Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 41-43
PL Jeżeli mówimy o drzewach, to myślimy o pięknie i zieleni liści, fabryce tlenu oraz procesach fotosyntezy. Jednak w dobie coraz większego rozwoju przemysłu i sieci komunikacyjnej, rozrostu terenów przemysłowych i zabudowy warto zastanowić się także nad inną funkcją drzew, czyli ochroną przed hałasem.
2
100%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2010 Vol. 14 165-174
PL KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors) sa to receptory z nadrodziny immunoglobulinowej, obecne na powierzchni naturalnych komórek cytotoksycznych (NK = natural killer cells) i niektórych subpopulacji limfocytów T u człowieka. Posiadają albo dwie (KIR2D), albo trzy (KIR3D) immunoglobulinowe [...]
EN KIRs (killer cell immunoglobulin-like receptors) are cell surface receptors expressed on natural killer (NK) cells and some subpopulations of T lymphocytes in humans. They possess two (KIR2D) or three (KIR3D) extracellular immunoglobulin domains, transmembrane region and either long (L) or short (S)[...]
3
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2010 Vol. 15 25--30
EN We deal with a functional equation of the form f(x + y) = F(f(x),f(y)) (the so called addition formula) assuming that the given binary operation F is associative but its domain of definition is not necessarily connected. In the present paper we shall restrict our consideration to the case when [form[...]
4
88%
Świat Szkła
5
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 1 22--24
6
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 11 15--19
7
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 1 34-37
8
75%
Rynek Energii
2000 nr 1 12-16
PL Restrukturyzacja sektora elektroenergetyki i rozdzielenie obszarów działalności wytwórczej, przesyłowej, dystrybucyjnej i operatorskiej zmusza do redefinicji zadań, wskaźników jakości i sposobu ich pomiaru. Uwarunkowania rynkowe zmuszają do nowego spojrzenia na problematykę niezawodności i jakości o[...]
EN In a new organizational environment of the power sector, with inbundled structure of entities quality of the system as a whole depends on the performance of particular functions: generation, transmission, distribution and system operation. CIGRE WG 39.04 report defines the service given by each func[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 41 27--32
PL W artykule przedstawiono przykładowe aplety stworzone w programie GeoGebra. Aplety te ilustrują treści programowe realizowane w czasie zajęć matematyki na Politechnice Gdańskiej na większości kierunków. Mogą one być wykorzystane w tworzeniu interaktywnego kursu Moodle wspomagającego uczenie się prze[...]
EN Presented article describes examples of applets created in GeoGebra. These applets, demonstrated in the second part, cover a part of the syllabus taught at the majority of mathematics courses at Gdansk University of Technology. We suggest a few applets, which can be useful in understanding the conce[...]
10
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 2 28--30
11
75%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 5 57--64
PL Wstęp i cel: W pracy pokazuje się wybrane podstawowe wiadomości o wielomianach Legendre’a. W artykule opracowano algorytm rozwijania funkcji w szereg według wielomianów Legendre’a. Materiał i metody: Wybrane wiadomości o wielomianach Legendre’a zaczerpnięto z literatury przedmiotu. W pracy zastosowa[...]
EN Introduction and aim: Selected elementary material about Legendre polynomials have been shown in the paper. The algorithm of expanding functions in the series by Legendre polynomials has been elaborated in the paper. Material and methods: The selected knowledge about Legendre polynomials have been t[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2015 Nr 3 (637) 51--58
PL Niniejszy artykuł przedstawia kwestię związaną ze współczesnym zagospodarowaniem przestrzennym terenów zurbanizowanych. W czasach obecnych dążenie do założeń rozwoju zrównoważonego ośrodków miejskich wymaga przemyślanego podejścia przy gospodarowaniu przestrzenią. W artykule opisano analizę obiektu [...]
EN This article presents the question relating to the contemporary spatial development of urban areas. At the present time the pursuit of objectives of sustainable development of urban spaces re-quires a deliberate approach to space management. This article describes the analysis of mixed-use structure[...]
13
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1999 nr 4 20--25
14
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 8 9--11
15
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na przestrzeni wieków różnie postrzegano efekty pracy architekta oraz pojęcie estetyki i sztuki. Pierwotna czytelność funkcji budynków, założeń projektowych i realizacji uległa zmianie i unifikacji w ostatnich dwóch wiekach.
EN During ages the were many different opinions about the effects of the work of an architect as well as the mining of the aesthetics and art. The original understanding of buildings functions, design principles and the realization process has been changed, unified during last two centuries.
16
63%
Świat Szkła
17
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W wielu miejscach zaobserwować można tendencję do powrotu do życia w mieście. Niestety, ekonomiczne spekulacje bardzo często wykluczają z tej nowej możliwości gorzej sytuowanych i nieustająco zakłócają cenną istniejącą strukturę socjoekonomiczną i równowagę miast. Tak czy inaczej, renesans miasta po[...]
EN A tendency to return to live in the city can be observed in many places. Sadly, economical speculation very often excludes the less privileged from this new potential and continues to disrupt valuable existing socioeconomic structures and balances within the cities. In any case, the renaissance of t[...]
18
63%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Krytycznie oceniono, przyjęte w normie terminologicznej ISO 8402: 1996, definicje zarządzania jakością i jego funkcji. Zaproponowano własne określenie pojęcia "zarządzanie jakością" i wyróżniono oparte na klasycznym ujęciu funkcje tego zarządzania. Pozwoliło to łatwiej zinterpretować kontroling jako[...]
EN The paper presents the critical evaluation of the definitions of quality management and its functions according to the Term Standard ISO 8402:1996. The authors proposed their own definition of quality management and specified the quality management and specified the quality management functions base[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 6 80-84
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 569--581
PL W artykule, który ma charakter empiryczny i bazuje na wynikach badań, przedstawiono zakres zmian w ramach funkcji produkcja przedsiębiorstw przemysłowych. W pierwszej części, dotyczącej metodyki badań zaprezentowano założenia badawcze oraz scharakteryzowano firmy zależne, uczestniczące w badaniu. Dr[...]
EN The elaboration, which is empirical and based on the results of the tests, shows the extent of the changes within the production functions of industrial enterprises. In the first section on methodology of research presented research assumptions and characterized its subsidiaries participating in the[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last