Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fumes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 10 736-741
PL Ideą prac badawczych, których wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, było wykazanie, czy na podstawie badań reologicznych można porównywać stabilność dodatków FBC. W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki badań reologicznych przeprowadzonych dla nowych dodatków katalizujących proces ut[...]
EN The idea behind the study, whose results are presented in this article was to show, if is possible, based on rheological measurement, compare the stability of the FBC additives. The first part presents the results of rheological tests carried out for the new additives catalyzing the oxidation of soo[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędów dużej mocy na przykładzie napędu wentylatora wspomagającego spalin instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów.
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 5755--5762
PL Artykuł dotyczy zagadnienia wpływu stopnia sprężania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym gazem ziemnym i olejem napędowym, na podstawowe parametry jego pracy. W artykule przedstawiano przyjętą koncepcję zmiany stopnia sprężania silnika, oraz zaprezentowano wybrane wyniki w formie[...]
EN The present paper relates to the problem of the effect of compression ratio of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with natural gas (CNG) on basic operational parameters of this engine. There is presented an established concept of the engine compression ratio variations and the obtained [...]
4
84%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 4 608-613
PL Przedstawiono krytyczną analizę metod redukcji tlenków azotu w spalinach pochodzących ze źródeł o małej mocy. Omówiono najważniejsze parametry decydujące o skuteczności selektywnej niekatalitycznej redukcji NOx.
EN A crit. review, with 21 refs., of methods for redn. of N oxides in the exhaust gases from low power sources. The effectiveness of selective non-catalytic redn. of NOx was discussed.
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu stanu naładowania akumulatora jako parametru strony pierwotnej układu zapłonowego na zawartość toksycznych związków w spalinach. Przeprowadzono również analizę wpływu wybranego parametru układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego. Badania ekspery[...]
EN Analysis of the impact battery state of charge as a parameter on the primary side of the ignition system on content of toxic substances in the exhaust has been presented in the paper. Impact of the selected parameter to the value of the ignition system spark discharge energy has been analysed. Exper[...]
6
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Władze Londynu wraz z organizatorem transportu publicznego w tej aglomeracji (Transport for London) podjęły działania zmierzające do utworzenia Strefy ultra niskiej emisji spalin. Jej utworzenie jest istotnym instrumentem poprawy jakości powietrza w aglomeracji oraz warunków życia i pracy. W artykul[...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 425--428
PL W pracy przedstawiono analizę oddziaływań szkodliwych składników spalin silnikowych na zdrowie człowieka. W oparciu o badania wykonane w warunkach laboratoryjnych, na silniku BMW N43B20AY analizatorem AVL SESAM-FTIR, w przeprowadzonych analizach uwzględniono ilości tworzących się substancji szkodliw[...]
EN The paper analyses the influence of harmful fume’s components on human health. On the basis of tests carried out under laboratory conditions on the BMW N43B20AY engine using analyser AVL SESAM-FTIR, in the research carried out account has been taken of the amount of forming of harmful substances and[...]
8
84%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2016 Nr 3 (89) 163--183
PL Zagadnienia związane z emisją substancji chemicznych ze spalin z silników Diesla są wciąż przedmiotem wielu badań, których wyniki mogą się przyczynić, między innymi, do redukcji zanieczyszczeń oraz określenia ich składu chemicznego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zmieniła klasyfikacj[...]
EN Issues associated with the emission of chemical substances from diesel exhaust are still the subject of many studies that lead to, among others, the reduction of pollution and determination of their chemical composition. The International Agency for Research on Cancer (IARC) reclassified exhaust par[...]
9
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 3 25-38
PL Efektem dominacji węgla jako nośnika energii jest nadmierne zanieczyszczenie powietrza emisją pyłu i gazów z różnego rodzaju palenisk węglowych. Szczególnie duży udział w zanieczyszczeniu powietrza mają paleniska domowe kształtujące tzw. niską emisję. W artykule omówiono stan powietrza w Aglomeracji[...]
