Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 84
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functional safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 295-314
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy zachowania człowieka ze starannym traktowaniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanym scenariuszu awaryjnym. Analizę bezpieczeństwa funkcj[...]
EN This article addresses the issue of human reliability analysis (HRA) in the context of accident scenarios. The need for contextual analysis of human operator behavior with careful treating of errors and dependent failures within given accident scenario is emphasized. The functional safety analysis i[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Elementy mechatroniczne są często stosowane jako części urządzeń lub systemów związanych z bezpieczeństwem. Ponieważ są używane razem z elektrycznymi/elektronicznym /programowalnymi elektronicznymi systemami związanymi z bezpieczeństwem lub jako ich części, to jest istotne oszacowanie ich poziomu ni[...]
EN Mechatronics elements are very often used as parts of the safety-related devises or systems. As they are used with or as parts of electric/electronic/programmable electronic safety related systems, the estimation of theirs safety integrity level (SIL) is very important. On examples of elements prese[...]
3
100%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
EN Safety engineering has become a challenging and rewarding career field in the present day age of rapid technological and scientific advances. But how to raise student’s awareness regarding the legal and regulatory requirements introduced by safety organizations and government agencies? The aim of th[...]
4
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The aim of this article is to identify and discuss some issues of the safety systems’ design for nuclear power plants equipped with the light water reactors using a defence in depth (D-in-D) conception. Because the functional safety solutions play nowadays an important role for the risk control, the[...]
5
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 2 251--264
EN In this paper selected aspects of human factors are discussed that should be taken into account during the design of safety-related functions for a complex hazardous installation and its protections. In such installations the layer of protection analysis (LOPA) methodology is often used for simplifi[...]
6
88%
Napędy i Sterowanie
PL Producenci maszyn są prawnie zobowiązani do produkowania maszyn zgodnych z nową Dyrektywą Maszynową. Ważną rolę odgrywa przy tym pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego, a więc i funkcje bezpieczeństwa. Wraz z podporządkowanymi dyrektywie nowymi normami ISO 13849 i IEC 62061 wprowadzono - oprócz miar [...]
7
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Cognitive engineering is considered nowadays as interesting multidisciplinary domain that focuses on improving the relations between humans and the systems that are supervised and operated. The industrial automation and control systems (IACS) in hazardous plants are increasingly computerized and per[...]
8
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2017 Vol. 8, No. 1 129--138
EN The approach addresses selected technical and organization aspects of risk mitigation in the oil port installations with regard to functional safety and security requirements specified in standards IEC 61508, IEC 61511 and IEC 62443. The procedure for functional safety management includes the hazard[...]
9
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN This article addresses selected aspects of the alarm system and human factors that should be evaluated during the design and operation of an industrial hazardous installation. In such installations the layer of protection analysis (LOPA) methodology is often applied for simplified risk analysis base[...]
10
88%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN Safety is an essential issue for processes that present high risk for human beings and environment. An acceptable level of risk is obtained both with actions on the process itself (risk reduction) and with the use of special safety systems that switch the process into safe mode when a fault or an ab[...]
11
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 10 182--187
PL W pracy omówiono wymagania stawiane kanałom komunikacyjnym wykorzystywanym do realizacji funkcji związanych z bezpieczeństwem oraz zaproponowano metodę bezpiecznej transmisji danych w sieci KNX opracowaną na potrzeby systemu zdalnego nadzoru. Metoda definiuje dodatkową warstwę stosu protokołu komuni[...]
EN The paper presents the requirements for communication channels used for implement safety-related functions and proposes a method of secure data transmission in the KNX system. The method was developed for the remote supervision system and does not require any changes to existing KNX protocol. It inv[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 202-218
PL W nawiązaniu do poprzedniej publikacji autora [1] zwrócono uwagę, że na Warsztatach CRITIS'2010 pojawiły się publikacje dotyczące analizy zagrożeń powstających w sieciach informatycznych sterujących infrastrukturą krytyczną i ilościowej oceny odporności na te zagrożenia. Ta tematyka ma wiele aspektó[...]
