Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  function
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 41-43
PL Jeżeli mówimy o drzewach, to myślimy o pięknie i zieleni liści, fabryce tlenu oraz procesach fotosyntezy. Jednak w dobie coraz większego rozwoju przemysłu i sieci komunikacyjnej, rozrostu terenów przemysłowych i zabudowy warto zastanowić się także nad inną funkcją drzew, czyli ochroną przed hałasem.
2
100%
Technical Issues
2016 nr 1 3--7
EN Passing away is an inevitable and a natural process which effects on all material and immaterial things. Elements of nature pass away, culture passes away, and the works of art created by man pass away too. Every day we observe a continuous and the oldest cycle of death and birth - spectacle played [...]
3
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2010 Vol. 15 25--30
EN We deal with a functional equation of the form f(x + y) = F(f(x),f(y)) (the so called addition formula) assuming that the given binary operation F is associative but its domain of definition is not necessarily connected. In the present paper we shall restrict our consideration to the case when [form[...]
4
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2002 nr 5 145-152
PL W pracy przedstawiono metodę aproksymacji mikrofunkcji 1-cospp i sinpp opartą na kryteriach podobieństwa wielomianu i funkcji oraz ich pochodnych. Porównano wybrane właściwości otrzymanych wielomianów aproksymujących z najczęściej dotychczas używanymi oraz wskazano zastosowania.
EN The method of approximation of the micro-functions 1-cospp and sinpp based on the criteria of similarity of the polynomial to the functions and their derivatives has been presented in this paper. The selected properties of the received approximating polynomials have been compared with the polynomial[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 41 27--32
PL W artykule przedstawiono przykładowe aplety stworzone w programie GeoGebra. Aplety te ilustrują treści programowe realizowane w czasie zajęć matematyki na Politechnice Gdańskiej na większości kierunków. Mogą one być wykorzystane w tworzeniu interaktywnego kursu Moodle wspomagającego uczenie się prze[...]
EN Presented article describes examples of applets created in GeoGebra. These applets, demonstrated in the second part, cover a part of the syllabus taught at the majority of mathematics courses at Gdansk University of Technology. We suggest a few applets, which can be useful in understanding the conce[...]
6
75%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 5 57--64
PL Wstęp i cel: W pracy pokazuje się wybrane podstawowe wiadomości o wielomianach Legendre’a. W artykule opracowano algorytm rozwijania funkcji w szereg według wielomianów Legendre’a. Materiał i metody: Wybrane wiadomości o wielomianach Legendre’a zaczerpnięto z literatury przedmiotu. W pracy zastosowa[...]
EN Introduction and aim: Selected elementary material about Legendre polynomials have been shown in the paper. The algorithm of expanding functions in the series by Legendre polynomials has been elaborated in the paper. Material and methods: The selected knowledge about Legendre polynomials have been t[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 4 370-373
PL Przedstawiono ogólną ideę przyrostowej aproksymacji układów dynamicznych przy wykorzystaniu pewnej bazy funkcji ortogonalnych. Funkcje te zależą od pewnego wektora parametrów, którego wartość wpływa na jakość aproksymacji. W pracy podano sposób doboru tych parametrów zapewniający największy spadek b[...]
EN In this paper a method of selecting free parameters of certain orthogonal, complex valued functions used for dynamic system approximation is presented. The method is based on incremental approximation that ensures that in every incremental step the maximum of error decrease is achieved.
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2015 Nr 3 (637) 51--58
PL Niniejszy artykuł przedstawia kwestię związaną ze współczesnym zagospodarowaniem przestrzennym terenów zurbanizowanych. W czasach obecnych dążenie do założeń rozwoju zrównoważonego ośrodków miejskich wymaga przemyślanego podejścia przy gospodarowaniu przestrzenią. W artykule opisano analizę obiektu [...]
EN This article presents the question relating to the contemporary spatial development of urban areas. At the present time the pursuit of objectives of sustainable development of urban spaces re-quires a deliberate approach to space management. This article describes the analysis of mixed-use structure[...]
