Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functioning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
EN Paper presents the structure and principle of operation of a stand for measurements of influence of the lubrication method and process on functioning of journal slide bearings in their various technical states. Measurements performed on the stand make it possible to take advantage of the new method [...]
2
75%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 6 16-21
PL W taborze kolejowym stosowane są powszechnie hamulce tarczowe, które nie posiadają właściwości czyszczenia powierzchni tocznej koła. W artykule poruszono zagadnienie ewentualnego wpływu zwiększonej impedancji bocznikowania wywołanego przez pojazdy wyposażone w hamulce tarczowe na pracę obwodów torow[...]
EN Disc brakes, which are applied generally in rolling stock, do not possess the feature of cleaning wheel's rolling surface. The article discuses the issue of possible influence of increased by-pass impedance caused by vehicles equipped in disc brakes on the work of rail circuits.
3
75%
Przestrzeń i Forma
2017 nr 32 117--126
EN The trend of the development of modern architecture is the idea of the city as a single dynamic system, all elements of which are connected through the processes of their life activity. A lot of challenges facing our civilization have caused the urgent need to optimize the functioning of the urban e[...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 4 278--283
PL W artykule podjęto problematykę organizacji i funkcjonowania pogotowia specjalistycznego na przykładzie pogotowia wodnego w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono analizę wymagań dotyczących kandydatów na członków specjalistycznych zastępów do wykonywania prac podwodnych. Szczególną uwagę skupiono [...]
EN The article discusses the issues of organization and functioning of specialist rescue emergency team on the example of water hazard fighting emergency team in the hard coal mine. An analysis of the requirements for candidates for members of professional rescue teams for performance of underwater ope[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 33 (105) 51--56
EN The methods of synthesis of text models with information streams are researched. In the process of functioning of system of text models, which model systems of social objects the following are implemented: analysis of models of monitoring of information means, used by social objects, control of adeq[...]
6
63%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 36-46
EN The aim of the work is a critical review of special conceptions when balancing the surroundings of a city. The characteristics of the models: "compact city, urban village, New urbanism, perm- culture, jurisdiction, city in a rural enclave and two architectonical and city-planning structures which bu[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 97--105
PL W artykule zaprezentowano propozycję narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Kwestionariusz zostanie wykorzystany w badaniach empirycznych, które będą przeprowadzone wśród M[...]
EN The paper presents a proposal of a research tool: a survey questionnaire to study the relationship between cooperation and performance of small and medium enterprises in construction sector. The questionnaire will be used in the empirical research of SME construction companies in Silesian Voivodeshi[...]
8
63%
Logistyka
PL Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procesów logistycznych w łańcuchu dostaw stało się wymogiem i koniecznością wszystkich jego uczestników. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, jako że gama zagrożeń, która może zakłócić działania logistyczne jest szeroka i wieloaspektowa. Tylko pełna identyfikacja [...]
EN Ensuring the safety of logistic processes realization in the supply chain has become a requirement and necessity for all its participants. This is not an easy undertaking, since the range of threats that could disrupt logistic activities is broad and multifaceted. Only full identification of hazards[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 480--482
10
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 3 50--57
PL Przedstawiono skróconą analizę na podstawie symulacji możliwości autonomicznej pracy wyspowej rozproszonego źródła energii, wyposażonego w generator asynchroniczny.
EN The article presents, based on simulation, brief analysis of possibility of islanded operation work of dispersed energy sources equipped with asynchronous generator.
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 4 22--27
PL W artykule przedstawiono problem regionalizacji zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. Celem artykułu jest zaprojektowanie odpowiedniego modelu organizacyjno-zarządczego tego transportu oraz dostosowanego do niego mechanizmu finansowania działalności przewozowej. W strukturze artykułu wyodręb[...]
EN The article presents the problem of regionalization of passenger transport in Poland. The aim of the article is to design an appropriate organizational and managerial model of that transport and adapted financing mechanism of transport activity. The structure of the article extracted in the order of[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 6 1116--1128, CD 2
PL Nasilająca się na rynku konkurencja, ciągle zmieniające się warunki i wymagania klientów oraz rozszerzający się zakres świadczonych usług powoduje, że przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła coraz większym wyzwaniom, aby wypełniać swoje zadania i osiągać wyznaczone cele. Wzrastająca ilość problemów log[...]
