO 8402: 1996, definicje zarządzania jakością i jego funkcji. Zaproponowano własne określenie pojęcia "zarządzanie jakością" i wyróżniono oparte na klasycznym ujęciu funkcje tego zarządzania. Pozwoliło to łatwiej zinterpretować kontroling jako[...]
EN The paper presents the critical evaluation of the definitions of quality management and its functions according to the Term Standard ISO 8402:1996. The authors proposed their own definition of quality management and specified the quality management and specified the quality management functions base[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 97--105
PL W artykule zaprezentowano propozycję narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Kwestionariusz zostanie wykorzystany w badaniach empirycznych, które będą przeprowadzone wśród M[...]
EN The paper presents a proposal of a research tool: a survey questionnaire to study the relationship between cooperation and performance of small and medium enterprises in construction sector. The questionnaire will be used in the empirical research of SME construction companies in Silesian Voivodeshi[...]
19
63%
Logistyka
PL Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych w łańcuchu dostaw stało się wymogiem i koniecznością wszystkich jego uczestników. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, jako że gama zagrożeń, która może zakłócić działania logistyczne jest szeroka i wieloaspektowa. Tylko pełna identyfikacja [...]
EN Ensuring the safety of logistic processes realization in the supply chain has become a requirement and necessity for all its participants. This is not an easy undertaking, since the range of threats that could disrupt logistic activities is broad and multifaceted. Only full identification of hazards[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 480--482
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last