EN An excessive air contamination by dusts and gasses emission from different kinds of coal furnace has been observed as a result of the coal dominance as an energy carrier. Domestic hearths causing so-called low emission hold particularly large share in total air contamination. In this paper, informat[...]
10
67%
Inżynieria Rolnicza
PL Skonstruowano model analizy kowariancji dla poziomu emisji tlenków azotu NOx w spalinach silników S-4002 zasilanych mieszankami paliwowymi mineralnego oleju napędowego ON z dodatkiem estru oleju rzepakowego RME. Jako zmienną niezależną (grupującą) obrano udział procentowy RME w paliwie. Za zmienną t[...]
EN The article presents an analysis of NOx emission levels in the fumes of S-4002 engines fed with fuel blends composed of the mineral engine oil ON with an addition of rape oil ester RME in various proportions. As the independent (grouping) variable the percentage of RME in the fuel was chosen. The as[...]
11
67%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2006 Nr 3 (49) 77--95
PL Glin (Al) jest srebrzystobiałym metalem o masie atomowej 26,98 i temperaturze topnienia 660,4 C. Zawartość glinu w skorupie ziemskiej wynosi około 8%. Produkcja glinu polega na elektrolizie tritlenku glinu (Al2O3) zmieszanego z topnikami. Aluminium znajduje zastosowanie do wyrobu naczyń powszechnego[...]
EN Aluminum (Al) is a silver-white metal with the atomic weight of 26.98 and melting temperature of 660.4 C. The earth’s crust contains about 8% aluminum. Aluminum production consists in electrolysis of aluminum oxide (Al2 O3). Aluminum is used to produce household equipment and various utensils, as we[...]
12
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 429--433
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz składu spalin autobusów komunikacji miejskiej, przystosowanych do zasilania gazem ziemnym CNG. W skład grupy badawczej weszły trzy marki autobusów: Jelcz 120M, Solaris Urbino 12 i MAN Lion’s City A21. Wyniki pomiarów emisji CO2 poddano weryfikacji obliczeniowej[...]
EN The results of exhaust gases composition analysis in the city buses, adapted to be supplied by natural gas - CNG were presented. The investigated vehicles group contained three models: Jelcz 120M, Solaris Urbino 12 and MAN Lion’s City A21. The results of CO2 measurements were calculative verified, w[...]
13
67%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 3 343-346
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych poziomu emisji CO, węglowodorów i NOx w spalinach silnika 2CA90, zasilanego estrami metylowymi oleju rzepakowego B100, olejem napędowym i ich mieszaninami (B10, B20). Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej przy prędkościach obrotowych silnika odpowiada[...]
EN Com. rape seed oil-derived biodiesels, a com. gas oil and their mixts. were combusted in a test engine at 2250 and 3000 rpm to study compn. of the off-gases. The pure biodiesel showed the lowest CO and hydrocarbon emissions but the highest NOx emission. The NOx emission decreased with increasing eng[...]
14
67%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 9-10 24--28
PL Problemy ekologii w obecnych czasach stanowią priorytet w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Również w przemyśle motoryzacyjnym wprowadzono zaostrzone normy dotyczące emisji szkodliwych związków chemicznych w postaci spalin do środowiska naturalnego. Stąd od kilku lat stosuje się w samochodach ins[...]
EN At present ecological challenges have become a priority in many areas of science and industry. Among them is the automotive industry, which saw the introduction of stricter emission limits on harmful chemical compounds released to the environment in the form of exhaust gases. As a result, cars made [...]
15
67%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 4 246-253
PL W artykule przedstawiono badania wpływu warunków pracy silnika Diesla i obecności w oleju napędowym biokomponentów (FAME), wprowadzanych na różnych poziomach stężeń, na profil WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) w emitowanych PM. Silnik badawczy FORD 2.0i 16V Duratorq TDCi spełniał norm[...]
EN This paper is about the influence of working conditions of a diesel engine and biofuels on the emission of PAHs in PM. The engine test bed was a FORD 2.0i 16V Duratorq TDCi which fulfilled the EURO IV norm on emission and a mini tunnel AVL Smart Sampler SPC 472. Emissions of PM were investigated dur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last