EN Referring to the precedent publication of the author [1] the attention is direct to the fact, during Workshop CRITIS'2010 are occurred publications concerning threats analysis in the information networks controlling the critical infrastructure and quantitative assessment of the networks resilience. [...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zagadnienie funkcjonalnego bezpieczeństwa systemów elektrycznych i elektronicznych jest związane z EMC, o ile właściwa odporność przed zjawiskami elektromagnetycznymi jest wymagana, aby zapobiec ich szkodliwemu oddziaływaniu na systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Potrzeba połączenia tematów EM[...]
EN The topic of functional safety of electrical and electronic systems is related to EMC insofar as an adequate immunity against electromagnetic phenomena is required to prevent safety-related systems and equipment used in them from being harmfully affected. Hence there is a need to merge the topics of[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
PL Pojęcie Bezpieczeństwa Funkcjonalnego utrwaliło się po publikacji normy IEC 61508. Nie stanowi ona jednak zbioru wytycznych dla konstruktorów maszyn. W praktyce czują się oni raczej konfrontowani z - częściowo sprzecznymi z nią - wymaganiami rozmaitych innych norm. Niniejszy artykuł ma na celu dosta[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 290-295
PL Artykuł poświęcony jest problemowi doboru odpowiedniego przedziału kontroli mającej na celu sprawdzenie związanych z bezpieczeństwem układów sterowania maszyn. Zaproponowano bardzo proste modele, dostarczając praktykom, którzy nie przeszli szkoleń z zakresu niezawodności, narzędzi do określenia zasa[...]
EN The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. Extremely simple approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training useful tools for the determination of i[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem kompatybilności elektromagnetycznej instalacji stacjonarnych zdefiniowanych w dyrektywie europejskiej dotyczącej EMC. Przedstawiono główne elementy kompleksowej analizy zagadnienia EMC oraz korzyści wynikające z zastosowania metod badaw[...]
EN Selected problems are discussed as regards achieving electromagnetic compatibility of fixed installations with reference to European EMC directive. The main items of complex EMC analysis are presented as well as the advantages arising from EMC test methods applied in-situ are pointed out. This paper[...]
17
75%
Napędy i Sterowanie
2011 R. 13, nr 6 104-107
PL Artykuł prezentuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym w odniesieniu do maszyn w szczególności. Omówione są wymagania Dyrektywy Maszynowej UE oraz ich wdrożenie do prawodawstwa polskiego. Przedstawiona jest metodologia realizacji zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn w o[...]
18
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 289-298
PL Norma PN-EN 61508 wprowadza kryteria probabilistyczne dotyczące wyróżnionych rodzajów pracy systemów E/E/PE, które związane są z poziomami nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Dla systemów sterowania i zabezpieczeń, pracujących w trybie rzadkiego przywołania do działania, kryterium tym jest przecięt[...]
EN The standard PN-EN 61508 introduces some probabilistic criteria for the E/E/PE systems that can operate in different modes of operation, which are related to the safety integrity level (SIL). For the control and protection systems, operating in a low demand mode, the criterion is the average probabi[...]
19
75%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 275-288
PL Niniejszy artykuł podkreśla, że wiedza i kompetencje menadżerów, inżynierów i specjalistów zajmujących się technologiami związanymi z bezpieczeństwem dla przemysłu podwyższonego ryzyka powinny być odpowiednio kształtowane w procesie edukacji technicznej i programach szkoleniowych spełniających pewne[...]
EN This article emphasizes that knowledge and competences of managers, engineers and specialists dealing with safety-related technologies for hazardous industry should be appropriately shaped in the technical education processes and training programmes fulfilling some quality requirements and assessmen[...]
20
75%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL W systemie elektroenergetycznym, od wielu lat, do realizacji procesu automatycznej synchronizacji prądnic stosuje się specjalizowane urządzenia automatyki, jakimi są układy automatycznej synchronizacji prądnic - UASP. Urządzenia te działają w oparciu o określone metody i algorytmy synchronizacji, a [...]
EN Automatic synchronizers in power electric system are used to combine electric power unit from many years. These devices are very sophisticated in a point of view hardware and software algorithm. Incorrectly work of these devices can cause many consequences in electric power system. In this paper int[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last