Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The following paper will describe Polski Koncesrn Naftowy S. A. (PKN) achievement concerning production of the highest quality, environmentally friendly fuels, which are meeting the requirements of newest European standards. Adopting modern catalytic processes enable the company to attain so high qu[...]
2
75%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 135--144
PL Tematem publikacji jest system znakowania paliw lotniczych, umożliwiający na każdym etapie ich dystrybucji, aż do układu paliwowego w samolocie identyfikację produktu. Paliwa lotnicze podlegają szczególnym zasadom nadzoru jakościowego w całym łańcuchu od ich wytwarzania do zbiornika w samolocie. Waż[...]
EN The topic of the publication is a labeling system for aviation fuel, allowing for every stage of their distribution, until the fuel in the aircraft identification of the product. Aviation fuels are subject to specific rules of supervision of quality in the whole chain from their production to the ta[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 1428--1435
PL W artykule przedstawiono podstawowe zadania funkcjonalne gaźników i urządzeń wspomagających ich pracę. Opisano również wymagania stawiane współczesnym silnikom gaźnikowym. Scharakteryzowano typowe uszkodzenia gaźnikowych układów zasilania. Przedstawiono typowe uszkodzenia istotnych elementów gaźnika[...]
EN The article presents the basic functions of the carburetors and devices which support their work. It describes also the requirements for modern engines equipped with carburetor. Moreover, it presents the typical damages of carburetor fuel system and damages of carburetor elements caused by a bad fue[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 239--247
EN The specificity of military flights operations imposes a number of requirements on aircraft. One of the main factors concerning the realization of the air task is the reliability of the engine. The most common cause of aircraft engine malfunctioning is the quality of the fuel supplied. This paper pr[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1780--1785
PL Przedstawiono wyniki badań liczby oktanowej benzyny zawierającej związki tlenowe, w tym powyżej 10% obj. etanolu. Przedstawiono wyniki obliczeń blendingowych liczb oktanowych etanolu w formułach benzyn bezołowiowych. Zaprezentowano alternatywny sposób określania liczby oktanowej paliw zawierających [...]
EN Published octane no. (ON) of hydrocarbon gasolines and EtOH and Me₃COEt-contg. ones (Haduch, B., 2012) were used for predicting the ON for blended gasolines by using neural networks. The results allows for avoiding unnecessary excess of ON during the blending gasolines.
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 4214--4222, CD 1
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań poprawności funkcjonowania systemu monitoringu i kontroli jakości paliw i biopaliw w płynnych w Polsce. Omówiono różnice i podobieństwa pomiędzy „krajową” i „europejską” częścią systemu. Autor starał się przede wszystkim wskazać niedoskonałości systemu i obszar[...]
EN The article presents the results of the accuracy of monitoring system and quality control of fuels and liquid biofuels in Poland. Discusses the differences and similarities between the ‘national’ and 'European' part of the system. The author tried to, first of all system deficiencies and areas for i[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 140-149
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące poprawy właściwości użytkowych paliw etanolowych poprzez zastosowanie dobranych jakościowo i ilościowo pakietów dodatków uszlachetniających i komponentów tlenowych (alkoholu etanolowego). Istotnymi parametrami jakościowymi benzyn etanolowych są oktanowoś[...]
EN This paper describes possible improvements of performance parameters of ethanol-enriched fuels by using a variety of different (in terms of both quality and volume) fuel additives and oxygen components. Essential quality indicators of this type of fuels are octane rating, fractional composition and [...]
8
75%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 3 185--190
PL Artykuł poświęcono merytorycznej ocenie powszechnie dostępnych wyników monitorowania i kontrolowania jakości paliw w krajowym systemie FQMS (Fuel Quality Monitoring System), organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z lat 2006–2017. INiG – PIB uczestniczy w tym systemie od roku 20[...]
EN The article is devoted to the substantive assessment of commonly available results in the national fuel quality monitoring and controlling system FQMS (Fuel Quality Monitoring System), organized by the Office for Protection of Consumers from 2006–2017. INIG – PIB has been participating in this syste[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 130-132
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań nad opracowaniem metody jednoczesnej granulacji i suszenia paliwa z osadów ściekowych. Na podstawie eksperymentów określono parametry procesu i sformułowano wnioski. Przeanalizowano również wpływ procesu suszenia na jakość paliwa.
EN The results of research of the method for simultaneous granulation and drying of sewage sludge based fuel are presented in the paper. On the basis of experiments carried out, the process parameters were defined and conclusions were presented. An influence of drying process on fuel quality was also a[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 3 3549--3558
PL Paliwom do zasilania tłokowych silników spalinowych stawiane są coraz bardziej rygorystyczne wymagania wynikające z konieczności spełnienia wymagań związanych z ochroną środowiska i ochroną zdrowia ludzi jak również zapewnienia długotrwałej i prawidłowej eksploatacji współczesnych silników stosowany[...]
EN Increasingly stringent requirements are imposed on fuels used to power piston internal combustion engines. Those result from environmental regulations and human health protection. Another reason is the necessity to ensure long lasting service life and adequate operation of modern engines that power [...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 3 5526--5533
PL W artykule omówiono podstawy prawne oraz główne założenia systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Wskazano największe mankamenty funkcjonującego systemu. W dalszej [...]
EN The article presents legal basis and the main assumptions surveillance system of quality control of liquid fuels in force in Poland, with particular reference to the risks of deterioration occurring in the distribution process. Indicated the greatest shortcomings of the system functioning. In the ne[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1061--1067
PL Współczesne samochody z silnikami Diesla zasilanymi układami Common Rail są chętnie wybierane przez użytkowników. Cechuje je duża moc i elastyczność, niskie spalanie oraz spełnianie ekologicznych norm emisji. Jednak niewielu użytkowników jest świadomych jak istotna jest jakość paliwa użytego do zasi[...]
EN Modern cars with diesel engines powered by Common Rail systems are willingly chosen by users. They are characterized by high power and flexibility, fuel efficiency, fulfilling the ecological emission standards. However, very few users are aware of how important is the quality of the fuel used to pow[...]
13
63%
Agricultural Engineering
PL Praca przedstawia analizę procesów zachodzących w układach paliwowych, które prowadzą do uszkodzeń aparatury wtryskowej pojazdów rolniczych. Opisano i omówiono najczęściej występujące w eksploatacji przyczyny niezdatności układów wtryskowych konwencjonalnych i wysoko ciśnieniowych Common Rail, spowo[...]
EN The paper presents analysis of the processes taking place in fuel systems which lead to damage of injection devices in farm machines. The most frequent reasons of failure of traditional injection systems and Common Rail high pressure systems which are caused inter alia by an improper quality of dies[...]
14
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 1 40--46
PL W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadz[...]
15
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 5 40-41
PL W czasie przechowywania, transportu i przepompowywania, paliwa są narażone na wpływ czynników fizycznych i chemicznych. Oddziaływanie to powoduje zmianę ich jakości. Paliwo znajdujące się w zbiorniku pojazdu może mieć inne właściwości - mniej lub bardziej odbiegające od danego paliwa w rafinerii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last