9
75%
Fundamenta Informaticae
EN We propose a framework in terms of domain theory for semantic informationmodels. We show how an artificial agent (the computer) can operate within such a model in a multiple attitude environment (fuzziness) where information is conveyed. We illustrate our approach by two examples — taking as the set[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na przestrzeni wieków różnie postrzegano efekty pracy architekta oraz pojęcie estetyki i sztuki. Pierwotna czytelność funkcji budynków, założeń projektowych i realizacji uległa zmianie i unifikacji w ostatnich dwóch wiekach.
EN During ages the were many different opinions about the effects of the work of an architect as well as the mining of the aesthetics and art. The original understanding of buildings functions, design principles and the realization process has been changed, unified during last two centuries.
11
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W wielu miejscach zaobserwować można tendencję do powrotu do życia w mieście. Niestety, ekonomiczne spekulacje bardzo często wykluczają z tej nowej możliwości gorzej sytuowanych i nieustająco zakłócają cenną istniejącą strukturę socjoekonomiczną i równowagę miast. Tak czy inaczej, renesans miasta po[...]
EN A tendency to return to live in the city can be observed in many places. Sadly, economical speculation very often excludes the less privileged from this new potential and continues to disrupt valuable existing socioeconomic structures and balances within the cities. In any case, the renaissance of t[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 6 80-84
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 569--581
PL W artykule, który ma charakter empiryczny i bazuje na wynikach badań, przedstawiono zakres zmian w ramach funkcji produkcja przedsiębiorstw przemysłowych. W pierwszej części, dotyczącej metodyki badań zaprezentowano założenia badawcze oraz scharakteryzowano firmy zależne, uczestniczące w badaniu. Dr[...]
EN The elaboration, which is empirical and based on the results of the tests, shows the extent of the changes within the production functions of industrial enterprises. In the first section on methodology of research presented research assumptions and characterized its subsidiaries participating in the[...]
14
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN In this paper I present a program Maxima, which is one of the best computer algebra system (CAS). The program is easy to use and offers many possibilities. In the text the interface, basic commands, and various examples to facilitate complex calculations in almost every field of mathematics are pree[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2013 nr 5 7-16
PL Artykuł porusza problem badań historycznych architektury klasztorów w regionie Śląska Cieszyńskiego i Księstwa Opawskiego. Sednem rozważań jest analiza obejmująca szeroko pojętą architekturę zakonów, powstającą na wybranym obszarze, od zarania dziejów do 1939 roku oraz wpływ jaki mają jej funkcje do[...]
EN The article discusses the problem of historical research architecture of monasteries in the regionof Cieszyn Silesia and the Duchy of Opava. The core considerations , an analysis of the wider architecture of orders arising on the selected area since the beginning of 1939 and the impact to its additi[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule opisano przykłady komponowania przestrzeni publicznych w świetle potrzeb użytkownika. Opracowanie dotyczy przykładów współczesnych realizacji i odnosi się zarówno do elementów architektonicznych, jak i przyrodniczych w krajobrazie miasta.
EN This paper describes examples of composing public space in the light of user needs. The development relates to contemporary examples of implementation and rewers the architectural and natural elements in the landscape of the city.
17
63%
Challenges of Modern Technology
EN The subject of the study are industrial facilities from the turn of nineteenth and twentieth century’s. The aim of the research was to examine the correlation between saving the historical values and the adaptation of the building. The scope of study is protection of unique beauty of architectural m[...]
18
63%
Architektura Krajobrazu
2016 nr 3 42--53
PL Celem badań była ocena stopnia sukcesji funkcji oraz jej skutków w krajobrazie warownym dawnej Twierdzy Drezdenko. Dawna twierdza Drezdenko usytuowana jest na terenie należącym obecnie do miasta Drezdenko. W badaniach zastosowano metodę analizy graficznej i opisowej na podstawie historycznych i wspó[...]
EN The study based on the example of Drezdenko fortress demonstrated that the previous lack of the principles of protection of cultural values contributed to the disappearance of the landscape elements associated with the material heritage, some of which are the result of activities related to changes [...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Hydraulic gear pumps are used in many machines and devices. In hydraulic systems of machines gear pumps are main component of supply unit or perform auxiliary function. Gear pumps opposite to vane pumps are less complicated. They consists of such components as: housing, gear wheels, bearings, shaft,[...]
20
63%
Builder
2018 R.22, nr 3 38--40
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last