Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusze europejskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia Wody
2011 Nr 3 (11) 46-47
PL W roku ubiegłym przekroczyliśmy półmetek perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Miniony czas był przedie wszystkim okresem ubiegania się o dotacje unijne oraz kontraktowania środków finansowych.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 325-336
EN The paper discussed problem of EU structural funds absorption for small and medium sized companies in Poland in the first year of membership in the Community. First part of it considers goals, rules and instruments of structural and regional policy of European Union. This policy were realised by co-[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 627-634
PL Celem artykułu jest ocena jakościowych zmian, jakie zachodzą w przedsiębiorstwach działających w przemyśle odzieżowo-tekstylnym pod wpływem wsparcia udzielanego przez fundusze i projekty europejskie oraz instytucje w Polsce. Artykuł koncentruje się również na ocenie perspektyw rozwoju analizowanego [...]
EN The aim of the article was to show positive quality changes of firms in apparel and textile industry influenced EU founds and projects. The article also shows probable opportunities and threats for the future of apparel and textile industry.
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 179-182
EN Article presents analysis of requirement of investing to scientific laboratories through utilization of operative program on year 2007-2013 and it calls attention on criteria of education, technological practice problems, model of study and cooperation of colleges with industry.
5
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 9 76--78
PL Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zdecydowanie zwiększyły się fundusze finansowe na budowę nowych i modernizację istniejących zbiorczych oczyszczalni komunalnych.
6
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Bialystok was characterized by bad condition of infrastructure. Taking into consideration the importance of the region (transit location and connection with national roads) a lot of investments should be made. Modernization of the most important roads in the city is associated with huge costs. This [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 363-375
EN The present papei contains a compilation and characterization of the main EU assist-ance programmes (both before and after adhesion). It also includes a measure of the utilization of the conceded means/grants through the application of the SAPARD pro-gramme. Keeping in mind the figures of the severa[...]
8
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2012 nr 3 42-43
PL Cena pojazdu elektrycznego dla konsumenta to kwestia zasadnicza, ale do tego dochodzą koszty eksploatacji, serwisu, ceny energii, warunki do ładowania pojazdu, czy także to, czemu właściwie taki pojazd ma służyć: jeździe po mieście, na zakupy czy też do dalszych podróży. Ilu znawców tematu, tyle zda[...]
9
80%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2016 nr 1 145--162
PL W artykule dokonano analizy wykorzystania planowanych na lata 2007-2013 środków Unii Europejskiej w Polsce oraz pokazano zauważalne w Polsce efekty wykorzystania tych środków, co potwierdzają badania oraz hasło kampanii reklamowej: „Każdy korzysta nie każdy widzi”. Ponadto zaprezentowano możliwości,[...]
EN The article analyses the utilisation of the European Union financial means planned for the years 2007-2013 in Poland and presents noticeable results of how those means were utilised in Poland, which is corroborated by the research and a slogan of an advertising campaign: "Everybody profits not every[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 5 83--85
PL Perspektywa finansowa 2014-2020, ze względu na wypracowane praktyki pozyskiwania funduszy i praktyki realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, może stanowić przełom dla wdrażania i finansowania projektów hybrydowych, czyli takich, w których następuje połączenie modelu PPP z fundusza[...]
11
70%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 5 (50) 53-59
12
70%
Materiały Budowlane
2008 nr 12 60-63
13
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 2 11-37
PL Artykuł dotyczy doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE przez jednostki PSP województwa podlaskiego. Próbuje także przekazać dobre praktyki w tym zakresie.
EN The article describes experiences gained during projects' co-financed by the EU funds realization by the fire units from the Podlaskie province. There is also an attempt of passing good practices on.
14
61%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 1 (76) 33-35
PL 13 grudnia 2005 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Beneficjentem projektu były wspólnie Żyrardów oraz Gmina Jaktorów. Do realizacji projektu wyznaczono Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o. Łączna warto[...]
15
61%
Prace Instytutu Lotnictwa
2012 Nr 4 (225) 475--494
PL Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach możliwości finansowania działań marketingowych instytucji naukowych i badawczych ze środków w programach europejskich. W 2013 r. kończy się bieżący okres programowania w funduszach europejskich (2007-2013) i powinny już być znane wielkości [...]
EN The goal of this article is to present on the basis of selected examples the possibilities of financing marketing activities of scientific and research institutions with fluids nom EU programmes. In 2013 the current period of programming of European Union fimds (2007-2013) ends. This means that the [...]
16
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono i scharakteryzowano główne aspekty związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem rozwojowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Środki unijne przeznaczone na rozwój konkretnego produktu czy też kadry oraz na związane z tym prace badawcze um[...]
EN The article features major aspects related to the preparation and management of a development project co-financed by the European Union and the state budget. European funds granted to the development of a certain product or personnel, or related research work, enable to develop the product and carry[...]
17
61%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 25 71-80
PL Stan sieci transportowej jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, jest też stymulatorem wzrostu ekonomicznego. Zła kondycja krajowej infrastruktury transportowej, która wynika z niskich nakładów inwestycyjnych w tym sektorze, ogranicza konkurencyjn[...]
EN The state of transport network is one of the most important assessment criteria of the social-economic development level. It also stimulates the economic growth. Poor condition of the Polish transport infrastructure, stemming from low investment in this sector, undermines the competitiveness and the[...]
18
61%
Napędy i Sterowanie
PL Nieubłaganie zbliża się czas na nowe dotacje. W perspektywie lat 2014–2020 będzie to 72,9 mld euro zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60% funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundus[...]
19
61%
Logistyka
PL W Polsce o dofinansowanie rozwiązań innowacyjnych można starać się z wielu różnych źródeł. W referacie zaprezentowano możliwości ubiegania się o dotacje na działalność badawczo-rozwojową zarówno poprzez udział w projektach unijnych, w ramach funduszy strukturalnych jak również konkursach na projekty[...]
EN There are several different subsidy sources for innovative solutions in Poland. The application possibilities for research and design activities' subsidies, through the participation in EU projects, within structural funds as well as in calls for targeted projects or basic research co-financed from [...]
20
61%
Transport Samochodowy
2013 z. 4 97--107
EN Experience being the foundation of the application success as part of the Operational Program Human Capital
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last