Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  functional analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Demonstratio Mathematica
EN The method of subordination chains is used to obtain an univalence condition for holomorphic mappings in the unit ball of Cn.
2
88%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The Lp stability of linear feedback systems with a single time-varying sector-bounded element is considered. A sufficient condition for Lp stability, with 1LpL Y, is obtained by utilizing the well-known small gain theorem. Based on the stability measure provided by this theorem, quantitative results[...]
3
88%
Systems Science
EN The problem of additive function minimization under the restriction, given by the function, admitting dichotomous representation (calculation of the function's values is reduced to sequential calculation of the values of functions of two variables) is considered. A method for calculation of lower es[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2011 z. 1 29--35
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu pewnych zagadnień dotyczących istnienia funkcjonałów liniowych ciągłych w rzeczywistej przestrzeni L²([0, 1]).
EN In this paper we discuss some problems concerning the existence of continuous linear functionals in the real L²([0, 1]) space.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2007 z. 10 5-26
PL W artykule przedstawiono podejście dydaktyczne do zagadnienia mnożenia dystrybucji. Na początku pokazano na poziomie podstawowym, jakie problemy pojawiają się. gdy mnożone są dystrybucje. Następnie wprowadzono zaawansowane narzędzia matematyczne do analizy problemu i podano szereg użytecznych defini[...]
EN We review some results concerning multiplication of distributions using a pedagogical approach: we will first sketch the problems which may arise trying to multiply two distributions and. after discussing some mathematical tools, we will introduce several definitions of multiplication. In particular[...]
6
75%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 35--42
PL W artykule zdefiniowano i opisano dwa wybrane systemy portu lotniczego (System Informacji Lotniczej oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy), a następnie stworzono z nich jednostkę zintegrowaną, przedstawiając jej sposób funkcjonowania oraz rysunek poglądowy. Ponadto zaprezentowano główne cele procesu in[...]
EN In this paper two selected airport’s systems (Flight Information System and Public Address Voice Annunciation) are defined and described. Then they are used to create an integrated unit, with the presentation of its way of functioning and a schematic picture. The author names main purposes of the in[...]
7
75%
Problemy Nauk Stosowanych
2015 T. 3 127--132
PL Wstęp i cele: W pracy opisano wybrane zagadnienia z teorii przestrzeni Saksa. Podano podstawowe definicje i wybrane twierdzenia dotyczące przestrzeni Saksa. Głównym celem pracy jest zapoznanie z tematyką przestrzeni Saksa. Materiał i metody: W pracy wykorzystano podstawy teoretyczne z literatury dot[...]
EN Introduction and aims: This paper describes some aspects of the theory of Saks space. In this study has been shown some basic definitions and selected theorems which refer to Saks spaces. The main aim of this paper is to introduce in the topic of Saks space. Material and methods: In this work the th[...]
8
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2007 T. 2 169-178
9
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: accurate assessment of human joint parameters is a critical issue for the quantitative movement analysis, due to a direct influence on motion patterns. In this study three different known functional methods are experimentally compared to identify knee joint kinematics for further gait and m[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 981--986, CD
PL Treścią niniejszego artykułu będą zagadnienia dotyczące transportu miejskiego. Zostanie przedstawione znaczenie trans-portu miejskiego w Polsce w latach 2014-2016 oraz zapotrzebowanie na ten rodzaj przemieszczania w różnych regionach kraju. Charakterystyce poddane zostaną środki i infrastruktura tra[...]
EN This article focuses on the issues regarding the city transport. The significance of city transport in Poland from 2014 to 2016 is discussed, including the demand for this type of travel in various regions of the country. The means of transport and transport infrastructure used to meet the society’s[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 857--860, CD
PL Celem artykułu jest prezentacja rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych wykorzystywanych w Szczecinie. Miasto Szczecin ze względu na położenie i występujące w nim szlaki komunikacyjne jest ważnym elementem krajowego systemu transportu. Zadaniem miasta jest zapewnienie wszystkim uż[...]
EN The aim of the article is to present solutions in the field of intelligent transport systems used in Szczecin. The city of Szczecin, due to its location and communication routes, is an important element of the national transport system. The city's task is to provide all users with efficient mobility[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 861--864, CD
PL Niniejszy artykuł prezentuje analizę sprawności funkcjonowania wybranych elementów ITS w Szczecinie. Analizie poddano System Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej poprzez porównanie biletu elektronicznego z tradycyjnym oraz przydatności urządzeń pozwalający[...]
EN This article introduces results of the analysis of functioning of selected ITS elements in Szczecin. The analysed system was the City Transport Management System for the City of Szczecin and the Szczecin agglomeration. In the research authors comparing the e-ticket with the traditional one and the s[...]
13
63%
Journal of Mathematics and Applications
2015 Vol. 38 71--76
EN We propose a method of solving the problem with non-homogeneous integral condition for homogeneous evolution equation with abstract operator in a linear space H. For right-hand side of the integral condition which belongs to the special subspace H ⊆ L, in which the vectors are represented using Stie[...]
14
63%
Journal of Mathematics and Applications
2015 Vol. 38 85--104
EN In this paper we apply Rothe's Fixed Point Theorem to prove the interior approximate controllability of the following semilinear impulsive Heat Equation [...] where k = 1, 2, . . . , p, Ω is a bounded domain in [...] is an open nonempty subset of Ω, 1ω denotes the characteristic function of the set[...]
15
63%
Logistyka
PL Rozwój nowoczesnych technologii i aplikacji mobilnych spowodował, że informacja stała się dobrem powszechnym. Spo-śród wielu dostępnych rozwiązań, znaczną część stanowią aplikacje na rzecz ochrony zdrowia. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena funkcjonalności polskich aplikacji mobilnych d[...]
EN Development of modern technologies and mobile applications has made information a common good. Among numerous available solutions, applications for the sake of the healthcare sector constitute a meaningful amount. The aim of the article is an analysis of Polish healthcare mobile applications availab[...]
16
63%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano analizę funkcjonalności systemów informatycznych stosowanych we wspomaganiu działalno-ści firm logistycznych a na tym tle sformułowano problem wielokryterialnego wyboru takiego systemu dla dowolnej firmy logistycznej. Wskazano, że jest to problem wielokryterialnego wyboru i[...]
17
63%
Information Systems in Management
EN Application of supporting management processes through the use of information systems is now becoming one of the basic requirements of market competition. Professional distributed systems not only facilitate collaboration with customers but also reduce operating costs. The aim of this analysis is to[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last