EN The growing competition in the market, constantly changing conditions and customer requirements and expanding the scope of services cause that companies are facing increasing challenges to fulfill their tasks and achieve goals. An increasing number of logistical problems connected with the movement [...]
13
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2008 Nr 2 37--46
PL Autor przedstawia swój pogląd na funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wskazuje na niedostatki w jego funkcjonowaniu i braki w jego podstawach legislacyjnych. Wskazuje także co należy zrobić abyśmy mogli powiedzieć, że taki system rzeczywiści w Polsce istnieje i sprawnie działa. [...]
EN Author presents his opinion about functioning of National Firefighting and Rescue System, he indicates on shortages in his functioning and lacks in his legislative base. He indicates as well what should be done to say we have such efficiently functioning system in Poland. He supports his opinions wi[...]
14
63%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 37 113--124
PL Istniejący stan dostępnych przestrzeni dla pieszych w mieście Lwów jest analizowany za pomocą połączenia dwóch metod: badania socjologicznego mieszkańców miasta i analizy kartograficznej trajektorii ruchu pieszego przez miasto. Artykuł opisuje wyniki badań ankietowych dotyczących komfortu i funkcjon[...]
EN The existing state of the pedestrian spaces available in the city of Lviv is analyzed by a combination of two methods: a sociological survey of citizens and a cartographic analysis of the trajectory of pedestrian movement by the city. The article describes the results of respondents' survey concerni[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest kategoria prawdy w języku sztuki użytkowej, jaką jest architektura, z pewnej określonej płaszczyzny badawczej. Tą płaszczyzną badawczą jest semiotyka, a analizowaną koncepcją prawdy jest klasyczna definicja prawdy. W artykule bada się relację [...]
EN Taking a semiotic point of view, the paper attempts to answer the question what the category of truth in the language of architectural art is. The object of the analysis is the correspondence theory of truth. The paper examines the relationship of truth in the description of non-verbal communicative[...]
16
51%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 4 195-203
PL W opracowaniu przedstawione są zagadnienia niezawodności przekazu informacji przez mobilne środki techniczne. Dla zapewnienia wysokiej funkcjonalności tego typu systemu konieczne jest przeprowadzenie podziału systemu na podsystemy i elementy, które konfigurowane są w zależności od wyznaczanych zadań[...]
EN In the following elaborate are presented the problems concerning the reliability of flow of information by mobile technical means. To assure the top performance of this type of system, it is necessary to make a division of the system into sub-systems and units, which are combined depending on the as[...]
17
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie działającym w branży metalowej. W tym celu dokonano ich analizy i oceny. Następnie zaprezentowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród wybranych losowo klientów przedsiębiors[...]
EN In this article was presented selected issues related with management of logistic processes in the company functioning in metal branch. For this purpose, was made their analysis and evaluation. Then presented results of the survey conducted among selected random customers of company. This survey was[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 8 60--62
19
51%
Logistyka
2014 nr 6 13975--13989, CD 6
PL Organizacja i funkcjonowanie turystyki konnej w wybranych ośrodkach jeździeckich Beskidu Niskiego
EN The organization and functioning of horse-riding tourism in selected horse-riding centers from the Low Beskids
20
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 480--493
PL W nomenklaturze wojskowej powszechnie jest stosowane określenie kierowanie zabezpieczeniem logistycznym oraz organy kierowania czy też podsystem kierowania. Biorąc pod uwagę podmiot i przedmiot kierowania, okazuje się, że to nie do końca może być poprawne. Wielu autorów uważa, że w przypadku dyspono[...]
EN In military nomenclature is commonly applied the term logistics security targeting and targeting authorities or subsystem. Considering the subject and object targeting, it turns out that this is not the end of the may be correct. Many authors believe that if you have the potential should not be thes[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last