Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 216
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundament
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 8-9 40-43
PL Fundament, będąc podstawą, czyli najniżej położoną częścią obiektu budowlanego, przekazuje na grunt nacisk wywierany przez ten obiekt, spowodowany jego ciężarem stałym i ruchomym. Przekazywanie obciążeń nie jest zatem stałe i jednolite, ale przebiega cyklicznie, nierównomiernie, w różnych odstępach [...]
EN Underlying foundation, which is the lowest part of the engineering object, transfers the pressure exerted by the object to the ground. Transfer of loads, however, is not constant and uniform, but it runs in cycles, unevenly, at different intervals, depending on the permanent load or those occurring [...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 26-31
PL Współczesne metody ulepszania słabego podłoża pozwalają eliminować kosztowne fundamenty palowe lub masową wymianę gruntu, umożliwiają wykorzystanie miejscowego gruntu jako "materiału budowlanego", zwykle skracają czas budowy i obniżają jej koszty, a także są przyjazne dla środowiska - zmniejszają em[...]
EN Modern methods for improving soft subsoil eliminate expensive pile foundations or mass exchange of soil, allow for the use of local soil as a "building material", usually shorten construction time and reduce its costs, and are environmentally friendly - by reducing CO2 emissions.
3
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The problem of foundation structure-soil interaction is solved by numerical methods. For the solution was chosen an approach based on decomposition of the total system into two disconnected substructures. The global problem is replaced by the subdomain equations of equilibrium subject to the compati[...]
5
100%
Izolacje
PL Głównym wymaganiem stawianym hydroizolacjom budynków jest ich szczelność. Spełnienie tego wymogu powinno być głównym celem projektanta - od niego zależy wybór odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego - oraz wykonawcy, którego zadaniem jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną or[...]
6
100%
Izolacje
PL O skuteczności prac hydroizolacyjnych decyduje przyjęcie poprawnego rozwiązania projektowego a następnie prawidłowe wykonanie. Dlatego w wytycznych precyzyjnie zdefiniowano stopnie obciążenia wilgocią/wodą przedstawiono szczegółowe rysunki detali oraz podano zalecenia będące w zasadzie warunkami tec[...]
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 138-142
PL Przedstawiono zasady obliczania maksymalnych wartości przemieszczeń układu oraz sił dynamicznych przekazywanych na podłoże, powstających podczas pracy młotów matrycowych opartych na wibroizolacji sprężynowo-lepkościowej. Podano związki umożliwiające dobór sił tłumienia wibroizolacji młota. Sformułow[...]
EN The principles of calculation the maximal values of transfering configuration and dynamic forces on the base, arised during operations of hammers supported on anti-vibration visco-elastic insulation. Conclusion from observation of the new kind of hammer's foundations exploited in drop forging shops [...]
8
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 36-37
9
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 38-39
10
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 14-15
11
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 7 369-372
PL Prototypowe rozwiązanie fundamentu na wibroizolatorach sprężynowych zostało poddane pomiarom drgań, a wyniki porównano z analizami obliczeniowymi. Opisano nową wersję fundamentu na wibroizolacji z tzw. eliminatorem drgań.
EN For saw machine a new foundation type on spring vibro shock absorbers is presented. The vibration level of foundation was measured and with analytical computation compared.
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 676-679
PL Opisano rozwiązanie zaprojektowanego zbiornika i jego fundamentu. Zaproponowano metodę obliczania układu 'fundament zbiornika - podłoże'.
EN Construction of the crude oil tank and its foundation is described. The analysis method of the 'tank foundation-subsoil' system is proposed.
13
100%
Przegląd Budowlany
EN Damage of building structures located in the vicinity of being erected filling building. Proposals to reinforce the damage structure.
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 10 567-570
PL Przeanalizowano wrażliwość modelu wstrząsarka-fundament na zmianę wybranych zmiennych projektowych. Otrzymano analityczne formuły bezwymiarowych logarytmicznych funkcji wrażliwości amplitud drgań ustalonych (przemieszczeń) wybranych punktów fundamentu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując system [...]
EN The main purpose of the research is to compare the sensitivity of shaker-foundation structure to changes of selected design parameters of the model. The analytical form of non-dimensional logarithmic sensitivity functions of amplitude of steady-state response of the system (displacements of choice p[...]
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 623-625
PL Podano najczęściej występujące przyczyny pogorszenia stanu fundamentów. Opisano ogólne zasady stosowania mikropali do wzmacniania fundamentów oraz przykłady zastosowania mikropali z elementów prefabrykowanych w budynkach zabytkowych.
EN The most common causes of the deteriorations of building foundations are given. The general principles of the micropiles application as a reinforcement of the foundations and examples of utilization of the precast micropiles in historical buildings has been deseribed.
16
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 191-215
PL W artykule przedstawiono założenia do przygotowywanych w Politechnice Białostockiej badań nad wpływem technologicznego kształtowania otworów na śruby w podstawach stalowych słupów połączonych podatnie z fundamentem na nośność i sztywność tych połączeń. Zamocowane w fundamentach elementy próbne będą [...]
EN In this paper the assumptions of the research programmes which is prepared at the Bialystok Technical University are presented. It's applied to the flexible steel column connections with the foundations. The influence of the shapes of the holes for the bolts in the base plate, on the flexibility of[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 191-215
PL Od wielu lat w laboratoriach prowadzone są badania nad podatnością połączeń stalowych słupów z fundamentem i jej wpływem na zachowanie się słupów, a w niektórych przypadkach również nad zachowaniem się całych układów nośnych. Pomimo pracy wielu zespołów, zagadnienie to nie zostało dotychczas ostatec[...]
EN In this article the analysis of the world literature applied to the experiments of the steel columns connection with foundations was presented. The analysis was evaluated from the point of view of employed load procedures, the characteristics of the test models and the construction of the test stand[...]
18
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 277-281
PL Opisano krótko historię świątyni sięgającą XIII wieku i rozwiązanie jej konstrukcji. Przedstawiono rozwiązanie projektowe i realizację zabezpieczenia fundamentów kościoła oraz jego części podziemnej. Roboty budowlane są wykonywane w trakcie prowadzenia prac archeologicznych.
EN History of the old temple from 13-th century and its structural details are described shortly. Design concept and realization works have been executed at the same time as archeological search.
19
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 317-318
20
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 3 9--11
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last